เด่นโซเชียล

"สินเชื่อ" SME สร้างโอกาส กู้ออนไลน์ได้ 2 ล้าน ปลอดชำระ 12 เดือน เช็คได้ที่นี่

"สินเชื่อ" SME สร้างโอกาส เสริมสภาพคล่อง กู้สบาย ดอกเบี้ยต่ำ ปลอดชำระ 12 เดือน วงเกินกว่า 500 ล้านบาท เช็คเงื่อนไข ครบจบได้ที่นี่

 

"สินเชื่อ" SME สร้างโอกาส เสริมสภาพคล่อง SME จาก SME D Bank  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เล็งเห็นวิกฤตภาคธุรกิจ SME ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จนทำให้หลายธุรกิจต้องปิดตัวถาวร เนื่องจาก ไม่สามารถแบกรับภาระขาดทุนต่อเนื่องได้อีกต่อไปแล้ว 

 

 

 

 

ล่าสุด SME D Bank ประกาศ โครงการสินเชื่อสร้างโอกาส เสริมสภาพคล่อง SME วงเงิน 500 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

วัตถุประสงค์การกู้

 

 • เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุง เสริมสภาพคล่องในการดำเนินกิจการ หรือ สำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ
 • หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

 

ทั้งนี้ ห้ามให้สินเชื่อ แก่ SME เพื่อนำเงินกองทุนไปชำระหนี้เดิมของสถาบันการเงินอื่น (Refinance) หรือ ทดแทนหนี้เดิมในสถาบันการเงินเดิม

 

เว้นแต่เป็นการลงทุนเฉพาะ ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ โดยมีการเปิด L/C (Letter of Credit) เพื่อนำเข้าสินค้า และมีระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน ให้สามารถนำเงินกองทุนไปชำระหนี้ที่เกิดจากการเปิด L/C และ/หรือ T/R (Trust Receipt) ให้กับสถาบันการเงินอื่นได้

 

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้อยู่ในข่ายได้รับการสนับสนุนด้านสินเชื่อ

 

 • เป็น SME ที่มีศักยภาพ และมีขนาดของกิจการ ดังนี้

 

 1. กิจการประเภท การผลิตสินค้า หรือการให้บริการ โดยมีจำนวนการจ้างงานไม่เกินสองร้อยคน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน ไม่เกินสองร้อยล้านบาท
 2. กิจการประเภท การค้าปลีก หรือการค้าส่ง โดยมีจำนวนการจ้างงานไม่เกินห้าสิบคน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท

 

 

 

 

 • เป็น SME ที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เฉพาะที่เป็นบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือนิติบุคคลประเภทอื่น ตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด
 • เป็น SME ที่เป็นผู้ผลิต ให้บริการ ค้าปลีก หรือค้าส่ง ในธุรกิจ ดังนี้

 

 1. กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 2. กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป
 3. กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น
 4. กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
 5. กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 6. กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก
 7. กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง
 8. กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
 9. ธุรกิจอื่นให้เป็นไปตามประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 หรือตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด
 10. ทั้งนี้ ธุรกิจที่ไม่เข้าข่ายที่จะให้การสนับสนุน ได้แก่ ธุรกิจจัดสรรที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อขาย หรือธุรกิจผิดกฎหมาย หรือธุรกิจที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม

 

 

 • มีระบบบัญชีเดียว หรือ แจ้งความประสงค์ที่จะเข้าสู่ระบบบัญชีเดียว

 

 • ไม่เป็น NPL หรือ ถูกดำเนินคดี ณ วันยื่นขอเข้าโครงการ

 

 • มีประวัติการชำระหนี้ปกติ และไม่มีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงิน ณ วันยื่นขอเข้าโครงการ

 

 • ต้องไม่อยู่ระหว่างการยื่นความประสงค์ หรือได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจากทุนหมุนเวียนที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว ดังนี้

 

 1. กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 2. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
 3. กองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ

 

 • หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

 

 

การรับสมัครและคัดเลือก SME เข้าโครงการ

 

 • การรับสมัคร SME ยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ณ สำนักงาน โดยผ่านช่องทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน www.thaismefund.com ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เว้นแต่วงเงินสินเชื่อจะหมดก่อน สำนักงานมีหน้าที่บริหารการจัดสรรสินเชื่อในภาพรวม โดยให้เป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด

 

 

 

 

 • สำนักงาน จัดลำดับคำขอของ SME ที่ยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการ และส่งให้หน่วยร่วมดำเนินการ เพื่อเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและอนุมัติสินเชื่อ
 • หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ มีหน้าที่และอำนาจ พิจารณาและคัดเลือก SME ที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายของโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและอนุมัติสินเชื่อ

 

 

วงเงินสินเชื่อต่อราย

 

 • ตั้งแต่ 1 แสนบาท (หนึ่งแสนบาท) และสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท (สองล้านบาท)

 

 

ประเภทสินเชื่อและระยะเวลาการให้กู้ยืม

 

 • เงินกู้สินเชื่อระยะยาว (Term Loan) ระยะเวลากู้ สูงสุดไม่เกิน 7 ปี
 • ปลอดชำระคืนเงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 • ให้พิจารณาตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้

 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 

 

 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา หากมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารประกาศกำหนด
 • กรณีผิดนัดชำระหนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยร่วมดำเนินการ แต่ทั้งนี้สูงสุดไม่เกินอัตราดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนด

 

 

ค่าธรรมเนียมการกู้

 

 • ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไปตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด

 

 

หลักประกัน พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการเป็นสำคัญ โดยมีการผ่อนปรนหลักประกัน ดังนี้

 

 • ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และ/หรือ ผู้ได้รับประโยชน์จากสินเชื่อค้ำประกันเต็มวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
 • กรณีนำเงินของกองทุนไปลงทุนในเครื่องจักร หรือ ยานพาหนะ ให้จดทะเบียนเป็นหลักประกันทางธุรกิจเต็มวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
 • กรณีนำเงินไปลงทุนในอาคาร สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร ยานพาหนะ ให้มีการจัดทำประกันภัยแก่หลักประกันตามแนวทางของหน่วยร่วมดำเนินการ

 

 

การยื่นสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์

 

 

 • ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.thaismefund.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ โทร. 02-354-3310 หรือ E-mail : [email protected]

 

 

สินเชื่อ, สินเชื่อสร้างโอกาส, SME, SME D Bank

 

 

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

 

ข้อมูล : thaismefund

 

 

 

ข่าวยอดนิยม