เด่นโซเชียล

"สินเชื่อวัยเกษียณ" ออมสินเติมสุขปล่อยกู้เงิน 1 ล้านบาท ผ่อน 20 ปี ดอกเบี้ย 4%

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ออมสินจัดให้ "สินเชื่อวัยเกษียณ" สำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ ใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน กู้เงินดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ตลอดอายุสัญญา

 

อยากเติมความสุขชีวิต ใช้จ่ายตามต้องการมั้ย "สินเชื่อวัยเกษียณ" อีกหนึ่งทางเลือกให้ตัดสินใจจากธนาคารออมสิน ที่จัดให้ไม่ต้องกังวลด้วย สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ กู้เงินโดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน ดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ตลอดอายุสัญญา

 • สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน

 

 1. ดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
 2. กู้ได้สูงสุด 100% ของวงเงินบำเหน็จตกทอดที่ได้รับสิทธิ
 3. ระยะเวลาสูงสุด 30 ปี ของวงเงินบำเหน็จตกทอดที่ได้รับสิทธิ
 4. ฟรี ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

 

ทั้งนี้ เมื่อลองคำนวณ วงเงินกู้ 1,000,000 บาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ปรากฏผลการคำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือน 7,700 บาท

หมายเหตุ : ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียบประมาณการความสามารถในการกู้เบื้องต้นเท่านั้น

* เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ทางธนาคารกำหนด และการพิจารณาสินเชื่ออยู่ภายใต้ ดุลยพินิจของธนาคารและคุณสมบัตรผู้กู้

* อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MRR เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

 

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติผู้กู้

 1. เป็นข้าราชการบำนาญ ที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด ที่ออกให้โดยกรมบัญชีกลาง / สำนักงานคลังจังหวัด หรือ เป็นลูกจ้างประจำ ที่ได้รับ หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดของผู้รับบำเหน็จรายเดือนที่ออกให้โดยกรมบัญชีกลาง / สำนักงานคลังจังหวัด
 2. เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 3. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

 

หลักประกัน

 • จำนวนเงินบำเหน็จตกทอดตามหนังสือรับรองสิทธิที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง / สำนักงานคลังจังหวัด โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 

 1. เป็นของผู้กู้
 2. เป็นหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักประกันการกู้เงินฉบับจริง

 

* ฟรี ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

 

หมายเหตุ

 1. เป็นข้าราชการบำนาญ / ลูกจ้างประจำ ที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด ที่ออกให้โดยกรมบัญชีกลาง / สำนักงานคลังจังหวัด
 2. ไม่จำกัดอายุสูงสุดของผู้กู้ , ไม่ตรวจสอบประวัติการเงิน
 3. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) เท่ากับ 4.00% คำนวณโดยใช้วงเงินเงินกู้ 1.00 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี
 4. ธนาคารจะจัดส่งของสมนาคุณให้ลูกค้าภายในระยะเวลา 60 วันทำการ หลังจากได้รับอนุมัติ และจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จ
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิสามารถเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงือนไขให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

* อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 กันยายน - 30 ธันวาคม 2564

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : ธนาคารออมสิน

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ