เด่นโซเชียล

ธรรมศาสตร์ แจงเหตุ ยุติวัคซีนบริจาค "Moderna" ทุกอย่างพร้อม ขาดแต่คนหนุน

ธรรมศาสตร์ แจงเหตุ ยุติวัคซีนบริจาค "Moderna" ทุกอย่างพร้อม ขาดแต่คนหนุน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ โพสต์ร่ายยาว แจงเหตุ ยุติรับวัคซีนบริจาค "Moderna" ทุกอย่างพร้อม ขาดแต่หน่วยงานหนุนยืนยันสถานะ

เพจเฟซบุ๊ค โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อความ แจงสาเหตุถึงการยุติรับมอบวัคซีนบริจาค "Moderna" จำนวน 3 ล้านโดส จากประเทศโปแลนด์ โดยยกตัวอย่างบางช่วงบางตอน ระบุว่า ขออนุญาตรายงานความคืบหน้าในเรื่องการพยายามจัดหาวัคซีนทางเลือก ตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไว้ ดังที่ได้เคยเล่าไว้แล้วในบางคราว โดยจะขอสรุปความคืบหน้าของความพยายามจัดหาวัคซีนทางเลือกทั้งที่เป็น mRNA และวัคซีน  Protein Based มาให้แก่ประชาชนทั้งหลายในประเทศไทยอีกแรงหนึ่ง และอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากที่รัฐบาลทำอยู่โดยผ่านกระทรวงสาธารณสุข ที่พวกเราที่ธรรมศาสตร์ได้พยายามทำกันมาตลอด เกือบ 3 เดือนมาแล้วเพื่อทราบ ดังต่อไปนี้


 

1. ธรรมศาสตร์ได้ทำ MOU กับเอกชนหลายกลุ่ม ในการจัดหาวัคซีนทั้งที่เป็น Moderna, Pfizer และวัคซีน Protein Based กับเอกชนหลายราย ที่จะนำวัคซีนเหล่านี้เข้ามาในประเทศ ในนามของธรรมศาสตร์ โดยค่าใช้จ่าย ค่าขนส่ง และค่าประกันภัยของเอกชนเอง โดยที่ธรรมศาสตร์จะขอรับบริจาควัคซีนในสัดส่วนไม่เกิน 10% มาให้บริการฟรี แก่ประชาชนผู้มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ นอกเหนือจากนั้น ให้เอกชนเหล่านี้ สามารถนำไปให้บริการ โดยคิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ประสงค์จะรับวัคซีนได้ ในขณะนี้ได้มีการลงนามใน MOU ไปแล้ว รวมทั้งสิ้น 5 ฉบับ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการของภาคเอกชนหลายราย ที่มีความตกลงกับเรา โดยขณะนี้ มีเอกชนรวม 2 ราย ที่แจ้งกับเราว่า จะสามารถนำวัคซีน Moderna ที่ได้ประสานงานสั่งซื้อจากผู้ผลิต ทั้งในสเปน และสหรัฐอเมริกา รายละประมาณ 2-3 ล้านโดสเข้าใช้ในประเทศได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้

 

2. ในส่วนการประสานงานขอรับบริจาควัคซีน Moderna ซึ่งยังมีอายุใช้งานได้ถึงเดือนเมษายน 2565 จำนวน 1.5 ล้านโดส จากประเทศในยุโรปตะวันออกนั้น ผู้แทนที่ มธ.มอบหมาย ได้ติดต่อประสานกันกับสำนักงานสำรองทางยุทธศาสตร์ของโปแลนด์ ซึ่งได้แสดงความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษร ในนามของหน่วยงานมายังธรรมศาสตร์โดยตรง เพื่อที่จะบริจาควัคซีนดังกล่าวให้ธรรมศาสตร์ โดยฝ่ายไทยต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบวัคซีน จัดหาผู้ขนส่ง ประกันภัยการขนส่ง และค่าใช้จ่ายในเรื่องโลจิสติค จากคลังเก็บวัคซีน
ไปยังสนามบิน และค่าขนส่งมายังกรุงเทพ ตลอดทั้งค่าประกันภัยความรับผิดชอบ ในเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีนที่อาจเกิดขึ้นเอง โดยได้มีการติดต่อประสานงานเป็นการภายใน กับสถานทูตไทยในวอร์ซอร์ให้ทราบเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น

 

3. ภาคเอกชน ผู้แทนธรรมศาสตร์ ได้ติดต่อประสานงานในเรื่องการได้รับการอนุญาตจากบริษัทผู้ผลิตวัคซีน การติดต่อเรื่องการจัดส่งวัคซีน ทั้งในประเทศโปแลนด์และการขนส่งทางอากาศมายังประเทศไทย การติดต่อผู้รับผิดชอบดูแลเก็บรักษา และจัดส่งวัคซีนในประเทศ ตลอดทั้งการจัดจ้างผู้ตรวจสอบวัคซีนไปตรวจรับรองวัคซีนที่โปแลนด์ ตลอดถึงการประกันภัยผลข้างเคียงของวัคซีนในประเทศไว้เรียบร้อยแล้ว และในเบื้องต้นได้ติดต่อจองเครื่องบินกับสายการบินระหว่างประเทศ  โดยได้กำหนดวันขนส่งออกจากสนามบิน
ในโปแลนด์ไว้ ในวันที่ 28 ตุลาคม

 

4. ธรรมศาสตร์ได้รับการประสานจากหน่วยงานผู้บริจาคว่า ฝ่ายผู้บริจาค ประสงค์จะให้รัฐบาลไทยโดยหน่วยงานภาครัฐ ที่มีสถานะเป็นผู้แทนรัฐบาล แจ้งแสดงเจตนาจะรับบริจาค Moderna จำนวน 1.5 ล้านโดสดังกล่าว ไปยังรัฐบาลโปแลนด์ หรือสถานทูตโปแลนด์ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อยืนยันว่า รัฐบาลไทยยินดีรับบริจาควัคซีนดังกล่าวจากรัฐบาลโปแลนค์ ธรรมศาสตร์จึงได้ทำหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศ ให้ช่วยประสานการดำเนินการดังกล่าวให้ โดยการออกจดหมายยืนยัน โดยได้แจ้งกับผู้แทนของกระทรวงชัดเจนว่า หน้าที่ในการตรวจรับรองวัคซีน และการดำเนินการขนส่งและประกันภัย จะเป็นความรับผิดชอบดำเนินการของธรรมศาสตร์เอง
 
5. หลังจากนั้น ธรรมศาสตร์ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากกระทรวงต่างประเทศว่า เมื่อธรรมศาสตร์ ซึ่งมีอำนาจดำเนินการได้ตามข้อบังคับที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้เป็นผู้เจรจาตกลงกับหน่วยงานของรัฐในโปแลนด์อยู่แล้ว เห็นควรให้ธรรมศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการเองต่อไป และเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบรับรองคุณภาพวัคซีน ธรรมศาสตร์ควรจะหารือกับกรมควบคุมโรคของประเทศไทยโดยตรง
 
6. เมื่อไม่สามารถได้รับจดหมายจากกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อแจ้งยืนยันการยินดีรับบริจาค ไปยังรัฐบาลโปแลนด์โดยตรง เพื่อรับรองการประสานงานกับธรรมศาสตร์ ซึ่งมีฐานะเป็นเพียงหน่วยงานของรัฐในประเทศไทยภายในวันที่ 31 ตุลาคม ธรรมศาสตร์จึงไม่สามารถยืนยันสถานะของตัวเองว่า เป็นตัวแทนในการรับบริจาคในนามของรัฐบาลไทยได้ และเมื่อเป็นเช่นนั้น การเจรจาติดต่อ และการทำความตกลงในเรื่องวัคซีน Moderna ที่จะขอรับบริจาคจากโปแลนด์ในครั้งนี้ จึงจำต้องยุติลง และสำนังานสำรองทางยุทธศาสตร์ของรัฐบาลโปแลนด์ คงจะดำเนินการเกี่ยวกับวัคซีนที่ Moderna จำนวน 1.5 ล้านโดสนี้ ตามที่เห็นสมควรต่อไป
   

ขออนุญาตรายงานความคืบหน้า และข้อยุติของการขอรับบริจาควัคซีนจากโปแลนด์ด้วยข้อสรุปสั้นๆว่า การติดต่อขอรับบริจาค และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องได้สิ้นสุดลงแล้ว เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยไม่มีการส่งมอบวัคซีนใด ๆ ตามที่ได้มีการประสานงานไว้  และขออภัยผู้คนจำนวนไม่น้อยในประเทศ ที่รอคอยรับวัคซีนทางเลือกในลอตนี้อยู่ และคอยให้กำลังใจพวกเรามาโดยตลอด ขอโทษที่พวกเราทำงานที่สำคัญนี้ไม่สำเร็จในเวลาที่มีจำกัด แต่พวกเราก็จะยังคงไม่ท้อถอย และจะใช้ความพยายามในการหาทางให้มีวัคซีนทางเลือกอื่น ๆ ให้มีเข้ามาใช้ได้ในประเทศให้เพียงพอกับความต้องการอย่างเร่งด่วนของผู้คนทั้งหลาย ซึ่งยังคงเผชิญกับสถานการณ์ที่มีวัคซีนไม่เพียงพอต่อความต้องการอยู่ในขณะนี้  พวกเราจะทำงานหนัก และ
จะพยายามต่อไป ในการช่วยเหลือผู้คน และช่วยเหลือสังคมไทยโดยรวม ตามกำลังและความสามารถที่พวกเรามีอยู่ และจะได้รายงานความก้าวหน้าในเรื่องนี้ตามข้อตกลงอื่น ๆ ที่เราได้ทำไว้ ให้ทราบเป็นระยะ ๆ ในโอกาสอันควรต่อไป 

 

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด