เด่นโซเชียล

ล่าสุด "หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค" โควิด-19 เช็คปรับปรุง

ล่าสุด "หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค" โควิด-19 เช็คปรับปรุง
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ "หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค" โควิด-19 ใหม่ล่าสุด หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การเรียกเก็บหรือยกเว้นค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือรับรอง

 

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การออก "หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค" กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2564 ความว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการเรียกเก็บหรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อประโยชน์ในการป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

 

 

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2564"

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564

ข้อ 4 ในประกาศนี้

"หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค" หมายความว่า หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) แก่บุคคลที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนดหรือไม่ก็ตาม โดยวัคซีนดังกล่าวต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

 

 

อ่านต่อทั้งหมดที่นี่ : ราชกิจจานุเบกษา

 

 

 

 

หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค, ราชกิจจานุเบกษา, โควิด-19

 

หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค, ราชกิจจานุเบกษา, โควิด-19

 

หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค, ราชกิจจานุเบกษา, โควิด-19

 

หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค, ราชกิจจานุเบกษา, โควิด-19

 

หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค, ราชกิจจานุเบกษา, โควิด-19

 

 

logoline