เด่นโซเชียล

เปิดเกณฑ์คุณสมบัติขอรับ "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" เช็ครายละเอียดที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผู้สูงอายุต้องการขึ้นทะเบียนขอรับ "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" ต้องทำอย่างไรบ้าง-รัฐจ่ายเงินให้เท่าไหร่ เช็ครายละเอียดขั้นตอนได้ที่นี่

สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 59 ปีขึ้นไป และต้องการที่จะยื่นขอสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุถ้วนหน้า เพื่อรับเงินช่วยเหลือจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดการลงทะเบียนได้

คุณสมบัตรผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยัพผู้สูงอายุ 

 • สัญชาติไทย
 • มีอายุ 59 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ในกรณีที่ทะเบียนราษฎร์ระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น เช่น เกิด พ.ศ.2497 ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคม 2497
 • ขอรับเบี้ยตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเทศบาล อบต.ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือเทศบาล อบต.จัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการลงทะเบียน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก(ออมทรัพย์) จำนวน 1 ชุด
 • สามารถยื่นเอกสารแทนผู้สูงอายุได้ และหากผู้สูงอายุมีความประสงค์โอนเงินเข้าบัญชีผู้อื่น ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจอย่างละ 1 ชุด

ทั้งนี้ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่ 1- 30 พฤศจิกายน ของทุกปี จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ของปีถัดไป โดยไม่มีการจ่ายย้อนหลัง

ในกรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุย้ายทะเบียนบ้านให้เทศบาล หรือ อบต.ที่เคยจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดิมยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจนกว่าจะสิ้นสุดปีงบประมาณนั้นในเดือนกันยายน หากมีความประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพกับเทศบาล หรือ อบต. แห่งใหม่ ต้องไปจดทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพที่เทศบาลหรือ อบต.แห่งใหม่ ภายในวันที่ 1 -30 พฤศจิกายนของทุกปี และเริ่มรับเงินที่ใหม่ในเดือนตุลาคม ของปีถัดไป
เซ็นเอกสารต้องลงลายมือชื่อ สำเนาถูกต้องทุกฉบับ
ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเขียนได้ ให้พิมพ์ลายมือแทน

 

 

อัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได

 • อายุ 60 -69 ปี จะได้รับ 600 บาท
 • อายุ 70 -79 ปี จะได้รับ 700 บาท
 • อายุ 80 -89 ปี จะได้รับ 800 บาท
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ