เด่นโซเชียล

"การเคหะฯ" ลงทะเบียนจองบ้านเช่าราคาถูกกว่า 800 ห้อง เริ่ม 1,400 บาท/เดือน

"การเคหะฯ" ลงทะเบียนจองบ้านเช่าราคาถูกกว่า 800 ห้อง เริ่ม 1,400 บาท/เดือน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"การเคหะฯ" เปิดให้ผู้มีรายได้น้อย ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ลงทะเบียนการเคหะแห่งชาติ จองบ้านเช่าราคาถูกกว่า 800 ห้อง เริ่มต้น 1,400 บาท/เดือน

การเคหะแห่งชาติ เปิดลงทะเบียนจองบ้านเช่าราคาถูก สำหรับผู้มีรายได้น้อย การเคหะแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ที่ประกอบไปด้วย ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตลอดจนประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั่วไป ให้มีที่พักอาศัยที่ได้มาตรฐานในระดับราคาค่าเช่าที่เหมาะสม ราคาเช่าเริ่มต้น 1,400-2,500 บาทต่อเดือน จำนวนกว่า 800 ห้อง ใน 5 โครงการ คือ มหาสารคาม  อุบลราชธานี  สุรินทร์ (สลักได) กาญจนบุรี และสมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 3)

 

หลักเกณฑ์คุณสมบัติและเงื่อนไข

 


การเข้าร่วมโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย

คุณสมบัติผู้ได้สิทธิเช่า กรณีสวัสดิการแห่งรัฐ

  • เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • มีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์นับตั้งแต่วันทำสัญญา หรือยังไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์ แต่ได้บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส
  • เป็นผู้มีรายได้
  • กำหนดสัดส่วนการอยู่อาศัยในโครงการร้อยละ 60
     

คุณสมบัติผู้ได้สิทธิเช่า กรณีข้าราชการและประชาชนทั่วไป

 

  • เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอาชีพ
  • เป็นผู้มีรายได้ และมีรายได้ไม่เกิน 19,200 บาท/เดือน (คิดตามประมาณรายได้ของครัวเรือนต่อเดือน จำแนกตามเกณฑ์ กคช. เขตเทศบาล (ทั่วประเทศ) รายได้น้อยประเภท ก. ในปี 2564) ทั้งนี้ ไม่รวมรายได้พิเศษอื่น ๆ เช่น ค่าล่วงเวลา เบี้ยกันดาร เป็นต้น
  • กำหนดสัดส่วนการอยู่อาศัยในโครงการร้อยละ 40

 

เงื่อนไขการเช่า

 

  • กำหนดเงินประกันการเช่า 1 เดือน
  • ให้สิทธิเช่า 1 คนต่อ 1 ห้อง/สัญญา
  • ขนาดครัวเรือนไม่เกิน 4 คน
  • ห้ามมิให้นำห้องที่เช่าไปให้เช่าช่วง หากตรวจสอบพบภายหลังจะยกเลิกสิทธิ และให้คืนห้อง โดย กคช. จะทำสัญญากับผู้เช่าช่วงโดยตรง
     

หมายเหตุ  ให้สิทธิผู้สูงอายุ และคนพิการเช่าอาคาร ชั้นที่ 1 เป็นอันดับแรก และสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่าก่อน ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่เริ่มเปิดให้เช่าอาคาร ทั้งนี้ หากเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าว กคช.ขอสงวนสิทธินำอาคารเช่าคงเหลือที่กันไว้สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเปิดให้ประชาชนทั่วไปเช่าอาคาร

 

  • กรณีผู้เช่าเป็นผู้สูงอายุต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป นับถึงวันทำสัญญาเช่า (Pre-aging ผู้มีอายุ 50 – 59 ปี เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ อ้างอิงจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ)
  • กรณีผู้จองเป็นบุตรผู้สูงอายุต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ บิดามารดาต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป นับถึงวันทำสัญญาเช่า

 

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 ตุลาคม 2564 ผ่านทางไลน์ @nha.thailand หรือทาง www.nha.co.th/nha-low-income/ ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด สอบถามโทร.1615

 

"การเคหะฯ" ลงทะเบียนจองบ้านเช่าราคาถูกกว่า 800 ห้อง เริ่ม 1,400 บาท/เดือน

logoline