เด่นโซเชียล

เช็กที่นี่ "Home Isolation" 14 วัน ฟาวิพิราเวียร์ ฟ้าทะลายโจร ฯลฯ อะไร เท่าไหร่

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ แนวทางการให้บริการยา "favipiravir" และยาจำเป็นแก่ผู้ป่วยที่มีผลตรวจเป็นบวกด้วย Antigen Test Kits ตัวอย่าง รายการยา Home Isolation สำหรับการกักตัว 14 วัน เช็กที่นี่

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 56/2564 เรื่อง แนวทางการให้บริการยา favipiravir และยาจำเป็นแก่ผู้ป่วยที่มีผลตรวจเป็นบวกด้วยชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Antigen Test Kits แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Self-Test Kits) ความว่า ด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดอย่างรุนแรง รวดเร็ว ไปสู่ชุมชน ครอบครัวอย่างกว้างขวางไปทุกภูมิภาคของประเทศ กระทบต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชน ตลอดจนความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม นับเป็นภัยพิบัติร้ายแรงของประเทศชาติ การค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็ว แยกจากชุมชนและครอบครัว เพื่อมิให้เป็นพาหะแพร่เชื้อโดยวิธีการ Home isolation หรือ Community isolation รวมทั้งได้รับยา Favipiravir และยาจำเป็น ในเวลาที่เหมาะสม จะช่วยป้องกันผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่ยังไม่แสดงอาการหรือมีอาการไม่นแรง ลดการเจ็บป่วยรุนแรงที่ต้องเข้ารับกรรักษาในสถานพยาบาลและการเสียชีวิตได้ ช่วยบรรเทาภาวะวิกฤติการบริการทางแพทย์และสาธารณสุข

 

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านยาตามกฎหมายว่าด้วยยาอยู่ทั่วประเทศ มีส่วนช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤติให้สามารถเข้าถึงยาจำเป็นได้รวดเร็วและเหมาะสม สภาเภสัชกรรมจึงกำหนดแนวทางการให้บริการยา Favipiravir และยาจำเป็นแก่ผู้ป่วยที่มีผลตรวจเป็นบวกด้วยชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Antigen Test Kits แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen  Self-Test  Kits) เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยและการควบคุมโรคระบาด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 (1) มาตรา 9 (7) มาตรา 23 (1) และมาตรา 24 (1) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 นายกสภาเภสัชกรรมโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมในการประชุมครั้งที่ 313 (9/2564) วันที่ 16 สิงหาคม 2564 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

 

ยาฟาวิพิราเวียร์, Favipiravir, Antigen Test Kits, โควิด-19, ยาฟ้าทะลายโจร, Home isolation, Community isolation

 

ยาฟาวิพิราเวียร์, Favipiravir, Antigen Test Kits, โควิด-19, ยาฟ้าทะลายโจร, Home isolation, Community isolation

 

ยาฟาวิพิราเวียร์, Favipiravir, Antigen Test Kits, โควิด-19, ยาฟ้าทะลายโจร, Home isolation, Community isolation

 

 

ตัวอย่าง รายการยา Home Isolation สำหรับการกักตัว 14 วัน

 1. ยาพาราเซตามอล 500 มิลลิกรัม สำหรับลดไข้ แก้ปวด จำนวน 30 เม็ด : รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด ทุก 4 - 6 ชั่วโมง เวลามีไข้
 2. ยาเด็กซ์โทรเมทอร์แฟน สำหรับแก้ไอแห้ง จำนวน 30 เม็ด : รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารเช้า กลางวัน และเย็น
 3. ยาอะเซทิลซีสทีน สำหรับละลายเสมหะ จำนวน 20 เม็ด หรือ 20 ซอง : ละลายยา 1 เม็ด หรือ 1 ซอง ในน้ำ 1 แก้ว รับประทาน วันละ 1 ครั้ง หลังอาหารเช้า หรือ เย็น
 4. ยาคลอเฟนนิรามีน 4 มิลลิกรัม สำหรับลดน้ำมูก จำนวน 30 เม็ด : รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง หลังอาหารเช้า
 5. ผงเกลือแร่ ORS สำหรับท้องเสีย จำนวน 5 ซอง : ละลายผงเกลือแร่ 1 ซองในน้ำ 1 แก้ว จิบแทนน้ำ เมื่อท้องเสีย น้ำเกลือแร่ไม่ควรเก็บเกิน 24 ชั่วโมง
 6. ยาฟ้าทะลายโจร สำหรับลดไข้ แก้เจ็บคอและต้านเชื้อ โควิด-19 จำนวน 60 เม็ด รับประทาน ครั้งละ 3 - 4 เม็ด วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน (โดยให้มีปริมาณของ Andrographolide 180 มิลลิกรัมต่อวัน)
 7. ยาฟาวิพิราเวียร์* 200 มิลลิกรัม สำหรับต้านเชื้อ โควิด-19 จำนวน 50 - 64 เม็ด
 8. รายการยาอื่น ๆ ตามแนวทางการรักษาโรคโควิด-19 ของกรมการแพทย์

 

*การรับประทาน ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir)

 • วันแรก รับประทาน ครั้งละ 9 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้าและเย็น
 • วันที่ 2 - 5 รับประทาน ครั้งละ 4 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้าและเย็น

กรณีน้ำหนักตัว มากกว่า 90 กิโลกรัม

 • วันแรก รับประทาน ครั้งละ 12 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้าและเย็น
 • วันที่ 2 - 5 รับประทาน ครั้งละ 5 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้าและเย็น

 

 

ข่าวยอดนิยม