เด่นโซเชียล

"พระบรมราชโองการ" แต่งตั้ง พลเอก ธรรมนูญ วิถี เป็นข้าราชการในพระองค์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

ราชกิจจานุเบกษา "พระบรมราชโองการ" โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง พลเอก ธรรมนูญ วิถี เป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร

 

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มี "พระบรมราชโองการ" โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการทหาร เป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 มาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารดำรงตำแหน่ง ดังนี้

 

 

 

พลเอก ธรรมนูญ วิถี ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (อัตรา พลเอก) มารับราชการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารในตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำ สำนักงานผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน พุทธศักราช 2564

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์, พลเอก ธรรมนูญ วิถี, ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ