เด่นโซเชียล

"แต่งตั้งราชบัณฑิต" พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ราชกิจจานุเบกษาประกาศ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ "แต่งตั้งราชบัณฑิต" ประเภทวิชาปรัชญา และ ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์

 

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง "แต่งตั้งราชบัณฑิต" ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

  1. ศาสตราจารย์พิเศษ ร้อยโท บรรจบ บรรณรุจิ เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาปรัชญา สาขาวิชาศาสนศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
  2. ศาสตราจารย์ วรานันท์ บัวจีบ เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

 

ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

 

 

 

วันเดียวกัน เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการทหารพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุพจน์ มาลานิยม ข้าราชการทหาร พ้นจากตำแหน่ง เสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม และแต่งตั้งให้เป็น ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

 

วันเดียวกัน เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการศาลยุติธรรมพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล ข้าราชการศาลยุติธรรม ซึ่งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมีมติรับโอนกลับเข้ารับตำแหน่ง ข้าราชการตุลาการ พ้นจากตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ
ในศาลอุทธรณ์ภาค 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

 

 

 

วันเดียวกัน เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรม ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี ข้าราชการตุลาการ ซึ่งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมีมติให้โอนไปเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม พ้นจากตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง