เด่นโซเชียล

อย่าลืม ผู้ประกันตน ม.33 "เช็คเงินชราภาพ" เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สำนักงานประกันสังคม แนะผู้ประกันตน เช็คสิทธิประโยชน์ กรณีชราภาพ เมื่ออายุ ครบ 55 ปี และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง หรือเมื่อเป็นทุพพลภาพหรือเสียชีวิต ยื่นเรื่องขอรับเงินกรณีชราภาพ รับเงินสะดวกผ่านพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน

สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ เมื่ออายุ ครบ 55 ปี และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง หรือเมื่อเป็นทุพพลภาพหรือเสียชีวิต โดยสิทธิได้รับบำเหน็จชราภาพ โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

  1. จ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 12 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบเฉพาะส่วนของผู้ประกันตน ที่จ่ายให้กับสำนักงานประกันสังคม 
  2. จ่ายเงินสมทบ ตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 180 เดือน จะจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบ ส่วนของผู้ประกันตนและส่วนของนายจ้างที่จ่าย เงินสมทบให้ทันสำนักงานประกันสังคม เพื่อจ่ายประโยชน์ทดแทน กรณี ชราภาพ พร้อมผลประโยชน์ตอบแทนตามที่สำนักงานประกันสังคม กำหนด 

 

สิทธิได้รับบำนาญชราภาพ โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

  1. จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 180เดือน หรือประมาร 15 ปี จะด้รับเงินชำนาญชราภาพเป็นรายเดือนคิดเป็น อัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย 
  2.  จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 180 เดือน จะเพิ่มอัตราการจ่ายเงินบำนาญให้อีก ร้อยละ 1.5 ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุๆ 12 เดือน

 

อย่าลืม  ผู้ประกันตน ม.33 \"เช็คเงินชราภาพ\" เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์

 

 

ทั้งนี้ผู้ประกันตน ม.33 ที่เกษียณอายุครบ 55 ปี และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน ยื่นเรื่องขอรับเงินกรณีชราภาพ รับเงินสะดวกผ่านพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน หากผู้ประกันตนชำระเงินสมทบครบ 180 เดือน จะได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนตลอดชีวิต และหากชำระเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน จะได้รับเป็นเงินบำเหน็จชราภาพ รับเป็นเงินก้อนครั้งเดียว

 
กรณีที่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่มีอายุเกิน 55 ปี ซึ่งยังคงมีนายจ้าง ที่ยังคงจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อรับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน ผู้ประกันตนสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01) ได้ที่ www.sso.go.th

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ