เด่นโซเชียล

วันนี้โอนเงิน "เยียวยากลุ่มเปราะบาง" ใครได้เท่าไหร่ตรวจสอบก่อนพลาดสิทธิ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็คเงิน "เยียวยากลุ่มเปราะบาง" วันนี้มีเงินโอนเข้าบัญชี เดือนธ.ค.มาไว้กว่าทุกเดือนใครจะได้รับเงินบ้าง-ได้คนละเท่าไหร่เช็ครายละเอียดที่นี่

"กลุ่มเปราะบาง" รับเงินช่วยเหลืองวดประจำเดือนธันวาคม โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยความพิการ และเงินอุดหนุนบุตร เข้าบัญชีในวันที่ 9 ธันวาคม 2564  ทั้งนี้เงินช่วยเหลือของกลุ่มเปราะบางแต่ละกลุ่ม จะไม่เท่ากัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

"เงินอุดหนุนบุตร" โอนเงินให้เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ปี จำนวน 600 บาท  ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชี ผู้มีสิทธิ ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม 2564

ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (เงินอุดหนุนบุตร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) ดังนี้

 • เดือนธันวาคม 2564          วันพฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม 2564
 • เดือนมกราคม 2565          วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2565       วันพฤหัส ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 
 • เดือนมีนาคม 2565           วันพฤหัส ที่ 10 มีนาคม 2565 
 • เดือนเมษายน 2565          วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565
 • เดือนพฤษภาคม 2565      วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 
 • เดือนมิถุนายน 2565         วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565
 • เดือนกรกฎาคม 2565        วันศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565
 • เดือนสิงหาคม 2565          วันพุธ 10 สิงหาคม 2565 
 • เดือนกันยายน 2565          วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565
   

"เบี้ยผู้พิการ"

 • อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้ 1,000 บาท
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป ได้ 800 บาท
 • ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็จะได้รับเงินเบี้ยผู้พิการ โอนเข้าบัญชีผู้พิการคนละ 800 บาท (ได้วันที่ 10 พ.ย.64) และได้เงินพิเศษ 200 บาท โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

"เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" 

 • อายุ 60-69 ปี ได้ 600 บาท
 • อายุ 70-79 ปี ได้ 700 บาท
 • อายุ 80-89 ปี ได้ 800 บาท
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท


ปฏิทินจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ มีดังนี้
เดือนธันวาคม 2564   วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564
เดือนมกราคม 2565   วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 
เดือนกุมภาพันธ์ 2565   วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 
เดือนมีนาคม 2565   วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 
เดือนเมษายน 2565   วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565
เดือนพฤษภาคม 2565   วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565
เดือนมิถุนายน 2565   วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565
เดือนกรกฎาคม 2565   วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565
เดือนสิงหาคม 2565   วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565
เดือนกันยายน 2565   วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

สัญชาติไทย
มีอายุ 59 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ในกรณีที่ทะเบียนราษฎร์ระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น เช่น เกิด พ.ศ.2497 ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคม 2497
ขอรับเบี้ยตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน
ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเทศบาล อบต.ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือเทศบาล อบต.จัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ