เด่นโซเชียล

ด่วน "เช็คเงินชราภาพ" ม.33 เกษียณอายุครบ 55 ปี รับบำเหน็จบำนาญผ่านพร้อมเพย์

ด่วน "เช็คเงินชราภาพ" ม.33 เกษียณอายุครบ 55 ปี รับบำเหน็จบำนาญผ่านพร้อมเพย์
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"เช็คเงินชราภาพ" สะดวกเลย สำนักงานประกันสังคม แจงผู้ประกันตน ม.33 ที่เกษียณอายุครบ 55 ปี และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน ยื่นเรื่องขอรับ "เงินชราภาพ" ผ่านพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน

 

กรณี "เงินชราภาพ" สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33 (ม.33) ที่เกษียณอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแล้ว สามารถขอรับสิทธิเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญกรณีชราภาพ ตามเงื่อนไขและระยะเวลาการส่งเงินสมทบกรณีชราภาพที่ตนเองออมไว้ เช่น กรณีผู้ประกันตนชำระเงินสมทบครบ 180 เดือน จะได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนตลอดชีวิต หรือถ้าชำระเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน จะได้รับเป็นเงินบำเหน็จชราภาพ รับเป็นเงินก้อนครั้งเดียว

 

 

 

อย่างไรก็ดี ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (ม.33) ที่มีอายุเกิน 55 ปี ซึ่งยังคงมีนายจ้าง ที่ยังคงจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อรับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน และขอรับเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญกรณีชราภาพตามเงื่อนไขของผู้ประกันตนแต่ละคน ทั้งนี้ การเพิ่มระยะเวลาการส่งเงินสมทบกรณีชราภาพจะยิ่งทำให้เงินออมที่สะสมในวัยเกษียณเพิ่มมากขึ้น

 

สำหรับการยื่นเรื่องขอรับ "เงินชราภาพ" ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ผู้ประกันตนสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01) ได้ที่ www.sso.go.th ของสำนักงานประกันสังคม กรอกข้อมูลให้ครบ

 

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มช่องทางการให้บริการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพผ่านบริการพร้อมเพย์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงบริการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว มีความโปร่งใส ลดความผิดพลาด โดยผู้ประกันตนไม่ต้องยื่นสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกับสำนักงานประกันสังคมในการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ เป็นการลดการใช้กระดาษ (Paperless) ตามนโยบายของรัฐบาล เพียงดำเนินการลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารที่ผู้ประกันตนเปิดบัญชีไว้ หากยังไม่มีการลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารที่ท่านเปิดบัญชีเงินฝากไว้ ขอให้ดำเนินการลงทะเบียนพร้อมเพย์ก่อนการยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ

 

 

 

หากเป็นผู้ประกันตนที่ยื่นขอรับ "เงินชราภาพ" ประโยชน์ทดแทนกรณีบำนาญชราภาพไว้แล้ว สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีบำนาญชราภาพ จากการรับเงินโอนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นผ่านบริการพร้อมเพย์ โดยสามารถขอรับประโยชน์ทางไปรษณีย์หรือนำมายื่นด้วยตนเองที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาที่ท่านสะดวก

 

สรุปสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ

เมื่ออายุครบ 55 ปี และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง หรือเมื่อเป็นผู้ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต

  • บำเหน็จชราภาพ มีสิทธิได้รับบำเหน็จชราภาพ โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

 

  1. จ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 12 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบเฉพาะส่วนของผู้ประกันตนที่จ่ายให้กับสำนักงานประกันสังคม
  2. จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 180 เดือน จะจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบส่วนของผู้ประกันตนและส่วนของนายจ้างที่จ่ายเงินสมทบให้กับสำนักงานประกันสังคม เพื่อจ่ายประโยชน์ทดแทน กรณีชราภาพ พร้อมผลประโยชน์ตอบแทนตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

 

  • บำนาญชราภาพ มีสิทธิได้รับบำนาญชราภาพ โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

 

  1. จ่ายเงินสมทบมากกว่า 180 เดือน หรือมากกว่า 15 ปี จะได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือน คิดเป็นอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย
  2. จ่ายเงินสมทบมากกว่า 180 เดือน หรือมากกว่า 15 ปี จะเพิ่มอัตราการจ่ายเงินบำนาญ ให้อีกร้อยละ 1.5 ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก ๆ 12 เดือน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันสังคม โทร. 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขาที่สะดวกได้ทุกแห่งในวันและเวลาราชการ

 

  เงินชราภาพ, บำเหน็จชราภาพ, บำนาญชราภาพ, ม.33, สำนักงานประกันสังคม, ผู้ประกันตน, เกษียณอายุ

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด