เด่นโซเชียล

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ คุณหญิง "ฐานิดา สิริวชิรภักดิ์" เป็น พันโทหญิง

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ คุณหญิง "ฐานิดา สิริวชิรภักดิ์" เป็น พันโทหญิง
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ว่าที่พันโทหญิง คุณหญิง "ฐานิดา สิริวชิรภักดิ์" เป็น พันโทหญิง พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 41 นาย

 

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 41 นาย ดังนี้

 

 

 

1. ว่าที่พันเอก ปาติพงศ์ ศรีสะอาด เป็น พันเอก
2. ว่าที่พันเอก ธนิติ พยัคฆบุตร เป็น พันเอก
3. ว่าที่พันโท เฉลิมศักดิ์ พุฒตาล เป็น พันโท
4. ว่าที่พันโท เอกรินทร์ จงเสรีเจริญ เป็น พันโท
5. ว่าที่พันโท กมล ศรีพรหมคุณ เป็น พันโท
6. ว่าที่พันโท เอกพัฒน์ วัฒนรณชัย เป็น พันโท
7. ว่าที่พันโท สมคิด ศิลปเจริญ เป็น พันโท
8. ว่าที่พันโทหญิง คุณหญิง "ฐานิดา สิริวชิรภักดิ์" เป็น พันโทหญิง

 

 

 

ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ, ฐานิดา สิริวชิรภักดิ์, คุณหญิง ฐานิดา สิริวชิรภักดิ์, พันโทหญิง

 

ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ, ฐานิดา สิริวชิรภักดิ์, คุณหญิง ฐานิดา สิริวชิรภักดิ์, พันโทหญิง

 

ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ, ฐานิดา สิริวชิรภักดิ์, คุณหญิง ฐานิดา สิริวชิรภักดิ์, พันโทหญิง

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด