เด่นโซเชียล

"สกีรีสอร์ท" ถ่ายหนัง แฟนเดย์ Property Perfect เทขาย ได้เจ้าของใหม่แล้ว

"สกีรีสอร์ท" ถ่ายหนัง แฟนเดย์ Property Perfect เทขาย ได้เจ้าของใหม่แล้ว
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"สกีรีสอร์ท" ชื่อดังอย่าง Kiroro Resort ถูกเทขายแล้ว หลังจาก Property Perfect เทขายให้ GKKM และ NAPIER TMK ในราคากว่าสี่พันล้านบาท

 

"สกีรีสอร์ท" Kiroro Resort รีสอร์ทดังที่ญี่ปุ่นที่หลายคนคุ้นหน้าคุณตากันดีจากภาพยนตร์ แฟนเดย์...แฟนกันแค่วันเดียว ถูกทาง Property Perfect ขายทิ้งแล้ว ในมูลค่ากว่าสี่พันล้านบาท โดยในเอกสารการขายมีใจความ ระบุว่า

 

ข้าพเจ้าบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งการจำหน่ายทรัพย์สิน ของ KIRORO RESORT HOLDINGS CO., LTD. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.วันที่ทำรายการ : 22 พฤศจิกายน 2564

 

2. ผู้ขาย KIRORO RESORT HOLDINGS CO., LTD. ("KRH") เป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจสกีและโรงแรมในประเทศญี่ปุ่น โดย KRH เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 99.70

 

 

 

 

ผู้ซื้อ GODO KAISHA KIRORO MANAGEMENT ("GKKM") และ NAPIER TOKUTEI MOKUTEKI KAISHA ("NAPIER TMK") โดย GKKM เป็นบริษัท และ NAPIER TMK กองทุนทรัสต์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น

 

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา : ผู้ขายและผู้ซื้อไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ และไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546

 

3. KRH ได้โอนขายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสกีและโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นให้แก่ GKKM และ NAPIER TMK ในราคา 15,000,000,000 เยน หรือคิดเป็นเงินบาท 4,357,590,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เท่ากับ 29.0506 บาท) และหลังจากที่ KRH ได้โอนขายธุรกิจสกีและโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นให้แก่ GKKM และ NAPIER TMK แล้ว KRH ยังคงดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศญี่ปุ่นต่อไป
 

 

 

 

4. การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2517 ("ประกาศที่เกี่ยวข้อง") เท่ากับร้อยละ 8.06 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ในขณะที่บริษัท ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันเข้าทำรายการนี้ที่อยู่ในข่ายต้องนับรวม เป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด ดังนั้น การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่บริษัทต้องปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

 

 

kiroro resort, Property Perfect

 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด