เด่นโซเชียล

"วันออกพรรษา" กรมอนามัย ห่วงทำบุญเสี่ยงโควิด เตือนยกระดับความปลอดภัย 3 ด้าน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"วันออกพรรษา" กรมอนามัย ห่วงทำบุญเสี่ยงโควิด ย้ำ ยกระดับความปลอดภัย 3 ด้าน คุมเข้มระยะห่าง ลดแออัด แนะ ผู้สูงอายุ - กลุ่มเสี่ยง ควรเลี่ยง ให้ทำบุญ ฟังเทศน์ และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาผ่านช่องทางออนไลน์แทน

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะทำบุญ "วันออกพรรษา" ปี 2564 นี้ ขอให้ประชาชนร่วมกิจกรรมหรือร่วมงานบุญอย่างปลอดภัย คุมเข้มระยะห่าง ลดความแออัด กลุ่มผู้สูงอายุ - กลุ่มเสี่ยง ควรเลี่ยงด้วยการอยู่บ้าน ให้ทำบุญ ฟังเทศน์ และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาผ่านช่องทางออนไลน์แทน พร้อมขอความร่วมมือวัดปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting ยกระดับความปลอดภัย ทั้ง 3 ด้าน ป้องกันการแพร่ระบาดโรค "โควิด-19" 

 

 

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า วันทำบุญ "วันออกพรรษา" ในแต่ละปี ประชาชนยังคงนิยมไปวัดทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล แต่สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงต้องระมัดระวังตนเองเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นกลุ่มเปราะบางและมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย จึงอาจจะต้องปรับเปลี่ยนมาเป็นให้ลูกหลานใช้สื่อออนไลน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุแทนการเข้าวัด เช่น การฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม และพิธีกรรมทางศาสนาแบบออนไลน์ หรือการบริจาคปัจจัยผ่านคิวอาร์โค้ด เพื่อลดการสัมผัสกับธนบัตร เหรียญ หรือสิ่งของบริจาคต่าง ๆ และลดจำนวนผู้เข้าร่วมในพิธีกรรมทางศาสนา 

 

สำหรับวัดและกลุ่มประชาชนทั่วไป ยังคงขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ "COVID Free Setting" อย่างเคร่องครัด ทั้ง 3 ด้าน คือ 

 

ด้านที่ 1 COVID Free Environment สิ่งแวดล้อมปลอดภัย โดยควบคุมการเข้า-ออก มีจุดคัดกรอง และจุดบริการล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล พร้อมจัดให้มีหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ใช้ระยะเวลาในการจัดงานให้สั้นที่สุด ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม เช่น เก้าอี้ ราวจับ ประตู ลิฟต์ หรือพื้นผิวสัมผัสอื่น ๆ ทุก 30 นาที และทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนและหลังการจัดงาน จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี 

 

กรณีใช้ระบบปรับอากาศให้เปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศ ก่อนและหลังให้บริการอย่างน้อย 30 นาที และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุก 3 เดือน ทำความสะอาดห้องสุขา โดยเน้นจุดสัมผัสร่วม ทุก 1-2 ชั่วโมง และหลังจัดงาน จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด เพียงพอ มีการคัดแยกประเภทมูลฝอย และรวบรวมไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลทุกวัน 

 

 

ด้านที่ 2 COVID Free Personnel ผู้จัดงานหรือเจ้าภาพ ผู้ประกอบพิธี หรือผู้นำพิธี และพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการจัดงาน ควรได้รับการฉีดวัคซีนครบ อย่างน้อย 14 วัน หรือกรณีที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการจัดงาน หากเคยติดเชื้อโควิด-19 และรักษาหายแล้วในช่วง 1-3 เดือน ต้องมีใบรับรองแพทย์ โดยไม่ต้องตรวจ ATK หรือวิธี RT-PCR ซ้ำ 

 

ก่อนเข้าพื้นที่จัดงานให้ลงทะเบียน ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย หากไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ ให้ติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรอง "ผ่าน" ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล และลงทะเบียน โดยใช้แอปพลิเคชันตามที่ราชการกำหนด สแกน QR code สำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟน และแบบลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน 

 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบพิธี หรือผู้นำพิธี ให้เว้นระยะห่างระหว่างผู้ประกอบพิธีกรรมและผู้ร่วมพิธีท่านอื่น โดยมีระยะห่าง  อย่างน้อย 1 เมตร หากมีอาการเจ็บป่วย หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงแยกกักตัว ให้งดร่วมประกอบพิธี ส่วนพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ควรจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ เป็นต้น 

 

และสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ทุกสัปดาห์ รวมทั้งประเมินตนเองโดยใช้แอปพลิเคชัน "ไทยเซฟไทย" ทุกวัน ถ้าพบว่ามีความเสี่ยงสูงมาก และมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให้หยุดปฏิบัติงานทันที หากเดินทางไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 และสัมผัสเสี่ยงสูงใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อ ให้เข้ารับการตรวจ RT-PCR และกักตัว 14 วัน โดยแจ้งให้หัวหน้างานทราบ ห้ามปกปิดข้อมูลโดยเด็ดขาด 

 

สำหรับที่พักของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ควรกำหนดพื้นที่ 1 คนต่อ 4 ตารางเมตร หลีกเลี่ยงรับประทานอาหารในห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศ เว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร หากสถานที่ไม่เพียงพอให้เหลื่อมเวลา เพื่อลดความหนาแน่น และควรจัดอาหารและเครื่องดื่มส่วนบุคคล 

 

ด้านที่ 3 COVID Free Customer ให้ผู้เข้าร่วมงานไม่เกินร้อยละ 50 ของพื้นที่จัดงานสำหรับสถานที่ปิด และร้อยละ 75 สำหรับสถานที่เปิด ผู้เข้าร่วมงานต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อย ๆ ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกสถานที่โดยการใช้แอปพลิเคชันตามที่ราชการกำหนด สแกน QR code สำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟน และแบบลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน กำหนดจุดวัดอุณหภูมิคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน หากอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ผู้เข้าร่วมงานจะได้สัญลักษณ์ที่อนุญาตให้ "ผ่าน" เข้าไปในงานได้ ให้ประเมินตนเองโดยใช้แอปพลิเคชัน "ไทยเซฟไทย" ก่อนเข้าบริเวณการจัดงาน 

 

สำหรับงานบุญ "วันออกพรรษา" หากมีการโปรยทาน ขอให้มีคนควบคุมการเว้นระยะห่างระหว่างประชาชนที่มารอรับการโปรยทาน และที่สำคัญ ผู้เข้าร่วมงานควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด เมื่อกลับถึงบ้านต้องอาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที 

 

"วันออกพรรษา" กรมอนามัย ห่วงทำบุญเสี่ยงโควิด เตือนยกระดับความปลอดภัย 3 ด้าน

 

 

"วันออกพรรษา" เป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษา 3 เดือนของพระสงฆ์ โดยเป็นวันที่พระสงฆ์จะทำสังฆกรรม คือ การปวารณาในวันนี้ วันออกพรรษา (ออกปุริมพรรษา1) จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 (ประมาณเดือนตุลาคม) หลังวันเข้าพรรษา 3 เดือน ตามปฏิทินจันทรคติไทย 

 

การปวารณาถือเป็นข้อปฏิบัติตามพระวินัยสำหรับพระภิกษุโดยเฉพาะ เรียกว่า เป็นญัตติกรรมวาจา (สังฆกรรม) ประเภทหนึ่ง ให้โอกาสแก่พระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ร่วมกันตลอดไตรมาส (3 เดือน) สามารถว่ากล่าวตักเตือนและชี้ข้อบกพร่องแก่กันและกันได้โดยเสมอภาค ด้วยจิตที่ปรารถนาดีซึ่งกันและกัน เพื่อให้พระสงฆ์ที่ถูกตักเตือนมีโอกาสรับรู้ข้อบกพร่องของตนและนำข้อบกพร่องไปแก้ไขปรับปรุงตัวให้ดียิ่งขึ้น 

 

เมื่อถึง "วันออกพรรษา" พุทธศาสนิกชนถือเป็นโอกาสอันดีที่จะเข้าวัดเพื่อบำเพ็ญกุศลแก่ตนเองที่ตั้งใจปฏิบัติตนเป็นอุบาสก-อุบาสิกา ส่วนพระสงฆ์จำพรรษาและตั้งใจปฏิบัติธรรมมาตลอดจนครบไตรมาส (3 เดือน) หรือในวันถัดไปคือ วันออกพรรษา(จริง) (คือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11) พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยนิยมไปทำบุญตักบาตร เรียกว่า บุญเทศกาลบาตรเทโว หรือ บาตรเทโวโรหณะ เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติที่กล่าวว่า พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากเทวโลก ลงมายังโลกมนุษย์หลังจากการโปรดเทพบุตร อดีตพระพุทธมารดา พระนางสิริมหามายา บนสวรรค์ดาวดึงส์ (ชั้นที่ 2) ในพรรษาที่ 7 เสด็จลงมายังเมืองสังกัสสะ พร้อมกับทรงแสดงไตรโลกวิวรณปาฏิหาริย์ (ทรงปาฏิหาริย์เปิดโลกทั้ง 3 สวรรค์, นรก, โลก) 

 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ