เด่นโซเชียล

อัปเดต "เงินบำนาญชราภาพ-เงินสงเคราะห์บุตร" เพิ่มช่องทางใหม่ ผ่านพร้อมเพย์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ประกันสังคม เพิ่มช่องทางสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 รับ "เงินบำนาญชราภาพ" และ "เงินสงเคราะห์บุตร" ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ เช็ครายละเอียดที่นี่

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งอัปเดตการโอนเงินบำนาญชราภาพผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 รวมทั้งการโอนเงินสงเคราะห์บุตรจำนวน 800 บาท ผ่านพร้อมเพย์ เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางการให้บริการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน กรณีบำนาญชราภาพผ่านบริการพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารที่ผู้ประกันตนเปิดบัญชีไว้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตน โดยแนวทางการเพิ่มช่องทางการรับเงินบำนาญ เงินสงเคราะห์บุตร ผ่านพร้อมเพย์นั้น จะช่วยให้ผู้ได้รับสิทธิสะดวกมากยิ่งขึ้น

 

โดยผู้ได้รับสิทธิสามารถดำเนินการได้ง่าย ๆ ดังนี้ 

 • ลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝาก ด้วย บัตรประจำตัวประชาชน และ สมุดบัญชี เท่านั้น
 • ไม่ต้องยื่นสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
 • กับสำนักงานประกันสังคมในการขอรับประโยชน์ทดแทน
 • ไม่เสียค่าธรรมเนียมการรับเงินผ่านธนาคารกรณีรับเงินบำนาญชราภาพครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท
 • ช่องทางกาารรับงินทดแทนผ่านพร้อมเพย์ ได้เฉพาะผู้ประกันตนมาตรา 33  และ ผู้ประกันตนมาตรา 39

สำหรับขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทน เงินบำนาญชราภาพ มีดังนี้

 

 • ผู้ประกันตนหรือทายาทผู้มีสิทธิจะต้องทำการกรอกแบบ สปส. 2-01 พร้อมลงลายมือชื่อจากนั้นนำมายื่นที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา (ยกเว้น สำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)หรือยื่นขอรับทางไปรษณีย์โดยมีหลักฐานครบถ้วน
 • เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและพิจารณา หลังจากนั้นรอสำนักงานประกันสังคมจะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
 • พิจารณาสั่งจ่าย เงินสด/เช็ค (ผู้ประกันตน/ผู้มีสิทธิมารับด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน) ส่งธนาณัติให้ผู้ประกันตน โอนเข้าบัญชีธนาคารตามบัญชีของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนหมายเหตุ : เงินบำนาญชราภาพ จ่ายเป็นรายเดือน เงินบำเหน็จชราภาพ จ่ายครั้งเดียว
 • ทั้งนี้การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีบำนาญชราภาพจากการรับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นผ่านบริการพร้อมเพย์ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ผู้รับเงินบำนาญชราภาพยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน ได้แล้ววันนี้
   

ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอรับ เงินสงเคราะห์บุตร สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ,39 

 • ผู้ประกันตนต้องกรอกแบบ สปส.2-01 พร้อมลงลายมือชื่อและนำมายื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา หรือยื่นขอรับทางไปรษณีย์โดยมี
 • หลักฐานครบถ้วน (กรณีผู้ประกันตนยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรสำหรับบุตร 3 คน ในคราวเดียวกันสามารถใช้แบบคำขอฯ ชุดเดียวกันได้)
 • เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและพิจารณาอนุมัติ
 • สำนักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
 • พิจารณาสั่งจ่าย จ่ายเป็นรายเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทน
 • สถานที่ยื่นเรื่องรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา ที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)  

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ