เด่นโซเชียล

"ยืมเงินด่วน" 50,000 เป็นหนี้นอกระบบมาทางนี้ เปิดเงื่อนไขกู้เงินจาก ธ.ก.ส.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ยืมเงินด่วน" 50,000 บาท Smart Cash สินเชื่อชำระดีมีวงเงิน จำเป็นต้องใช้ฉุกเฉิน แหล่งเงินกู้ถูกกฎหมาย สินเชื่อปิดหนี้นอกระบบ มาตรการช่วยเหลือจาก ธ.ก.ส. สมัครง่าย ๆ แถมฟรี คุ้มครองสินเชื่อกรณีเสียชีวิต

 

"ยืมเงินด่วน" 50,000 บาท สินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash แหล่ง เงินกู้ถูกกฎหมาย จ่ายหนี้ไม่ไหว อยากปิด หนี้นอกระบบ เคลียร์ให้จบ มาตรการช่วยเหลือ จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้กู้สูงสุดรายละ 50,000 บาท ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 12 เดือน ฟรี คุ้มครองสินเชื่อกรณีเสียชีวิต หากไม่อยากกลับไปเป็นหนี้นอกระบบที่มีภาระดอกเบี้ยสูงและไม่เป็นธรรมอีก สมัครได้เลย ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2566

 

 

 

 

"ยืมเงินด่วน" สินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash

 

 • สำหรับลูกค้าผู้กู้สินเชื่อตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบที่ชำระหนี้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด และมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการก่อหนี้นอกระบบ โดยสนับสนุนเงินเครดิตหมุนเวียนผ่านบัตร ATM ตามต้นเงินกู้ที่ได้รับชำระหนี้ตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MRR + (0 ถึง 3) ต่อปี ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันกู้ ได้คนละ 1 บัญชี เท่านั้น

 

สิทธิประโยชน์

 

 • การคุ้มครองสินเชื่อกรณีเสียชีวิต รายละไม่เกิน 50,000 บาท

 

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรลูกค้าที่มีความต้องการสินเชื่อ สามารถแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อได้ผ่านช่องทาง LINE Official BAAC Family

 

สินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash เหมาะกับใคร ดีไหม

 

 • เหมาะสำหรับผู้ชำระโครงการแก้หนี้นอกระบบตรงเวลา
 • วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท
 • ดอกเบี้ย MRR + (0 ถึง 3) ต่อปี
 • ระยะเวลาชำระหนี้ ไม่เกิน 12 เดือน
 • สิทธิประโยชน์ กรณีเสียชีวิตรับไม่เกิน 50,000 บาท

 

เงื่อนไขการกู้เงิน

 

 • เป็นการให้บริการวงเงินสินเชื่อพร้อมใช้ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยผูกบัญชีสินเชื่อกับบัตร ATM หรือบัตรเดบิต ที่ลูกค้ามีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคาร โดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้จากจำนวนหนี้เงินกู้ที่เบิกใช้จริง นับถัดจากวันที่ทำการเบิกเงินกู้

 

 

 

 

"ยืมเงินด่วน" สินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash ใครกู้ได้บ้าง

 

 • ลูกค้าโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของธนาคารที่สามารถชำระต้นเงินกู้ได้อย่างน้อย 2 งวดชำระ และไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ และไม่เป็น NPLs
 • ผ่านการพัฒนาและมีใบรับรองหรือหลักฐานการพัฒนา / อบรมตามที่กำหนด

 

หมายเหตุ :- โครงการแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน

 

 • สำหรับชำระหนี้นอกระบบที่เกิดจากเกษตรกรลูกค้า คู่สมรส บุตร บิดามารดาของเกษตรกรลูกค้าหรือของคู่สมรสซึ่งอยู่ในอุปการะของเกษตรกรลูกค้า
 • วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท เว้นแต่กรณีมีวัตถุประสงค์ในการสงวนที่ดินทำกินที่ลูกหนี้ใช้ที่ดินในการจำนองไม่เกินรายละ 150,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี
 • ระยะเวลาชำระหนี้ 10 ปี สูงสุดไม่เกิน 12 ปี
 • พร้อมรับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองสินเชื่อกรณีเสียชีวิตรายละไม่เกิน 100,000 บาท
 • การคืนดอกเบี้ยในอัตรา 30% ของดอกเบี้ยที่ชำระหนี้

 

 

 

วัตถุประสงค์

 

 • เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นในครัวเรือน ป้องกันไม่ให้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบ ได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น

 

วงเงิน (Loan to value)

 

 • กำหนดวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท และสามารถเปลี่ยนแปลงวงเงินกู้ได้ตลอดอายุสัญญา

 

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

 

 • กำหนดให้ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นพร้อมกันทั้งจำนวนไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันทำสัญญา หากลูกค้าสามารถชำระดอกเบี้ยได้ครบถ้วน พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกู้ในปีถัดไปในอัตราตามประกาศของธนาคาร ธนาคารจะขยายเวลาชำระหนี้ต้นเงินคงเป็นหนี้ออกไปคราวละไม่เกิน 12 เดือน ตามรอบชำระเดิม

 

ค่าธรรมเนียม

 

 • ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสินเชื่อ ในอัตราร้อยละ 1 ของวงเงินกู้แต่สูงสุดไม่เกิน 500 บาท โดยให้เรียกเก็บคราวละ 1 ปี ในวันทำสัญญากู้เงิน ในปีต่อไปให้เรียกเก็บในวันที่ประสงค์ขยายระยะเวลาชำระหนี้

 

 

 

หลักการผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก

 • การคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)

อัตราดอกเบี้ย

 • คิดอัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้าตามลูกค้าแต่ละข้อบังคับ

อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระ

 • เรียกเก็บดอกเบี้ยสำหรับต้นเงินส่วนที่ผิดนัดชำระสูงสุดตามประกาศของ ธ.ก.ส. (MRR + 3) บวกด้วยดอกเบี้ยปรับอีกร้อยละ 3 ต่อปี (MRR + 3 + 3) นับถัดจากวันถึงกำหนดชำระ จนกว่าจะชำระหนี้ต้นเงินส่วนที่มิได้ชำระนั้นเสร็จสิ้น เว้นแต่มีเหตุอันสมควรผ่อนผัน

 

 

 

หลักประกันเงินกู้

 

 1. ที่ดินจำนอง ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจำนอง
 2. บุคคล 2 คน ค้ำประกันไม่เกิน 300,000 บาท
 3. ข้าราชการ 1 คน ค้ำประกันไม่เกิน 100,000 บาท

 

เงื่อนไขการกู้เงินตามโครงการฯ

 • เป็นการให้บริการวงเงินสินเชื่อพร้อมใช้ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยผูกบัญชีสินเชื่อกับบัตร ATM หรือบัตรเดบิตที่ลูกค้ามีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคาร โดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้จากจำนวนหนี้เงินกู้ที่ลูกค้าเบิกใช้จริง นับถัดจากวันที่ทำการเบิกเงินกู้

การแจ้งให้ชำระหนี้หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

 • จะได้รับใบแจ้งหนี้ก่อนถึงกำหนดชำระหนี้เงินกู้ หรือ SMS หรือมารับด้วยตนเอง ที่สาขา

 

 

การแจ้งได้รับชำระเงินจากลูกค้า

 • เมื่อท่านได้ชำระค่างวดสินเชื่อให้แก่ธนาคารแล้ว ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินจากธนาคาร ซึ่งจะมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น จำนวนเงินรับชำระ, เงินต้นคงเหลือ และดอกเบี้ย เป็นต้น

 

การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ หรือแจ้งเตือนที่สำคัญต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

 • ตามประกาศของธนาคาร

ช่องทางในการติดต่อผู้ออกผลิตภัณฑ์

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือ Call Center 0-2555-0555

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด