เด่นโซเชียล

"สินเชื่อ อปท." วงเงิน 10,000 ล้านบาท ธ.ก.ส. หนุนเพื่อฐานราก แรงงานคืนถิ่น

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ธ.ก.ส. หนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมฟื้นเศรษฐกิจ จัด "สินเชื่อ อปท." วงเงิน 10,000 ล้านบาท ให้ อบจ. อบต. เทศบาล เมืองพัทยา และ กรุงเทพมหานคร ไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน กระตุ้นให้เกิดเงินทุนหมุนเวียน สร้างงาน เพื่อฐานราก แรงงานคืนถิ่น

 

ล่าสุด ธ.ก.ส. จัด "สินเชื่อ อปท." จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง ประกอบกับการคาดการณ์แนวโน้มอัตราการเติบโตของ GDP ภายในประเทศที่ลดต่ำลง อันเนื่องจากการลงทุนในภาคเอกชนชะลอตัว ดังนั้น เพื่อให้องค์กรภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งมีบทบาทในการดูแลประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงลดปัญหาการว่างงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานคืนถิ่น ให้มีอาชีพเลี้ยงตนเองได้ และยังเป็นการป้องกันปัญหาทางสังคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท เพื่อนำไปลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และโครงการพัฒนาต่าง ๆ อัตราดอกเบี้ย MLR - ไม่เกิน 2.25% ต่อปี (ปัจจุบัน MLR เท่ากับ ร้อยละ 4.875 ต่อปี) ทั้งนี้ เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

 

 

 

วัตถุประสงค์ของการกู้เงิน

 • เพื่อส่งเสริม / สนับสนุนการพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหรือชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
 • เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจ
 • เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน เช่น วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์

วงเงินสินเชื่อโครงการ

 • ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย

 • ไม่ต่ำกว่า MLR - 2.25% (4.875% - 2.25%) ต่อปี * (* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)

หลักประกันเงินกู้

 • อสังหาริมทรัพย์ และหรือสังหาริมทรัพย์
 • เงินฝากในธนาคารนี้เป็นประกัน
 • คณะผู้บริหารของ อปท. ทั้งคณะเป็นผู้ค้ำประก้นในฐานะส่วนตัว
 • ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นที่ผู้อนุมัติเงินกู้ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรผ่อนผ้น ให้ผู้อนุมัติเงินกู้มีอำนาจพิจารณายกเว้นการเรียกหลักประกันเงินกู้ได้

 

คุณสมบัติผู้กู้ตามโครงการ

 • เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (องค์การบริหารส่วนตำบล , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , เทศบาล , เมืองพัทยา , กรุงเทพมหานคร)
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้กู้เงินจะต้องดำเนินการตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • โครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา อปท. และต้องมีการตั้งงบประมาณชำระคืนแก่ ธนาคาร

 

การกำหนดชำระคืน

กรณีเงินกู้เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนหรือเป็นค่าใช้จ่าย ชำระคืน

 • ไม่เกิน 12 เดือน กรณีพิเศษไม่เกิน 18 เดือน โดยกำหนดอายุสัญญากู้เงินเป็นคราว ๆ คราวละไม่เกิน 3 ปี

กรณีเงินกู้เพื่อใช้เป็นค่าลงทุน ชำระคืนรายงวด

 • โดยกำหนด ไม่เกิน 15 ปี กรณีพิเศษไม่เกิน 20 ปี โดยให้สอดคล้องระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ให้ อปท. จัดทำงบประมาณรายจ่ายผูกพัน (ปัจจุบันกำหนดไม่เกิน 10 ปี)

 

สนใจผลิตภัณฑ์และบริการ ติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ