เด่นโซเชียล

ห้ามพลาด "เช็คเงินชราภาพ" พร้อมวิธีการคำนวณเบี้ยได้เท่าไหร่รู้ทันที

ห้ามพลาด "เช็คเงินชราภาพ" พร้อมวิธีการคำนวณเบี้ยได้เท่าไหร่รู้ทันที
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผู้ประกันตนม.33 ห้ามพลาด "เช็คเงินชราภาพ" ทั้งแบบรับเงินบำนาญ และเงินบำเหน็จ พร้อมวิธีการคำนวณเีบี้ยเกษียณไปแล้วได้เท่าไหร่รู้ทันที

สำนักงานประกันสังคมอัปเดตสิทธิเงินบำนาญชราภาพ พร้อมทั้งรายละเอียดการจ่ายเงินวิธีการคำนวนเงินชราภาพสำหรับผู้ประกันตนให้เกิดความทั้งในกรณีเงินบำนาญ และเงินบำนาญ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กรณีการรับเงินบำนาญ  

 • จ่ายครั้งเดียวก้อนเดียว ในกรณีที่ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบไม่ถึง 180 เดือน ( 15 ปี)
 • มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ 
 • สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน 
 • เป็นผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย 

 

วิธีการคำนวณสิทธิที่ได้รับ 

 • จ่ายสมทบน้อยกว่า 12 เดือน 
 • ได้เงินสมทบเท่าที่ผู้ประกันตนง่าย 
 • ได้รับเงินออมชราภาพของผู้ประกันตนฝ่ายเดียว 
 • จ่ายสมทบตั้งแต่12-179 เดือน 
 • เงินออมชราภาพของผู้ประกันตน
 • เงินสมทบนยจ้าง+ผลประโยชน์ตอบแทน

กรณีการรับเงินบำนาญ

 • ส่งเงินสมทบตั้งแต่ 180 เดือนขึ้นไป 
 • มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ 
 • สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

 

วิธีการคำนวณสิทธิที่ได้รับ 

 • จ่ายสมทบ 180 เดือน (15 ปี) พอดี 
 • 20 % ของค่าจ้าเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ที่จ่ายประกันสังคม (คำนวณจากฐานค่าจ้างขั้นต่ำ 1,650 บาท สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท )
 • จ่ายสมทบเกิน 180 เดือน (15 ปี) บวกเพิ่มปีละ 1.5% ต่อปี
   

ขั้นตอนการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีชราภาพ

1.ผู้ประกันตนสามารถดาวน์โหลดแบบคําขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01) ได้ที่ www.sso.go.th ของสํานักงานประกันสังคม กรอกข้อมูลให้ครบ

2.สํานักงานประกันสังคมได้เพิ่มช่องทางการให้บริการ จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพผ่านบริการพร้อมเพย์ ด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนกับธนาคารที่ผู้ประกันตนเปิดบัญชีไว้

3.ผู้ประกันตน ไม่ต้องยื่นสําเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกับสํานักงานประกันสังคมในการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ เป็นการลดการใช้กระดาษ 

4.หากยังไม่มีการลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝาก ให้รีบลงทะเบียนพร้อมเพย์ก่อนการยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ ทดแทนกรณีชราภาพ

5.หากเป็นผู้ประกันตนที่ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีบํานาญชราภาพไว้แล้ว สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีบํานาญชราภาพ จากการรับเงินโอนผ่านบัญชีธนาคาร หรือบัญชีพร้อมเพย์ ยื่นขอรับประโยชน์ทางไปรษณีย์หรือนํามายื่นด้วยตนเองที่ สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาที่สะดวก

6.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม โทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสํานักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือจังหวัด หรือสาขาที่สะดวกได้ทุกแห่งในวันและเวลาราชการ

 

ห้ามพลาด "เช็คเงินชราภาพ" พร้อมวิธีการคำนวณเบี้ยได้เท่าไหร่รู้ทันที

 

ที่มา : สํานักงานประกันสังคม

logoline