เด่นโซเชียล

ขยาย "พ.ร.ก.ฉุกเฉิน" ทั่วประเทศอีก 2 เดือน สิ้นสุด พ.ย. ราชกิจจานุเบกษาประกาศ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ "พ.ร.ก.ฉุกเฉิน" ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 14) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

 

ภายหลัง ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามมติ ศบค. ต่ออายุ หรือ ขยายระยะเวลา "พ.ร.ก.ฉุกเฉิน" ออกไปอีก 2 เดือน ล่าสุด เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 14) ความว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่ 13 ออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 นั้น

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในห้วงเวลาที่ผ่านมา แม้จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับ การฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนดำเนินการได้ตามเป้าหมายและมีการกระจายยารักษาโรคได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง จึงมีความเหมาะสมที่จะเริ่มฟื้นฟูการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศควบคู่ไปพร้อม ๆ กันกับการควบคุมและจำกัดโรคภายใต้มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 แนวใหม่เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างปลอดภัย (Smart Control and Living with COVID-19) มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) และมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)

 

 

 

และโดยที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลตาที่ระบาดมากทั้งในและนอกประเทศนั้น สามารถระบาดได้อย่างรวดเร็ว การผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ จึงต้องดำเนินการอย่างรัดกุมโดยได้รับความร่วมมือของทุกภาคส่วน กรณีจึงจำเป็นที่จะต้องคงไว้ซึ่งมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคเพื่อความมั่นคงทางสาธารณสุขของชาติและชีวิตประชาชน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 จึงให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง สำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ