เด่นโซเชียล

"ตรวจเครดิตบูโร" ขอสินเชื่อไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร เช็คขั้นตอนได้ที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ตรวจเครดิตบูโร" เดือดร้อน อยากขอสินเชื่อด่วน แต่สถาบันทางการเงินไม่อนุมัติ ทำยังไงดี สามารถตรวจสอบเครดิตบูโรได้ไหม มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง หาคำตอบได้ที่นี่

 

"ตรวจเครดิตบูโร" เป็นหนึ่งในคำถามที่หลายคนสงสัยว่าจะสามารถทำได้ไหม โดยเฉพาะในกรณีที่สถาบันทางการเงินไม่อนุมัติการขอสินเชื่อ หรือกู้ไม่ผ่าน โดยระบุว่าติดเครดิตบูโร หรือ Blacklist แล้วเราสามารถ "ตรวจเครดิตบูโร" ได้ไหม จะมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง รีบเช็คด่วน 

 

จริง ๆ แล้วเครดิตบูโร มีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลยอดเงินการชำระหนี้ว่า ยอดปกติ หรือยอดค้างชำระ ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลบัญชีดำแต่อย่างใด ดังนั้น เครดิตบูโร จึงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ทางสถาบันทางการเงินจะนำไปประกอบการพิจารณาการขอสินเชื่อเท่านั้น

 

ทั้งนี้ หากถูกปฏิเสธ ทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน จะต้องออกหนังสือชี้แจงเหตุผลให้ชัดเจน โดยทางผู้ขอสินเชื่อสามารถ "ตรวจเครดิตบูโร" ได้ง่าย ๆ ด้วยการนำหนังสือดังกล่าวกับบัตรประชาชนตัวจริง ยื่นขอตรวจสอบความถูกต้องของเครดิตบูโรได้ฟรี ที่ศูนย์บริการตรวจเครดิตบูโรทุกแห่ง ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ

 

ขั้นตอนในการขอ "ตรวจเครดิตบูโร"

ตรวจสอบในที่ทำการบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

1. ยื่นแบบคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต (ประเภทบุคคลธรรมดา หรือประเภทนิติบุคคล) โดยใช้หลักฐานประกอบ ดังนี้

 

 

 

 

- "ตรวจเครดิตบูโร"กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าวตัวจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับตัวจริงมาแสดง
  • หากมีการมอบอำนาจ ต้องใช้เอกสาร ดังต่อไปนี้

      (1) หนังสือมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

      (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดง

      (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ลงนามสำเนาถูกต้อง และบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดง

 

- กรณีเป็นนิติบุคคล

  • สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
  • หากมีการมอบอำนาจ ต้องใช้เอกสาร ดังต่อไปนี้

       (1) หนังสือมอบอำนาจนิติบุคคล

       (2) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี)

       (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ลงนามสำเนาถูกต้อง และนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

       (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง

 

2. ยื่นเอกสารในข้อ 1 พร้อมหนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงิน ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อ จากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (ชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลเครดิตต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท กรณียื่นคำขอเกินกว่า 30 วัน นับจากวันที่ในหนังสือแจ้งปฏิเสธ)

 

3. เจ้าของข้อมูลสามารถขอรับรายงานภายในวันยื่นคำขอ หรือยื่นความจำนงให้จัดส่งรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (กรณีให้จัดส่งทางไปรษณีย์ ฉบับละ 20 บาท)

 

 

 

 

ตรวจสอบผ่านทางไปรษณีย์

1. เจ้าของข้อมูลกรอกแบบคำขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต (ประเภทบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล) โดยแนบหลักฐาน ดังนี้

 

- กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • กรณีเป็นชาวต่างชาติ ให้สำเนาบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 

 

- กรณีเป็นนิติบุคคล

  • สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
  • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ รับรองสำเนาถูกต้อง

2. หนังสือปฏิเสธจากสถาบันการเงิน ที่ระบุสาเหตุการปฏิเสธการให้สินเชื่อ จากการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ หากมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ในหนังสือแจ้งปฏิเสธดังกล่าว จะได้รับการยกเว้นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต

 

3. จัดส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ 1 และ 2 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าถึงบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ส่วนบริหารเจ้าของข้อมูล เลขที่ 63 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่) ชั้น 2 อาคาร 2 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

 

4. บริษัทจะจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิตให้ตามที่อยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน หรือตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งปฏิเสธการให้สินเชื่อ หรือที่อยู่ที่ทางบริษัทจะสามารถตรวจสอบได้

 

หมายเหตุ

1. ระบุชื่อผู้ติดต่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ลงในแบบคำขอ เพื่อใช้ในกรณีที่บริษัท ต้องการสอบถามเพิ่มเติม

2. กรณีที่เอกสารและหลักฐานไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน บริษัท ขอสงวนสิทธิในการจัดส่งรายงานข้อมูลเครดิต

3. กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยื่นคำขอ "ตรวจเครดิตบูโร" ติดต่อสอบถามได้ที่ส่วนบริหารเจ้าของข้อมูล

 

ข้อมูล : บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร)

 

 

 

logoline