เด่นโซเชียล

การรถไฟฯ เปิดให้บริการเดินรถเพิ่ม 46 ขบวน รับ "เปิดประเทศ"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

การรถไฟฯ เปิดให้บริการเดินรถเพิ่ม 46 ขบวน รองรับการผ่อนคลายมาตรการของ ศบค. และนโยบายการ "เปิดประเทศ" ของรัฐบาล เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป

การรถไฟฯ เปิดให้บริการเดินรถเพิ่ม 46 ขบวน รองรับการผ่อนคลายมาตรการของ ศบค. และนโยบายการ "เปิดประเทศ" ของรัฐบาล เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป

 

 

 

1 พ.ย.64 นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)ได้มีมาตรการผ่อนคลายการเดินทาง และยกเลิกมาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ทุกจังหวัด ยกเว้นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 7 จังหวัด การรถไฟฯ จึงได้ปรับการเดินขบวนรถให้สอดคล้องกับสภาพการเดินทางและรองรับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล

 

 

โดยเพิ่มการให้บริการขบวนรถเชิงพาณิชย์ และขบวนรถเชิงสังคมจำนวน 46 ขบวน ได้แก่ เส้นทางสายเหนือ 10 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ 16 ขบวน สายใต้ 6 ขบวน สายตะวันออก 4 ขบวน และสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย 10 ขบวน รวมทั้งปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางในบางขบวนใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษาและนักท่องเที่ยว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป โดยมีขบวนรถที่ให้บริการในเส้นทางต่าง ๆ ดังนี้

สายเหนือ

ขบวนรถเชิงพาณิชย์ จำนวน 6 ขบวน

- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 13/14 กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพ (เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564)

- ขบวนรถด่วนที่ 107/108 กรุงเทพ - เด่นชัย - กรุงเทพ

- ขบวนรถเร็วที่ 111/112 กรุงเทพ - เด่นชัย - กรุงเทพ

ขบวนรถเชิงสังคม จำนวน 4 ขบวน

- ขบวนรถธรรมดาที่ 207/208 กรุงเทพ - นครสวรรค์ - กรุงเทพ

- ขบวนรถธรรมดาที่ 209/210 กรุงเทพ - บ้านตาคลี - กรุงเทพ

 

 

สายตะวันออกเฉียงเหนือ

ขบวนรถเชิงพาณิชย์ จำนวน 4 ขบวน

- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 21/22 กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพ

- ขบวนรถเร็วที่ 133/134 กรุงเทพ - หนองคาย - กรุงเทพ

ขบวนรถเชิงสังคม จำนวน 12 ขบวน

- ขบวนรถชานเมืองที่ 339/340 กรุงเทพ - ชุมทางแก่งคอย - กรุงเทพ

- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 419/420 นครราชสีมา - อุบลราชธานี – ลำชี

- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 423/424 ลำชี - สำโรงทาบ - นครราชสีมา

- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 425/422 ลำชี - อุบลราชธานี - ลำชี

- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 431/432 ชุมทางแก่งคอย - ขอนแก่น - ชุมทางแก่งคอย

- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 439/440 ชุมทางแก่งคอย - ชุมทางบัวใหญ่ - ชุมทางแก่งคอย

 

 

สายใต้

ขบวนรถเชิงสังคม จำนวน 6 ขบวน

- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 455/456 ชุมทางหาดใหญ่ - ยะลา – ชุมทางหาดใหญ่ (ไม่มีเดินช่วงนครศรีธรรมราช – หาดใหญ่ – นครศรีธรรมราช)

- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 489/490 สุราษฎร์ธานี - คีรีรัฐนิคม - สุราษฎร์ธานี

- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 485/486 กาญจนบุรี - น้ำตก - กาญจนบุรี (ไม่มีเดินช่วงหนองปลาดุก – กาญจนบุรี – หนองปลาดุก)

 

การรถไฟฯ เปิดให้บริการเดินรถเพิ่ม 46 ขบวน รับ "เปิดประเทศ"

 

 

การรถไฟฯ เปิดให้บริการเดินรถเพิ่ม 46 ขบวน รับ "เปิดประเทศ"

 

 

การรถไฟฯ เปิดให้บริการเดินรถเพิ่ม 46 ขบวน รับ "เปิดประเทศ"

 

สายตะวันออก

ขบวนรถเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 ขบวน

- ขบวนรถพิเศษที่ 997/998 กรุงเทพ - บ้านพลูตาหลวง – กรุงเทพ (ให้บริการตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564)

ขบวนรถเชิงสังคม จำนวน 1 ขบวน

- ขบวนรถธรรมดาที่ 281/282 กรุงเทพ - กบินทร์บุรี - กรุงเทพ

สายมหาชัย-วงเวียนใหญ่ จำนวน 10 ขบวน

- ขบวนรถธรรมดาที่ 4308/4309 มหาชัย - วงเวียนใหญ่ - มหาชัย

- ขบวนรถธรรมดาที่ 4310/4311 มหาชัย - วงเวียนใหญ่ - มหาชัย

- ขบวนรถธรรมดาที่ 4326/4327 มหาชัย - วงเวียนใหญ่ - มหาชัย

- ขบวนรถธรรมดาที่ 4328/4329 มหาชัย - วงเวียนใหญ่ - มหาชัย

- ขบวนรถธรรมดาที่ 4340/4341 มหาชัย - วงเวียนใหญ่ - มหาชัย

 

 

นายนิรุฒ กล่าวเพิ่มเติมว่า การรถไฟฯ ได้ทยอยปรับเพิ่มการเดินรถให้สอดรับกับการผ่อนคลายมาตรการของ ศบค. เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอและเหมาะสมต่อการให้บริการแก่ประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันได้เปิดให้บริการทั้งสิ้น 108 ขบวนต่อวัน เป็นขบวนรถเชิงพาณิชย์ 26 ขบวน และขบวนรถเชิงสังคม 82 ขบวน โดยแบ่งตามเส้นทางเป็นสายเหนือ 22 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ 24 ขบวน สายใต้ 30 ขบวน สายตะวันออก 16 ขบวน สายมหาชัย 12 ขบวน และสายแม่กลอง 4 ขบวน

 

 

อย่างไรก็ตาม การปรับเพิ่มให้บริการเดินรถในครั้งนี้ การรถไฟฯ คำนึงถึงการให้บริการประชาชน ควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยได้กำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ การให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมกับให้สแกนแอพพลิเคชันไทยชนะก่อนและหลังใช้บริการ

 

 

หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอพพลิเคชันไทยชนะให้กรอกข้อมูลการเดินทางแทน พร้อมกับต้องกรอกข้อมูลเดินทางข้ามจังหวัด-ข้ามเขตผ่านเว็บไซต์ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” https://covid-19.in.th/ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดการเดินทาง สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทาง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ เฟซบุ๊กแฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย.

 

 

การรถไฟฯ เปิดให้บริการเดินรถเพิ่ม 46 ขบวน รับ "เปิดประเทศ"

 

 

การรถไฟฯ เปิดให้บริการเดินรถเพิ่ม 46 ขบวน รับ "เปิดประเทศ"

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ