เด่นโซเชียล

"ราคาน้ำมัน" พุ่งสูงขึ้น โปรดเกล้าฯ กรอบวงเงินกู้ 3 หมื่นล้าน หนุนกองทุนฯ

"ราคาน้ำมัน" พุ่งสูงขึ้น โปรดเกล้าฯ กรอบวงเงินกู้ 3 หมื่นล้าน หนุนกองทุนฯ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา พระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกู้เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ พ.ศ. 2564 เหตุ "ราคาน้ำมัน" พุ่งสูงขึ้น กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีจำนวนเงินไม่เพียงพอ

 

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกู้เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับ "ราคาน้ำมัน" เชื้อเพลิงในประเทศ พ.ศ. 2564 ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกู้เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 26 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

 

 

 

  • มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกู้เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ พ.ศ. 2564"
  • มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
  • มาตรา 3 ให้เปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกู้เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศเป็นจำนวนไม่เกินสามหมื่นล้านบาท
  • มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มที่ระดับราคาจะอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศปรับราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ และต่อการดำรงชีพของประชาชน จำเป็นต้องจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ เป็นเหตุให้ กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มีจำนวนเงินไม่เพียงพอเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน กรณีจึงต้องเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกู้เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

 

ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกา, ราคาน้ำมัน, กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง, กรอบวงเงินกู้

 

ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกา, ราคาน้ำมัน, กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง, กรอบวงเงินกู้

 

ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกา, ราคาน้ำมัน, กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง, กรอบวงเงินกู้

 

 

 

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด