เด่นโซเชียล

ด่วน สำนักงานวุฒิสภา เปิดรับ "สมัครงาน" ผู้เชี่ยวชาญ 5 ด้าน

ด่วน สำนักงานวุฒิสภา เปิดรับ "สมัครงาน" ผู้เชี่ยวชาญ 5 ด้าน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ด่วน สำนักงานวุฒิสภา เปิดรับ "สมัครงาน" ผู้เชี่ยวชาญ 5 ด้าน มาสมัครได้ด้วยตนเองได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ด่วน สำนักงานวุฒิสภา เปิดรับ "สมัครงาน" ผู้เชี่ยวชาญ 5 ด้าน มาสมัครได้ด้วยตนเองได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ

 

ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อ เพื่อนำเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้วยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 

 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดว่า ก่อนครบกำหนดตามวาระ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน ให้สำนักงานเลขาธิกรวุฒิสภาดำเนินการจัดให้มีการคัดเลือกกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานขึ้นใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้กรรมการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานซึ่งพันจากตำแหน่งตามวาระอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการคัดเลือก กรรมการขึ้นใหม่ และโดยที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ชุดปัจจุบัน ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่

 

 

 

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ จะครบกำหนดตามวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕
ดังนั้น สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการจัดให้มีการคัดเลือกบุคคล
ผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

๑. ตำแหน่งที่ดำเนินการคัดเลือก
กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน จำนวน ๕ ด้าน ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

๑.๑ ด้านกิจการกระจายเสียง จำนวน ๑ คน
๑.๒ ด้านกิจการโทรทัศน์ จำนวน ๑ คน
๑.๓ ด้านกิจการโทรคมนาคม จำนวน ๑ คน
๑.๔ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน ๑ คน
๑.๕ ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จำนวน ๑ คน

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๗ ก.
๑ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะ ตามมาตรา ๗๐
๑) เป็นผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้ และมีความเชี่ยวซาญหรือประสบการณ์ด้านกิจการกระจายเสียง
๒) เป็นผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้ และมีความเชี่ยวซาญหรือประสบการณ์ด้านกิจการโทรทัศน์
๓) เป็นผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านกิจการโทรคมนาคม
๔) เป็นผู้ที่มีผลงานและประสบการณ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
๕) เป็นผู้ที่มีผลงานและประสบการณ์ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
๒.๓ ลักษณะต้องห้าม
๒.๓.๑ ลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๗ ข.
๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
๒) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง
๓) เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
๔) ติดยาเสพติดให้โทษ
เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
๖) เป็นบุคคลที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
๗) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำ
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๘) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐ
หรือจากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทำการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
๑๐) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๑๑) เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง
๑๒) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน ผู้ถือหุ้น
หรือหุ้นส่วน ในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลอื่นใด บรรดาที่ประกอบธุรกิจด้านกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม ในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนได้รับการคัดเลือกตามมาตรา ๑๕

๑๓) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
๑๔) เคยเป็นผู้ต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารบริษัทมหาชนจำกัด
กษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะด้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มี
เป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
๒.๓.๓ ลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๗ด วรรคสอง
กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานต้องไม่เป็นกรรมการ กสทช.
อนุกรรมการ เลขาธิการ กสทช. พนักงานหรือลูกจ้างของสำนักงาน กสทช.
๒.๓.๒ ลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๗๓ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๘
กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานต้อง
2) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ


๒) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น
และไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ


๓) ไม่ประกอบอาชีพหรีอวิชาชีพอิสระอื่นใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้ง
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ
ทั้งนี้ โดยที่กรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๘
ดังนั้น หากผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ใดที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นผู้มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กฎหมายกำหนดดังกล่าว ผู้นั้นต้องแสดงหลักฐานว่ได้ลาออกหรือเลิกประกอบอาชีพดังกล่าวแล้วนั้น ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการคัดเลือกจากวุฒิสภา แต่ถ้าผู้นั้นมิได้ลาออกหรือมิได้เลิกประกอบอาชีพ


หรือวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการ
๓. การสมัคร


๓.๑ ใบสมัคร ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซด์
http://www.senate.go.th โดยเข้าไปที่หัวข้อ "สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับ
การดำเนินการคัดเลือกเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ตั้งแต่วันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่า
จะปิดรับสมัคร

 

๓.๒ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครกำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันอังคารที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖ ๔ ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ จุดรับสมัคร สำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา บริเวณห้องโกง ขั้น ๑ อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) เลขที่ ๑๑๑๑ ถบนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 


๓.๓. เอกสารและหลักฐานประกอบที่ต้องนำมาพร้อมแบบใบสมัคร และยื่นต่อเจ้าหน้าที่

๑) รูปถ่ายสีหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาดสองนิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกินหนึ่งปี
นับถึงวันสมัคร จำนวนสองรูป โดยรูปหนึ่งให้ติดในช่องที่กำหนดไว้ในใบสมัคร อีกรูปหนึ่งให้เขียนชื่อ
และนามสกุลของผู้สมัครไว้ด้านหลังรูป และส่งให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในวันที่มาสมัคร

 

๒) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ


๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวอื่นซึ่งทางราชการหรือหน่วยงาน
เอกสารหรือหลักฐานที่จำเป็นอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวและสกุล ใบหย่า
เป็นต้น (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
เอกสารและหลักฐานที่แสดงผลงานหรือความรู้ และความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์
ในด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗o วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ผู้สมัครระบุไว้ในใบสมัคร์ โดยมีสำเนา จำนวน ๓๐ ชุด
๖) เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร ในเรื่องนโยบาย เป้าหมาย หรือแนวทางในการติดตาม
และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวนไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษ
ขนาดมาตรฐาน โดยใช้ภาษาไทย ชนิดตัวพิมพ์ธรรมดาแบบ Angsana New ขนาด ๑๖ พอยต์ ไม่เกิน ๓๒ บรรทัด ต่อหนึ่งหน้ากระดาษ โดยมีสำเนา จำนวน ๓๐ ชุด
๗) ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ
เอกสารและหลักฐานตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
ทุกหน้า แต่ถ้าเป็นเอกสารตาม (๕) ที่ตีพิมพ์เป็นเล่มให้ลงลายมือชื่อเฉพาะหน้าแรกของเอกสาร
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สมัครยื่นใบสมัครหรือเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครไว้ไม่ถูกต้อง
หรือมีรายการไม่ครบถ้วน ให้ผู้สมัครดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาการเปิด
รับสมัครจนถึงวันและเวลาปิดรับสมัคร
 

 

โดยสามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่ วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันอังคารที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภา เลขที่ ๑๑๑๐ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. รายละเอียด

logoline