เด่นโซเชียล

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร "มนัสสิยา ทิพยวชิราภักดิ์ ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ว่าที่พันตรีหญิง คุณหญิง "มนัสสิยา ทิพยวชิราภักดิ์ - ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์" เป็น พันตรีหญิง

 

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ว่าที่พันตรีหญิง คุณหญิง "มนัสสิยา ทิพยวชิราภักดิ์" เป็น พันตรีหญิง ว่าที่พันตรีหญิง คุณหญิง "ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์" เป็น พันตรีหญิง วันนี้ (20 ตุลาคม 2564) เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 41 นาย ดังนี้

 

 

 

1. ว่าที่พันเอก ณัย ศันสนาคม เป็น พันเอก

2. ว่าที่พันเอก พฤกษพงศ์ สุขพฤกษ์ เป็น พันเอก

3. ว่าที่พันโท มัชฌิม เชาวน์สังเกต เป็น พันโท

4. ว่าที่พันโท จารุพงษ์ ดอกมะงั่ว เป็น พันโท

5. ว่าที่พันโท จักรพันธ์ เครือวรรณ เป็น พันโท

6. ว่าที่พันโท พิษณุ เกณฑ์ทา เป็น พันโท

7. ว่าที่พันตรี ภาสกร ช่างเรียน เป็น พันตรี

8. ว่าที่พันตรี ชัชพงศ์ ปัญจะมูล เป็น พันตรี

9. ว่าที่พันตรี พีรณัฐ ศรีทะวงศ์ เป็น พันตรี

10. ว่าที่พันตรี วทัญญู อินทะจักร เป็น พันตรี

 

 

11. ว่าที่พันตรี ไพร บุญคง เป็น พันตรี

12. ว่าที่พันตรี จำลอง ไกรไทยศรี เป็น พันตรี

13. ว่าที่พันตรี จำลอง รองเย็น เป็น พันตรี

14. ว่าที่พันตรี สมานมิตร พัฒนา เป็น พันตรี

15. ว่าที่พันตรี วุฒิไกร สุคนธลักษณ์ เป็น พันตรี

16. ว่าที่พันตรีหญิง คุณหญิง "มนัสสิยา ทิพยวชิราภักดิ์" เป็น พันตรีหญิง

17. ว่าที่พันตรีหญิง คุณหญิง "ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์" เป็น พันตรีหญิง

18. ว่าที่ร้อยเอก ชัยวัฒน์ อินทรศิริ เป็น ร้อยเอก

19. ว่าที่ร้อยเอก ชนะ งามพรสุขสวัสดิ์ เป็น ร้อยเอก

20. ว่าที่ร้อยเอก สุรัตน์ จงแพร เป็น ร้อยเอก

 

 

21. ว่าที่ร้อยเอก สมปอง อุปมัย เป็น ร้อยเอก

22. ว่าที่ร้อยเอกหญิง สุรีมาตย์ เจริญผิว เป็น ร้อยเอกหญิง

23. ว่าที่ร้อยเอกหญิง สุธิดา พาที เป็น ร้อยเอกหญิง

24. ว่าที่ร้อยโท นิรุทธ์ ลุนเพ็ง เป็น ร้อยโท

25. ว่าที่ร้อยโท ฉลอง ประมนต์ เป็น ร้อยโท

26. ว่าที่ร้อยโทหญิง สุดใจ ปรางทอง เป็น ร้อยโทหญิง

27. ว่าที่ร้อยตรี บุญอยู่ บัวทอง เป็น ร้อยตรี

28. ว่าที่ร้อยตรี สุวิส ตรีวิชา เป็น ร้อยตรี

29. ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ ไหลกุล เป็น ร้อยตรี

30. ว่าที่ร้อยตรี เสรี ไชยสอน เป็น ร้อยตรี

 

 

 

 

31. ว่าที่ร้อยตรี บุญเชิด  บัวจันทร์ เป็น ร้อยตรี

32. ว่าที่ร้อยตรี ชลชัย เอี่ยมเรียง เป็น ร้อยตรี

33. ว่าที่ร้อยตรี โอตัน ออกหาญ เป็น ร้อยตรี

34. ว่าที่ร้อยตรี บุญเลิศ คุณชื่น เป็น ร้อยตรี

35. ว่าที่ร้อยตรี โกวิทย์ ถนอมเพียร เป็น ร้อยตรี

36. ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ตุแก้ว เป็น ร้อยตรี

37. ว่าที่ร้อยตรี พนมไพร ทาตะชัย เป็น ร้อยตรี

38. ว่าที่ร้อยตรี วิโรจน์ ปัญญานาย เป็น ร้อยตรี

39. ว่าที่ร้อยตรี นฤพนธ์ หัสนะ เป็น ร้อยตรี

40. ว่าที่ร้อยตรี กนกพงศ์ พรามจร เป็น ร้อยตรี

41. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ธัญยา ชื่นเกษม เป็น ร้อยตรีหญิง

 

 

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 11 ลำดับที่ 18 ถึงลำดับที่ 20 ลำดับที่ 24 ถึงลำดับที่ 25 ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 12 ถึงลำดับที่ 15 ลำดับที่ 21 ถึงลำดับที่ 23 ลำดับที่ 26 ถึงลำดับที่ 41 ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2564 ลำดับที่ 16 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2564 และลำดับที่ 17 ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พุทธศักราช 2564

ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

มนัสสิยา ทิพยวชิราภักดิ์, ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์, พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ, พระราชทานยศ, ราชกิจจานุเบกษา

 

มนัสสิยา ทิพยวชิราภักดิ์, ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์, พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ, พระราชทานยศ, ราชกิจจานุเบกษา

 

มนัสสิยา ทิพยวชิราภักดิ์, ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์, พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ, พระราชทานยศ, ราชกิจจานุเบกษา

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ