เด่นโซเชียล

"ประกันสังคม" เพิ่มเงินทดแทนให้ 45% ของเงินเดือนกรณีถูกเลิกจ้าง-ลาออก

"ประกันสังคม" เพิ่มเงินทดแทนให้ 45% ของเงินเดือนกรณีถูกเลิกจ้าง-ลาออก
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ถูกเลิกจ้าง-ลาออกอย่ากังวล "ประกันสังคม" เพิ่มเงินทดแทนให้ในอัตรา 45% ของเงินเดือน สุงสุดไม่เกิด 90 วันต่อปี เช็คเงื่อนไข-รายละเอียดที่นี่

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานแจ้ง สิทธิลูกจ้าง กรณีลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาข้างตามกำหนดระยะเวลาโดยประกันสังคมมีการปรับเพิ่มอัตราเงินทดแทนจากเดิมรับ 30% เป็น 45%  ครั้งละไม่เกิน 90 วัน/ปีปฏิทิน โดยผู้ประกันตนที่มีสิทธิจะได้รับเงินทดแทนในอัตสิทธิที่จะได้รับ (สิทธิที่จะได้รับกรณีว่างงานในอัตราใหม่ ซึ่งบังคับใช้ 2 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 )

1. กรณีถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินว่างงานในอัตราร้อยละ 70 ของค่าจ้าง โดยคำนวณจากฐานค่าจ้างจริงไม่เกิน 15,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน ใน 1 ปีปฏิทิน จากเดิม กรณีถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินว่างงานในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง โดยคำนวณจากฐานค่าจ้างจริงแต่สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วันใน 1 ปีปฏิทิน

2. กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง จะได้รับเงินว่างงานในอัตราร้อยละ 45 ของค่าจ้าง โดยคำนวณจากฐานค่าจ้างจริงไม่เกิน 15,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ใน 1 ปีปฏิทิน จากเดิม กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง จะได้รับเงินว่างงาน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง โดยคำนวณจากฐานค่าจ้างจริงแต่สูงสุด ไม่เกิน 15,000 บาท เป็นระยะเวลา ไม่เกิน 90 วัน ใน 1 ปีปฏิทิน ค่ะ

ลูกจ้างสามารถขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานและรายงานตัวผ่านเว็ปไซต์ www.e-service.doe.go.th 
 

สำหรับเกณฑ์เดิมที่ประกันสังคมใช้สำหรับการจ่ายเงินทดแทน กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา มีดังนี้ 

 

  1. ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 3,000 บาท
  2. ผู้ประกันตน (ลาออก) สามารถใช้สิทธิประกันสังคมต่อได้อีก 6 เดือน โดยมิต้องเสียค่าใช้จ่าย (กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพและกรณีเสียชีวิต) ประโยชน์ทดแทนทุกกรณีเมื่อมีสิทธิต้องยื่นเรื่องรับเงินภายใน 1 ปี เว้นแต่ กรณีว่างงานผู้ประกันตนจะต้องยื่นขึ้นทะเบียนว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐ ต้องยื่นสิทธิภายใน 30 วัน หลังจากถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน หากยื่นสิทธิเกินกว่า 30 วัน จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง และหากยื่นสิทธิเกินวันที่จะได้รับสิทธิไปแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

อย่างไรก็ตาม ในกรณียื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพราะเหตุถูกเลิกจ้าง หรือเหตุถูกเลิกจ้างและลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างเกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนทุกครั้ง รวมกันไม่เกิน 180 วัน แต่ในกรณียื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเพราะเหตุลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง เกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนรวมกันไม่เกิน 90 วัน

logoline