เด่นโซเชียล

กู้ 5 ปี 1.2 แสน ปลอดดอกฯ คนพิการและผู้ดูแล เงิน "กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ"

กู้ 5 ปี 1.2 แสน ปลอดดอกฯ คนพิการและผู้ดูแล เงิน "กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ"
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ตรวจสอบที่นี่ สำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ที่มีความประสงค์จะขอ "กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ" ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สามารถยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินผ่านเว็บไซต์ หรือช่องทางออนไลน์ ตามขั้นตอนดังนี้

สำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สามารถยื่นกู้ได้ภายในวงเงิน รายละไม่เกิน 6หมื่นบาท หรือรายละไม่เกิน 120,000 บาท (พิจารณาเป็นรายไป) ผ่อนชำระคืยภายใน 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย โดยสามารถยื่นกู้ได้ง่ายเพียง 5 ขั้นตอนดังนี้

 1. ลงทะเบียนยื่นคำร้อง ผ่านทาง https://efund.dep.go.th/ หรือหรือสามารถยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินฯ ด้วยตนเอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่ : ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร หรือกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ และในส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัด
 2. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน / สอบข้อเท็จจริง
 3.  เสนอที่ประชุมพิจารณา
 4. แจ้งผลการพิจารณา
 5. นัดทำสัญญา / โอนเงินเข้าบัญชีผู้กู้

 

กู้ 5 ปี 1.2 แสน ปลอดดอกฯ คนพิการและผู้ดูแล เงิน "กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ"

ทั้งนี้สำหรับการยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา ผู้กู้สามารถยื่นเอกสารดังกล่าว ภายหลังจากการลงทะเบียนและผ่านการประเมินเกณฑ์เบื้องต้น ว่าผ่านการพิจารณา โดยมีเอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน ดังนี้

เอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน

 ผู้ขอกู้

 1. บัตรประจำตัวคนพิการ
 2.  บัตรประจำตัวประชาชน (คนพิการและผู้ดูแลกรณีผู้ดูแลกู้แทน)
 3.  ทะเบียนบ้าน (คนพิการและผู้ดูแลกรณีผู้ดูแลกู้แทน)
 4.  สัญญาเช่าหรือหนังสือรับรองการอยู่อาศัย
 5. รูปถ่ายสภาพความพิการ ขนาด 4x6 นิ้ว
 6. หนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะคนพิการ
 7. แผนที่เดินทางไปที่อยู่อาศัยประจำและสถานที่ประกอบอาชีพ อย่างละ 1 แผ่น
 8.  หนังสือยินยอมคู่สมรส
 9. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ขอกู้


ผู้ค้ำประกัน


- บุคคลธรรมดา (ที่น่าเชื่อถือ)

 1.  บัตรประจำตัวประชาชน
 2.  ทะเบียนบ้าน
 3.  เอกสารแสดงถึงรายได้ของผู้ค้ำประกัน
 4.  แผนที่เดินทางไปที่อยู่อาศัยประจำและสถานที่ประกอบอาชีพ อย่างละ 1 แผ่น
 5. หนังสือยินยอมคู่สมรส

- องค์กรค้ำประกัน

 1. ข้อบังคับองค์กรคนพิการ
 2. บัญชีงบดุลประจำปีล่าสุด
 3.  รายชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนองค์กรของผู้ขอกู้

 

 

โดยสามารถยื่นคำร้องได้ที่ https://efund.dep.go.th/ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป หรือสามารถยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินฯ ด้วยตนเอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่ : ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร หรือกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ และในส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัด


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-106-9300 , 02-106-9337 ถึง 40 (ในเวลาทำการ)

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด