เด่นโซเชียล

เช็คสิทธิ "ประกันสังคม" ม.33 ม.39 และ ม.40 สิทธิที่ควรรู้ ตายแล้วได้เท่าไร

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็คสิทธิ "ประกันสังคม" ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 www.sso.go.th สิทธิที่ควรรู้ ตายแล้วใครได้รับผลประโยชน์ และได้เท่าไร

เช็คสิทธิ "ประกันสังคม" ผู้ประกันตนมาตรา 33 ,มาตรา 39 และ มาตรา 40 สิทธิที่ควรรู้ กรณีเสียชีวิต 3 สิทธิ ที่ทายาทจะได้รับหาก "ผู้ประกันตน" เสียชีวิต

 

1. ค่าทำศพ 50,000 บาท

 

 • มาตรา 33 และ 39 (ลูกจ้าง) ได้ 50,000 บาท แก่ผู้จัดการศพ ถ้าขาดส่งต้องมีจ่าย 1 เดือน ภายใน 6 เดือน ก่อนเสียชีวิต
 • มาตรา 39 (ลาออกแล้วส่งต่อ) ได้ 50,000 บาท แก่ผู้จัดการศพ ถ้าขาดส่งต้องมีจ่าย 1 เดือน ภายใน 6 เดือน ก่อนเสียชีวิต
 • มาตรา 40 (อาชีพอิสระ) 

       - ได้ 25,000 บาท กลุ่มที่จ่ายสมทบเดือนละ 70-100 บาท

       - ได้ 50,000 บาท กลุ่มที่จ่ายสมทบเดือนละ 300 บาท และสมทบมา              แล้วภายใน 6 เดือน ภายใน 12 เดือนก่อนเสียชีวิต

 

 

2. เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต

 • มาตรา 33 และ 39 (ลูกจ้าง,ลาออกแล้วส่งต่อ)

      - จ่ายสมทบ 36-120 เดือน: ได้เงินสงเคราะห์ 2 เท่า ของรายได้ที่นำส่ง

      - จ่ายสมทบ 120 เดือนขึ้นไป: ได้เงินสงเคราะห์ 6 เท่า ของรายได้ที่นำส่ง

 • มาตรา 40 (อาชีพอิสระ) ได้ 8,000 บาท เมื่อสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 เดือนก่อนเสียชีวิต
 • จ่ายให้กับผู้ได้รับผลประโยชน์ โอนเงินเข้าภายใน 4 วันหลังจากอนุมัติจ่าย

 

เช็คสิทธิ "ประกันสังคม" ม.33 ม.39 และ ม.40 สิทธิที่ควรรู้ ตายแล้วได้เท่าไร

 

3. เงินชราภาพ เสียชีวิตก่อน-หลังอายุ 55 ปี

 • ผู้ประกันตนเสียชีวิต ก่อนอายุ 55 ปี

      - จ่ายสมทบน้อยกว่า 12 เดือน ได้เงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับเงินสมทบ          ที่ผู้ประกันตนจ่าย

     - จ่ายสมทบมากกว่า 12 เดือน ได้เงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับเงินสมทบ         ที่ผู้ประกันตน และ นายจ้าง จ่าย

 • ผู้ประกันตนเสียชีวิตหลังอายุ 55 ปี ได้เงิน 10 เท่าของเงินบำนาญรายเดือน ถ้าเสียชีวิตภายใน 5 ปี หลังรับเงินบำนาญชราภาพ
 • จ่ายให้กับผู้ได้รับผลประโยชน์

 

ใครเป็นผู้รับผลประโยชน์

 • ค่าทำศพใครได้ จ่ายให้ผู้จัดการศพ ตามที่ทำหนังสือรับรองเป็นผู้จัดงานศพ ซึ่งจะระบุเป็นสามี ภรรยา บิดามารดา หรือ บุตรของผู้ประกันตน หรือคนอื่นที่มีหลักฐานว่า เป็นผู้จัดการศพก็ได้

 

 • เงินสงเคราะห์กรณีตาย ใครได้

       - ผู้ตายระบุไว้ ผู้ที่จะได้เงินสงเคราะห์คือคนที่ผู้เสียชีวิตระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้เงินสงเคราะห์

       - ผู้ตายไม่ได้ระบุว่าให้ใคร ถ้าไม่ได้ทำหนังสือไว้ให้นำมาเฉลี่ยให้แก่สามีภรรยา บิดามารดา หรือบุตรของผู้ประกันตน แบ่งเท่า ๆ กัน

       - ผู้ตายไม่มีญาติ ถ้าไม่มีทายาทตามกฏหมาย ให้ทำหนังสือระบุสิทธิว่าให้ใครเป็นผู้มีสิทธิรับผลประโยชน์ให้ชัดเจน พร้อมพยานบุคคล 2 คน ทำเอกสารและเก็บไว้กับผู้ให้ผลประโยชน์ และผู้รับผลประโยชน์ถือไว้คนละฉบับ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน

 • เงินชราภาพใครได้ ให้ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินแบ่งเท่า ๆ กัน

 

ยื่นเบิกใช้เอกสารอะไรบ้าง

 

 1. สปส.2-01 แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม แยกตามกรณีที่จะเบิก
 2. สำเนามรณะบัตร
 3. บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของผู้ตาย
 4. บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของผู้รับผลประโยชน์
 • สงเคราะห์กรณีตาย/เงินชราภาพ
 • ผู้จัดงานศพ ให้แนบพร้อมหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดงานศพ

   5. เอกสารอื่น ๆ ถ้ามีเพื่อใช้ระบุสิทธิ เช่น สำเนาทะเบียนสมรสผู้ตาย/           6. สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่ผู้ตาย/สูติบัตรลูก/ใบเปลี่ยนชื่อ

 

 

ยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพพื้นที่ 1-12 หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัด และสาขาทั่วประเทศ หรือ www.sso.go.th โดยการเบิกในแต่ละกรณี ให้แยกเอกสารตามกรณีที่จะเบิก 

 

 

เช็คสิทธิ "ประกันสังคม" ม.33 ม.39 และ ม.40 สิทธิที่ควรรู้ ตายแล้วได้เท่าไร

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ