เด่นโซเชียล

"วันหยุดธนาคาร 2565" ธนาคารแห่งประเทศไทย ขานรับ ครม. ประกาศ เพิ่มเติม 2 วัน

"ธนาคารแห่งประเทศไทย" ขานรับ ครม. ประกาศ "วันหยุดธนาคาร 2565" เพิ่มเติมของ สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ 2 วัน คือวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 และ 14 ตุลาคม 2565

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 "ธนาคารแห่งประเทศไทย" (ธปท.) ประกาศแจ้ง เรื่อง การกำหนด "วันหยุด" ทำการของสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ (วันหยุดธนาคาร 2565)

 

โดยประกาศ "ธนาคารแห่งประเทศไทย" (ธปท.) ระบุถึงกรณี "วันหยุด" ว่า ​ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ให้เพิ่ม "วันหยุดราชการ" เป็นกรณีพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะในภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น 

 

"ธนาคารแห่งประเทศไทย" พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ (วันหยุดแบงก์ชาติ 2565) ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 และวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลให้มีวันหยุดยาวสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจ 

 

ทั้งนี้ "ธนาคารแห่งประเทศไทย" เห็นสมควรให้สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจดำเนินการตามปกติ ในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 และวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เพื่อไม่เพิ่มภาระต้นทุนกับภาคธุรกิจมากจนเกินไป ตลอดจนอำนวยความสะดวกกับประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมทางการเงิน

 

 

\"วันหยุดธนาคาร 2565\" ธนาคารแห่งประเทศไทย ขานรับ ครม. ประกาศ เพิ่มเติม 2 วัน

 

 

ข่าวยอดนิยม