เด่นโซเชียล

"สินเชื่อชีวิตสุขสันต์" ออมสิน สายเปย์ อยากแต่งงาน เช็คเงื่อนไขด่วน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"สินเชื่อชีวิตสุขสันต์" ของธนาคารออมสิน เปิดสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับประชาชนโดยเฉพาะ เงื่อนไขจะเป็นอย่างไรบ้างนั้น หาคำตอบได้ที่นี่

 

"สินเชื่อชีวิตสุขสันต์" เป็นสินเชื่อที่ทางธนาคารออมสิน ออกมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีความสุขในการใช้จ่ายมากขึ้น  เพิ่มสีสันให้ชีวิต ด้วย "สินเชื่อชีวิตสุขสันต์" สำหรับการใช้จ่ายเพื่อการศึกษา, แต่งงาน, ท่องเที่ยว 

 

จำนวนเงินให้กู้ 

1. เงินกู้ระยะยาว (ไม่เกิน 20,000,000 บาท)

2. เงินกู้เบิกเกินบัญชี (ไม่เกิน 10,000,000 บาท)

ทั้ง 2 กรณีดังกล่าว ขึ้นอยู่กับประเภทของหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน ดังนี้

 • ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินออมสิน 
 • ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่าสลากเมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด

 

ส่วนอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด 

 

 

 

 

ระยะเวลาชำระ "สินเชื่อชีวิตสุขสันต์"

 • เงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา โดยส่งชำระเป็นงวดรายเดือน หรือสามารถส่งชำระไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ในแต่ละงวดกับเงินต้นบางส่วนได้ โดยพิจารณาตามความสามารถในการส่งชำระหนี้ของผู้กู้
 • ในกรณีผู้กู้ประสงค์จะขอกู้และทำสัญญากู้เงินเป็นรายปี (ระยะเวลากู้ 1 ปี) โดยขอชำระเงินต้นและดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบสัญญากู้เงิน ก็จะสามารถกระทำได้ โดยเป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการสินเชื่อตามวงเงิน และให้จัดทำสัญญากู้ระยะเวลา 1 ปี โดยส่งชำระเงินกู้และดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบสัญญากู้
 • เงินกู้เบิกเกินบัญชี พิจารณาทบทวนสัญญาทุก 1 ปี

 

คุณสมบัติผู้ที่ต้องการ 

 • บุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฎหมาย
 • ผู้ฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ ซึ่งเป็นผู้เยาว์และมีความประสงค์ขอกู้เงินโดยใช้สลากออมสินพิเศษของตนเองเป็นหลักประกัน จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม 
 • เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

 

หลักประกัน 

สลากออมสินพิเศษ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • เป็นของผู้กู้และ/หรือของบุคคลอื่น (บุคคลธรรมดา) ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน
 • อายุสลากที่นำมาเป็นหลักประกันจะต้องไม่น้อยกว่า 1 วัน นับตั้งแต่วันที่รับฝากที่ระบุในสลาก
 • ไม่เป็นสลากชนิดระบุให้ใช้เงินแก่ผู้ถือสลากออมสินพิเศษ ยกเว้น มีการโอนเปลี่ยนชนิดสลากแล้ว
 • ไม่เป็นของผู้เยาว์ยกเว้น กรณีผู้เยาว์ขอกู้เงินโดยใช้สลากของตนเองเป็นหลักประกัน
 • ให้ใช้ทั้งฉบับหรือหลายฉบับรวมกัน แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งหมดไม่น้อย 10,000 บาท ต่อการกู้แต่ละครั้ง

 

 

 

 

 • กรณีมูลค่าสลากสูงกว่าจำนวนเงินกู้ให้ ให้ทำการตัดตอนสลากให้มีมูลค่าใกล้เคียงและคุ้มจำนวนเงินให้กู้ก่อน โดยการตัดตอนสลากให้ปฏิบัติตามคำสั่งธนาคารออมสิน เรื่องการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน ยกเว้น สลากออมสินพิเศษ (รุ่นธนโชค) ห้ามตัดตอนสลากไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 • ต้องมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิการถอนไว้ให้ธนาคาร

 

สมุดฝากเงินออมสิน หรือสมุดฝากเงินออมสินประเภทที่มีบัญชีคู่โอน และสมุดฝากเงินออมสินประเภทเผื่อเรียก (บัญชีคู่โอน) มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • เป็นของผู้กู้และ/หรือของบุคคลอื่น (บุคคลธรรมดา) ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน
 • ไม่เป็นของผู้เยาว์ หรือฝากเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์
 • เงินฝากประเภทที่ธนาคารกำหนดให้ต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกไว้เป็นบัญชีคู่โอน ให้ถือเงินฝากประเภทนั้น ๆ และเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นหลักประกันเงินกู้ทั้งสองบัญชี
 • ต้องมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิ์การถอนไว้ให้ธนาคาร

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ