เด่นโซเชียล

บขส. "งดเดินรถ" 5 ทุ่ม-ตี 3 ใน 7 จังหวัด ควบคุมสูงสุด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมการขนส่งทางบก "งดเดินรถ" ตั้งแต่เวลา 23.00 - 03.00 น. ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 7 จังหวัด ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

กรมการขนส่งทางบก "งดเดินรถ" ตั้งแต่เวลา 23.00 - 03.00 น. ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 7 จังหวัด ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

 

2 พ.ย.64 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 37) สอดคล้องตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในประเทศไทยมีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น

 

 

ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ได้ปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดจำแนกตามระดับพื้นที่สถานการณ์ให้สอดคล้องกับการระบาดและรองรับแผนการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยว สำหรับเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็น 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตาก จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา พื้นที่ควบคุมสูงสุด 38 จังหวัด พื้นที่ควบคุม 23 จังหวัด และพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด

5 จังหวัด โดยในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดยังคงห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 23.00 นาฬิกา ถึง 03.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงได้มีคำสั่งขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ และการขนส่งสินค้า โดยให้มีผลต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยให้ผู้ประกอบการขนส่งในเขตพื้นควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตาก จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา) ปฏิบัติดังนี้

 

 

การให้บริการรถโดยสารประจำทางในเส้นทางระหว่างจังหวัด เส้นทางหมวด 2 หมวด 3 และรถโดยสารไม่ประจำทางที่มีท้องที่ทำการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ในเขตพื้นควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

 

งดให้บริการเดินรถตั้งแต่เวลา 23.00 นาฬิกา ถึง 03.00 นาฬิกา ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

 

การให้บริการรถโดยสารประจำทาง เส้นทางหมวด 1 หมวด 4 และรถโดยสารไม่ประจำทาง ในเขตพื้นควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

 

ให้เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด งดให้บริการเดินรถตั้งแต่เวลา 23.00 นาฬิกา ถึง 03.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

 

 

สำหรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ในเขตพื้นควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

 

งดการขนส่งสินค้าในระหว่างเวลา 23.00 นาฬิกา ถึง 03.00 นาฬิกา จนถึงวันที่15 พฤศจิกายน 2564 เว้นแต่บุคคลที่มีความจำเป็นในการขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน ได้แก่ ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์สิ่งพิมพ์ หรือสินค้าเพื่อการส่งออกหรือนำเข้า

โดยจัดเตรียมใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวพนักงานหรือหนังสือรับรองการทำงาน และเอกสารรับรองความจำเป็นเกี่ยวกับสินค้า และการเดินทางของผู้ขนส่งสินค้าเพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

 

 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ว่าจะมีการผ่อนคลายกิจการกิจกรรมต่างๆ มากขึ้นในแต่ละพื้นที่เพื่อรองรับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว แต่ผู้ประกอบการขนส่งยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณะสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในการใช้บริการรถสาธารณะ

 

 

โดยเฉพาะมาตรการการเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง การตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารและผู้ขับรถ การระบายอากาศภายในตัวรถในระหว่างการเดินทางและทำความสะอาดภายในตัวรถและพื้นผิวสัมผัสภายในรถด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดการแพร่เชื้อได้

 

 

บขส. "งดเดินรถ" 5 ทุ่ม-ตี 3 ใน 7 จังหวัด ควบคุมสูงสุด

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด