เด่นโซเชียล

ล่าสุด "เงินเยียวยาเกษตรกร" โอนวันนี้ ไร่ละ 1,000 เช็คเงินเข้าง่าย ๆ ที่นี่

"เงินเยียวยาเกษตรกร" วันนี้โอน ตรวจสอบเงินไร่ละ 1,000 เช็คเงิน ธ.ก.ส. ล่าสุด ด่วนที่นี่ ไทม์ไลน์เงินเข้าวันไหนบ้าง ไม่ต้องสงสัย สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้เลยผ่าน 5 ช่องทาง ง่าย ๆ แค่ใช้บัตรประจำตัวประชาชน

 

"เงินเยียวยาเกษตรกร" ปี 2564/65 ช่วยเหลือชาวนา เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ภายหลัง มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเสนอโดยกระทรวงพาณิชย์ เห็นชอบให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 วงเงินรวม 13,225 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และอุทกภัย โดยที่กลไกตลาดยังคงทำงานเป็นปกติ โดยประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ได้แก่

 

 

 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
 3. ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
 4. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
 5. ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

 

 

 

 

ธ.ก.ส. โอนเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว งวดที่ 8 - 9

 

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และมติที่ประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 นั้น ซึ่งในวันนี้ (15 ธันวาคม 2564) ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินประกันรายได้ในงวดที่ 1 - 7 (เพิ่มเติม) พร้อมงวดที่ 8 - 9 อีกจำนวน 4,838 ล้านบาท จำนวนเกษตรกร 377,122 ครัวเรือน ซึ่งผลการโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ตั้งแต่งวดที่ 1 - 9 รวมทั้งหมดจำนวน 82,308 ล้านบาท จำนวนเกษตรกรได้รับประโยชน์ 4,504,348 ครัวเรือน

 

 

การประกันรายได้ดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ได้รับผลตอบแทนจากการผลิตที่เหมาะสม เป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน และช่วยแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และอุทกภัย โดยที่กลไกตลาดยังคงทำงานเป็นปกติ

 

 

 

 

ไทม์ไลน์ "เงินเยียวยาเกษตรกร" เงินช่วยเหลือชาวนา

 

 • วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ครม. อนุมัติเห็นชอบ
 • วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ประมวลผลข้อมูล เพื่อตรวจสอบบัญชีเงินฝาก
 • วันที่ 3 ธันวาคม 2564 กรรมการ ธ.ก.ส. ให้ความเห็นชอบ
 • วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เตรียมการโอนเงิน หลังจากมีมติเห็นชอบ จากคณะกรรมการ ธ.ก.ส.
 • วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2564 โอนเงินสําหรับงวดที่ 1 - 7
 • วันที่ 9 ธันวาคม 2564 โอนเงินสําหรับงวดที่ 8
 • วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2564 ดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ของเกษตรกรตามโครงการ

 

 

ธ.ก.ส., เงินเยียวยาเกษตรกร, เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

 

 

 • โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 (เพิ่มเติม) เริ่มโอนวันที่ 9 - 13 ธ.ค. 64 เป้าหมายเกษตรกร 4.69 ล้านครัวเรือน  
 • โครงการช่วยเหลือค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตฯ ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุด 20 ไร่ เริ่มโอนวันที่ 13 - 17 ธ.ค. 64 เป้าหมายเกษตรกร 4.57 ล้านครัวเรือน

 

 

ธ.ก.ส., เงินเยียวยาเกษตรกร, เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

 

 

 

ธ.ก.ส., เงินเยียวยาเกษตรกร, เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

 

 

เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท

 

 

ล่าสุด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงมาตการช่วยเหลือชาวนา ซึ่งได้รับการอนุมัติวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้เห็นชอบกรอบการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ซึ่งในส่วนของ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 เป็นอีกหนึ่งมาตรการ ที่จะเข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น รวมถึงเป็นการจูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดี เพื่อที่จะมีโอกาสขายข้าวในราคาที่สูงและมีรายได้มากขึ้น

 

 

โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 กับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน วงเงินงบประมาณจำนวน 53,871.84 ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 4.69 ล้านครัวเรือน

 

 

 • เริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ระหว่างวันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2564
 • สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่จะเริ่มโอนในวันที่ 14 - 17 ธันวาคม 2564
 • เกษตรกรได้รับเงินจำนวน 4,452,805 ครัวเรือน เป็นเงิน 51,988 ล้านบาท

 

 

 

วิธีการตรวจสอบสิทธิ "เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร" โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65

 

 • เข้าเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com : คลิกที่นี่
 • กรอก เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมกด ค้นหา
 • หากผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ และได้รับเงินแล้ว หน้าจอจะแสดงผล โอนเงินเรียบร้อยแล้ว
 • หากไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียน ต้องติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิตามโครงการ

 

 

 

 

ขณะที่ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สามารถเช็ค "เงินเยียวยาเกษตรกร" โอนเข้าแล้วหรือไม่ผ่าน 5 ช่องทาง ดังนี้

 1. เช็ค​สถานะโอนเงิน​ได้ที่ chongkho.inbaac.com : คลิกที่นี่
 2. เช็คจากบัตร ATM
 3. ปรับสมุดเงินฝากที่ธนาคาร
 4. กดสมัคร​เช็คเงิน​เข้าออกผ่านไลน์​ของ​ ธ.ก.ส.​ (ฟรี) โดยเพิ่มเพื่อน​ ไอดี @baccfamily
 5. เช็คผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile

 

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ