เด่นโซเชียล

ข่าวจริง "ธอส." ขยายเวลาพักหนี้-แบ่งจ่ายเงินงวด ถึง 31 ธ.ค.64 เช็คเงื่อนไข

ข่าวจริง "ธอส." ขยายเวลาพักหนี้-แบ่งจ่ายเงินงวด ถึง 31 ธ.ค.64 เช็คเงื่อนไข
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ยืนยันข่าวจริง "ธอส." ขยายเวลาพักหนี้-แบ่งจ่ายเงินงวด ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในข่าย 8 มาตรการ ถึง 31 ธ.ค.64

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลประเด็นเรื่อง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. ขยายเวลาพักหนี้-แบ่งจ่ายเงินงวด ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2564 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ กระทรวงการคลัง พบว่า ประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง 

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศให้ลูกค้าเดิมที่อยู่ในมาตรการ และยังคงได้รับผลกระทบด้านรายได้จาก COVID-19 ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ เพื่อขอขยายระยะเวลาความช่วยเหลือผ่าน 8 มาตรการตาม "โครงการ ธอส. รวมไทย สร้างชาติ" ครอบคลุมทั้งการแบ่งจ่ายเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้น ตัดดอกเบี้ย) พักชำระเงินต้น และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย และพักชำระเงินต้น และ
พักชำระดอกเบี้ย ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่าน Application : GHB ALL หรือ GHB Buddy บน Application Line ภายใน 29 ตุลาคม 2564

 

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จาก COVID-19 ตามนโยบายรัฐบาล โดยกระทรวงการคลัง มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2563 ถึงปัจจุบัน ผ่านมาตรการต่าง ๆ รวม 20 มาตรการ และจนถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีจำนวนลูกค้าเข้ามาตรการช่วยเหลือของธนาคาร รวมสูงสุดเป็นจำนวนถึง 977,736 บัญชี เงินต้นคงเหลือ 853,271 ล้านบาท ปัจจุบันส่วนใหญ่สามารถปรับตัวได้ และกลับมาผ่อนชำระตามปกติ คงเหลือลูกค้าที่ยังอยู่ระหว่างการได้รับความช่วยเหลือ ตามมาตรการรวมจำนวน 189,686 บัญชี เงินต้นคงเหลือ 190,834 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า ที่ยังคงได้รับผลกระทบด้านรายได้จาก COVID-19 ธนาคารจึงได้ขยายระยะเวลาความช่วยเหลือให้กับลูกค้าเดิม ที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการใน "โครงการ ธอส. รวมไทย สร้างชาติ" ต่อไป ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดของมาตรการที่ขยายระยะเวลาความช่วยเหลือจำนวน 8 มาตรการ ประกอบด้วย

 

  • มาตรการที่ 9, 10, 11 และ 11 New Entry : แบ่งจ่ายเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้น ตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบัน โดยทั้ง 4 มาตรการ ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ สถานะ NPL และลูกหนี้สถานะ NPL ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ และต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพ หรือทำธุรกิจ หรือการค้า เนื่องจาก COVID-19 และไม่สามารถผ่อนชำระเงินงวดให้ธนาคารได้ตามสัญญาเงินกู้
  • มาตรการที่ 13 : พักชำระเงินต้น และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ (ไม่เป็น NPLไม่อยู่ในขั้นตอนของกฎหมาย และไม่อยู่ระหว่างทำข้อตกลงประนอมหนี้) และต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพ หรือทำธุรกิจ หรือการค้า เนื่องจาก COVID-19 และไม่สามารถผ่อนชำระเงินงวดให้ธนาคารได้ตามสัญญาเงินกู้
  • มาตรการที่ 14 : พักชำระเงินต้น และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน พร้อมลดดอกเบี้ยลงเหลือ 3.90% ต่อปี สำหรับลูกหนี้ที่สถานะ NPL และลูกหนี้ NPL ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ และต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพ หรือทำธุรกิจ หรือการค้า เนื่องจาก COVID-19 และไม่สามารถผ่อนชำระเงินงวดให้ธนาคารได้ ตามข้อตกลงปรับโครงสร้างหนี้ หรือ ตามคำพิพากษา
  • มาตรการที่ 15 พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ย สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ ไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้หรือสถานะกฎหมาย
  • มาตรการที่ 16 พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ย สำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะ NPL (ค้างชำระเงินงวดติดต่อกันมากกว่า 3 เดือน) หรืออยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้
     

ทั้งนี้ ลูกค้าเดิมที่อยู่ใน 8 มาตรการข้างต้น และต้องการขยายระยะเวลาความช่วยเหลือไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่าน Application : GHB ALL หรือ GHB Buddy บน Application Line พร้อมกับ Upload หลักฐานยืนยันว่า ได้รับผลกระทบทางรายได้ให้ธนาคารพิจารณา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ส่วนกรณีที่ลูกค้าไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถกรอกข้อมูลเพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือตามมาตรการได้ที่ www.ghbank.co.th
 

โดยประชาชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th, Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ  Application : GHB ALL
 

ข่าวจริง "ธอส." ขยายเวลาพักหนี้-แบ่งจ่ายเงินงวด ถึง 31 ธ.ค.64 เช็คเงื่อนไข

logoline