เด่นโซเชียล

เช็กที่นี่ เด็ก 12-17 ปี ฉีด "ซิโนฟาร์ม" พร้อมตรวจภูมิ ฟรี หากเข้าเงื่อนไข

ข่าวดี "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เปิดให้เด็กอายุ 12-17 ปี ฉีด "วัคซีนซิโนฟาร์ม" พร้อมตรวจภูมิ ฟรี หากเข้าเงื่อนไขที่กำหนด

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งข่าวดี ประกาศเชิญชวนผู้ปกครอง ที่มีบุตรหลานอายุระหว่าง 12-17 ปี แจ้งความประสงค์เข้าร่วม "โครงการระดับภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยภายหลังการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม BBIBP-CorV (Sinopharm)" ซึ่ง
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้รับเงื่อนไขพิเศษ ดังนี้

 • การฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม
 • เจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกัน ก่อนและหลังการรับวัคซีน
 • เปิดรับแจ้งความประสงค์ตั้งแต่ วันที่  1 – 5 กันยายน 2564 หรือจนกว่าเต็มจำนวน (รับจำนวนจำกัด 250 ราย) โดยกรอกข้อมูลผ่านทาง 

https://forms.gle/N3KEHLHxfWKXdcXF7

 

เช็กที่นี่ เด็ก 12-17 ปี ฉีด \"ซิโนฟาร์ม\" พร้อมตรวจภูมิ ฟรี หากเข้าเงื่อนไข

 

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 • อายุระหว่าง 12 ถึงน้อยกว่า 18 ปี
 • อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล
 • สะดวกเดินทางมารับวัคซีนครบทั้งสองเข็มและเจาะเลือดตามนัดหมายที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 • ไม่เคยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาก่อน
 • ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน
 • ไม่เคยได้รับวัคซีนชนิดอื่น (เช่น วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่) ภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนเข้าร่วมโครงการวิจัย
 • ไม่มีประวัติแพ้วัคซีน หรือส่วนประกอบของสารที่อยู่ในวัคซีน
 • ไม่มีประวัติมีโรคประจำตัวก่อนเข้าร่วมโครงการ
 • ไม่เคยชัก หรือเป็นโรคลมชัก หรือมีประวัติเป็นโรคทางสมอง
 • ไม่มีพัฒนาการผิดปกติ
 • ไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
 • บุตรและผู้ปกครองตามกฎหมายสมัครใจลงนามเข้าร่วมโครงการ

เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ทีมผู้วิจัยกำหนด เพื่อความปลอดภัยของเด็กที่เข้าร่วมโครงการวิจัย และอาจมีการร้องขอข้อมูล หรือหลักฐานประกอบอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา 
 

ขั้นตอนการนัดหมายโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมาทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนี้

 • ครั้งที่ 1  นัดหมายเจาะเลือดก่อนฉีดวัคซีน พร้อมเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มแรก
 • ครั้งที่ 2 นัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มที่สอง โดยนัดห่างจากวันแรก 21 วัน (+7วัน)
 • ครั้งที่ 3 นัดหมายเจาะเลือดหลังเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่สอง ภายหลัง 1 เดือน

 

ทั้งนี้ จะมีการติดตามอาการเจ็บป่วย และอาการข้างเคียง ภายหลังได้รับวัคซีน โดยตอบแบบสอบถามทุกวันที่ 1,7 และ 28 ภายหลังการรับวัคซีน

 

หมายเหตุ: ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทางคณะผู้วิจัยจะติดต่อกลับไปยังผู้ปกครอง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. หากเลยวันที่กำหนด และยังไม่ได้รับการติดต่อ แสดงว่า ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นอาสาสมัครของโครงการ

 

 

ข่าวยอดนิยม