เด่นโซเชียล

ดับฝันสายหื่น คนไม่เอา ผลิต "หนังโป๊" เสรี ผิดหลักเมืองพุทธ-เยาวชนหมกมุ่น

ดับฝันสายหื่น คนไม่เอา ผลิต "หนังโป๊" เสรี ผิดหลักเมืองพุทธ-เยาวชนหมกมุ่น
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจ คนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย ผลิต "หนังโป๊" เสรี ชี้ ผิดหลักเมืองพุทธ และขัดต่อหลักศีลธรรม ห่วงเยาวชนหมกมุ่น

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง "หนังโป๊เสรี จะเอาหรือไม่" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ 
รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,315 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับข้อเสนอให้สามารถผลิตหนังโป๊ได้อย่างเสรี การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ความน่าจะเป็น จากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ "นิด้าโพล" สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random  Sampling) โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

 

 

เมื่อถามถึงการเคยดูหนังสือโป๊ของประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.14 ระบุว่า ไม่เคยดู ขณะที่ ร้อยละ 45.78   ระบุว่า เคยดู และร้อยละ 0.08 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ สำหรับการเคยดูหนังโป๊ของประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.50 ระบุว่า เคยดู ขณะที่ ร้อยละ 43.50 ระบุว่า ไม่เคยดู  
 

ส่วนเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชน ต่อข้อเสนอให้สามารถผลิตหนังโป๊ได้อย่างเสรี พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.89 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ ส่งผลเสียต่อเด็กและเยาวชน ทำให้หมกมุ่นกับเรื่องเพศมากจนเกินไปประเทศไทยเป็นเมืองพุทธจึงขัดต่อศีลธรรม อันดีงามของประเทศ อาจทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรม และการล่วงละเมิดทางเพศเพิ่มมากขึ้น รองลงมา ร้อยละ 14.15 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ อาจส่งผลเสียต่อเด็กและเยาวชน  ยากต่อการควบคุม อาจเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธจะให้เปิดเสรีเลยไม่ได้ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ควรมีขอบเขต เช่น การจำกัดช่วงอายุ ร้อยละ 12.55 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ ยุคสมัยใหม่ให้การยอมรับ เป็นเรื่องปกติธรรมชาติของมนุษย์ และเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่สามารถทำได้ ร้อยละ 7.98 ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะ สังคมปัจจุบัน เปิดกว้างยอมรับเรื่องเหล่านี้ เป็นเรื่องปกติธรรมชาติของมนุษย์ เป็นการสร้างอาชีพและรายได้ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ถึงไม่เปิดเสรี ก็มีการลักลอบผลิตอยู่ดี และร้อยละ 2.43 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 8.82 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.78 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 18.33 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.46 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.61 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่าง ร้อยละ 48.82 เป็นเพศชาย ร้อยละ 51.10 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.08 เป็นเพศทางเลือก

 

ตัวอย่าง ร้อยละ 7.98 อายุ 18-25 ปี ร้อยละ 13.31 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 21.75 อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 32.78 อายุ 46-59 ปี และร้อยละ 24.18 อายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง ร้อยละ 95.14 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.50 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.68 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และไม่ระบุศาสนา ในสัดส่วนที่เท่ากัน ตัวอย่าง ร้อยละ 23.04 สถานภาพโสด ร้อยละ 72.93 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.42 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 0.61 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส

 

ตัวอย่าง ร้อยละ 29.51 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 32.01 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.68 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 25.02 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 5.02 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 0.76 ไม่ระบุการศึกษา ตัวอย่าง ร้อยละ 8.37 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 14.15 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 22.43 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 13.61 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.30 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 23.19 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 3.04 เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 0.15 เป็นพนักงานองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหากำไร 
และร้อยละ 0.76 ไม่ระบุอาชีพ

 

ตัวอย่าง ร้อยละ 22.96 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 21.98 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 24.41 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 10.65 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 4.26 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 5.63 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 10.11 ไม่ระบุรายได้

 

ดับฝันสายหื่น คนไม่เอา ผลิต "หนังโป๊" เสรี ผิดหลักเมืองพุทธ-เยาวชนหมกมุ่น
 

logoline