เด่นโซเชียล

"พระบรมราชโองการ" โปรดเกล้าฯ ถอนสภาพที่ดิน สระสิม สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

"พระบรมราชโองการ" โปรดเกล้าฯ ถอนสภาพที่ดิน สระสิม สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา วันพ่อแห่งชาติ พระราชกฤษฎีกา "พระบรมราชโองการ" โปรดเกล้าฯ ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 

"พระบรมราชโองการ" โปรดเกล้าฯ วันนี้ 5 ธันวาคม 2564 วันพ่อแห่งชาติ รัชกาลที่ 9 วันชาติ พ.ศ. 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2564 ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 

 

โดยที่เป็นการสมควรถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด บางส่วน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 8 (1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

 

 

 

  • มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2564”
  • มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
  • มาตรา 3 ให้ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 3 ไร่ 30 ตารางวา บางส่วน โดยมีเนื้อที่ที่ถอนสภาพประมาณ 2 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้
  • มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

ผู้รับสนอง "พระบรมราชโองการ"

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากที่ดินสาธารณประโยชน์ “สระสิม” ในท้องที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันในการอุปโภคบริโภค เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ 30 ตารางวา ปัจจุบันพลเมืองได้เลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันในที่ดินดังกล่าวแล้ว สมควรถอนสภาพที่ดินดังกล่าวจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันบางส่วน เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา เพื่อมอบหมายให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดใช้เป็นที่ตั้งศูนย์บริการและส่งเสริมสุขภาพประชาชนสระสิม จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

 

"พระบรมราชโองการ" โปรดเกล้าฯ ถอนสภาพที่ดิน สระสิม สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

 

"พระบรมราชโองการ" โปรดเกล้าฯ ถอนสภาพที่ดิน สระสิม สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

 

"พระบรมราชโองการ" โปรดเกล้าฯ ถอนสภาพที่ดิน สระสิม สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

 

"พระบรมราชโองการ" โปรดเกล้าฯ ถอนสภาพที่ดิน สระสิม สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

 

 

 

logoline