เด่นโซเชียล

"มูลฝอยติดเชื้อโควิด" หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง

"มูลฝอยติดเชื้อโควิด" หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำ "มูลฝอยติดเชื้อโควิด" มาใช้เป็นเชื้อเพลิง

 

ว่าด้วย "มูลฝอยติดเชื้อโควิด" เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 มาใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2564 ความว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 มาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะชุมชน หรือขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (1) มาตรา 5 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ 40/2564 (ครั้งที่ 749) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

 

 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 มาใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2564"

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในประกาศนี้

"มูลฝอยติดเชื้อ COVID-19" หมายความว่า มูลฝอยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดจากการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม ศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation) การแยกกักที่บ้าน (Home solation) หอผู้ป่วยเฉพาะของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีอาการไม่รุนแรง (Hospitel) ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-Cov-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits)

"ผู้รับใบอนุญาต" หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะชุมชน หรือขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง

 

ข้อ 4 ให้ผู้รับใบอนุญาตนำมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 มาเป็นเชื้อเพลิงโดยไม่ผิดเงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน ดังต่อไปนี้

(1) ระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดหาไฟฟ้า

(2) เงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน

(3) ระเบียบหรือประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ก่อนเริ่มดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจต่อชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าทราบด้วย

 

 

 

ข้อ 5 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการขนส่ง การจัดเก็บ และการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 รวมถึงฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

ข้อ 6 ผู้รับใบอนุญาตที่นำมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 มาใช้เป็นเชื้อเพลิง ต้องมีเตาเผาขยะสำหรับใช้ในการทำลายมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 ด้วยความร้อนในอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 760 องศาเซลเซียส และทำลายอากาศเสียที่เกิดขึ้นด้วยอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 1,000 องศาเซลเซียส ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

ข้อ 7 ผู้รับใบอนุญาตที่นำมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 มาใช้เป็นเชื้อเพลิง ต้องควบคุมมาตรฐานอากาศเสียที่ปล่อยออกจากสถานประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ข้อ 8 ผู้รับใบอนุญาตที่จะนำมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 มาใช้เป็นเชื้อเพลิง ให้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนเริ่มดำเนินการ

ข้อ 9 ให้ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงานเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ประกาศนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานให้เป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564

เสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

 

มูลฝอยติดเชื้อโควิด, ราชกิจจานุเบกษา, เชื้อเพลิง

 

มูลฝอยติดเชื้อโควิด, ราชกิจจานุเบกษา, เชื้อเพลิง

 

อ่านข่าวที่น่าสนใจ

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด