เด่นโซเชียล

"แท็กซี่" ไม่รับผู้โดยสาร ปรับ 5,000 บาท ผู้แจ้งได้ 50% ขนส่ง ยัน "ข่าวเท็จ"

กรมขนส่งทางบก แจ้ง "แท็กซี่" ปฏิเสธผู้โดยสาร มีโทษ ปรับสูงสุด 5,000 บาท ผู้แจ้งเบาะแสได้ส่วนแบ่ง 50% เป็นข่าวบิดเบือน โปรดอย่าหลงเชื่อ

กรมขนส่งทางบก แจ้ง "แท็กซี่" ปฏิเสธผู้โดยสาร มีโทษ ปรับสูงสุด 5,000 บาท ผู้แจ้งเบาะแสได้ส่วนแบ่ง 50% เป็นข่าวบิดเบือน โปรดอย่าหลงเชื่อ

 

 

กรณีที่มีการโพสต์ข้อมูลข้างต้น กรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า อัตราโทษตามที่กฎหมายกำหนดไม่ใช่ 5000 บาท โดยตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 การปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 57 จัตวา ประกอบมาตรา 66/2 ระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท และเข้ารับอบรมเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึกการให้บริการที่ดีตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง หากมีการกระทำความผิดซ้ำจะพักใช้ใบอนุญาตขับรถตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 6 เดือน

สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดโดยได้รับส่วนแบ่งตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัล โดยเมื่อมีการตรวจสอบและดำเนินการเปรียบเทียบปรับหรือคดีถึงที่สุดแล้ว ผู้แจ้งมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งค่าปรับ ตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัล หลังจากหักเป็นเงินนำส่งรายได้แผ่นดินแล้ว

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพกาลปัจจุบัน โดยในประเด็นการแก้ไขอัตราโทษนั้น เป็นแนวคิดในการแก้กฎหมายซึ่งต้องพิจารณาระบบโทษในกฎหมายให้สัมพันธ์กันทั้งระบบโดยอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่มีผลใช้บังคับ แต่อย่างใด

 

 

\"แท็กซี่\" ไม่รับผู้โดยสาร ปรับ 5,000 บาท ผู้แจ้งได้ 50% ขนส่ง ยัน \"ข่าวเท็จ\"

ข่าวที่น่าสนใจ