เด่นโซเชียล

"ผู้ประกันตน ม33" ออกจากงาน ไม่อยากพลาด "เงินสงเคราะห์บุตร" เช็คใช้สิทธิต่อ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ย้ำ "ผู้ประกันตนมาตรา 33" ออกจากงาน ไม่อยากพลาด "เงินสงเคราะห์บุตร" เดือนละ 800 บาท เช็คขั้นตอนขอใช้สิทธิบุตรคนเดิม

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งย้ำเตือน ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับสิทธิ "เงินสงเคราะห์บุตร" เดือนละ 800 บาท อยู่แล้ว ซึ่งลูกมีอายุไม่เกิน 6 ปี แต่มีเหตุต้องออกจากงาน หรือเปลี่ยนงาน แล้วกลับมาทำงานใหม่ หรือออกจากงานแล้วสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39  สามารถยื่นขอใช้ "สิทธิบุตรคนเดิม" กับประกันสังคมได้ เพื่อรับเงินสงเคราะห์บุตรอย่างต่อเนื่อง โดยมีขั้นตอน และเอกสารที่ใช้ ดังนี้

 

  1. หนังสือขอใช้สิทธิบุตรคนเดิมกรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.sso.go.th/.../caa997342d75380697d9b2517759591...
  2. บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนาบัตรพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
  3. สมุดบัญชีธนาคารที่จะใช้รับเงินสงเคราะห์บุตรพร้อมสำเนา (ในกรณีต้องการเปลี่ยนธนาคาร)
  4. ยื่นเอกสารดังกล่าวได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วนประกันสังคม โทร.1506 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
     

เงื่อนไขการรับเงินสงเคราะห์บุตร

 

  1. ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน (ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน) 
  2. และออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน (นับแต่วันที่ลาออกจากงาน)
  3. ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้นบุตรบุญธรรม หรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
  4. สิทธิที่ท่านจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 800 บาทต่อบุตรหนึ่งคน อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน เว้นแต่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย ในขณะที่บุตรมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนต่อจนอายุ 6 ปีบริบูรณ์

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ