เด่นโซเชียล

ราชกิจจานุเบกษา แนวทางจ่ายยา "favipiravir" กรณี Antigen Test Kits ผลติดเชื้อ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสภาเภสัชกรรม แนวทางการให้บริการยา "favipiravir" และยาจำเป็นแก่ผู้ป่วยที่มีผลตรวจเป็นบวกด้วย Antigen Test Kits

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 56/2564 เรื่อง แนวทางการให้บริการยา favipiravir และยาจำเป็นแก่ผู้ป่วยที่มีผลตรวจเป็นบวกด้วยชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Antigen Test Kits แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Self-Test Kits) ความว่า ด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดอย่างรุนแรง รวดเร็ว ไปสู่ชุมชน ครอบครัวอย่างกว้างขวางไปทุกภูมิภาคของประเทศ กระทบต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชน ตลอดจนความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม นับเป็นภัยพิบัติร้ายแรงของประเทศชาติ การค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็ว แยกจากชุมชนและครอบครัว เพื่อมิให้เป็นพาหะแพร่เชื้อโดยวิธีการ Home isolation หรือ Community isolation รวมทั้งได้รับยา Favipiravir และยาจำเป็น ในเวลาที่เหมาะสม จะช่วยป้องกันผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่ยังไม่แสดงอาการหรือมีอาการไม่นแรง ลดการเจ็บป่วยรุนแรงที่ต้องเข้ารับกรรักษาในสถานพยาบาลและการเสียชีวิตได้ ช่วยบรรเทาภาวะวิกฤติการบริการทางแพทย์และสาธารณสุข

 

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านยาตามกฎหมายว่าด้วยยาอยู่ทั่วประเทศ มีส่วนช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤติให้สามารถเข้าถึงยาจำเป็นได้รวดเร็วและเหมาะสม สภาเภสัชกรรมจึงกำหนดแนวทางการให้บริการยา Favipiravir และยาจำเป็นแก่ผู้ป่วยที่มีผลตรวจเป็นบวกด้วยชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Antigen Test Kits แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Self-Test  Kits) เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยและการควบคุมโรคระบาด

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 (1) มาตรา 9 (7) มาตรา 23 (1) และมาตรา 24 (1) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 นายกสภาเภสัชกรรมโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมในการประชุมครั้งที่ 313 (9/2564) วันที่ 16 สิงหาคม 2564 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ ๕๖/๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการให้บริการยา favipiravir และยาจำเป็นแก่ผู้ป่วยที่มีผลตรวจเป็นบวกด้วยชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Antigen Test  Kits แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen  Self-Test Kits)"

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 เภสัชกรชุมชนประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วยหรือผู้สงสัยติดเชื้อเพื่อคัดกรองเบื้องต้นว่าควรได้รับการตรวจติดตามการติดเชื้อ โควิด-19 ด้วย Antigen Self-Test Kit

ข้อ 4 ในกรณีที่ผู้ป่วยหรือผู้สงสัยเข้าข่ายมีความเสี่ยงจากการติดเชื้อ เภสัชกรชุมชนจ่าย Antigen Self-Test Kit ให้แก่ผู้ป่วยหรือผู้สงสัยติดเชื้อ พร้อมคำแนะนำวิธีการใช้ Antigen Self-Test Kit วิธีการทิ้งและทำลายชุดตรวจเมื่อใช้เรียบร้อยแล้ว

 

ข้อ 5 เภสัชกรชุมชนอธิบายผลการตรวจเมื่อผู้ป่วยหรือผู้สงสัยติดเชื้อได้ส่งภาพหรือรูปถ่ายผลการตรวจให้แก่เภสัชกรชุมชนได้รับทราบ

ข้อ 6 ในกรณีที่ Antigen Self-Test Kit แสดงผลเป็นลบ เภสัชกรชุมชนให้คำปรึกษาแก่ผู้สงสัยติดเชื้อให้ยังคงแยกกักตัวจากผู้อื่น สังเกตอาการตนเองในระหว่างการกักตัว และแนะนำให้ตรวจเชื้อ โควิด-19 ซ้ำหลังจากการตรวจครั้งแรกประมาณ 3 ถึง 7 วัน หรือตรวจอีกครั้งทันทีเมื่อผู้กักตัวสังเกตว่ามีอาการคล้ายการติดเชื้อ โควิด-19 เภสัชกรชุมชนติดตามอาการผู้กักตัวเป็นระยะ ๆ จนหมดระยะเวลากักตัว

 

 

ข้อ 7 ในกรณีที่ Antigen Self-Test Kit แสดงผลว่าติดเชื้อ โควิด-19 เภสัชกรชุมชนซักถามอาการเพิ่มเติม เพื่อประเมินระดับความรุนแรงของผู้ป่วยว่าเป็นสีเขียว เหลือง หรือแดง และให้คำปรึกษาในการดูแลตนเอง ให้แยกกักตัวจากผู้อื่น และเภสัชกรชุมชนจัดเตรียมยาเพื่อใช้สำหรับ Home Isolation จัดส่งให้แก่ผู้ป่วยที่บ้าน เภสัชกรชุมชนคอยติดตามอาการและผลการใช้ยาของผู้ป่วยเป็นระยะ ๆ ตามมาตรฐานการบริบาลทางเภสัชกรรม

ข้อ 8 รายการยาสำหรับ Home Isolation ประกอบด้วยรายการยาจำเป็นสำหรับการรักษาตนเองตามอาการ และยาต้าน โควิด-19 ตามแนวทางที่กรมการแพทย์กำหนด

 

ตัวอย่าง รายการยา Home Isolation สำหรับการกักตัว 14 วัน

 • ยาพาราเซตามอล 500 มิลลิกรัม สำหรับลดไข้ แก้ปวด จำนวน 30 เม็ด

รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด ทุก 4 - 6 ชั่วโมง เวลามีไข้

 • ยาเด็กซ์โทรเมทอร์แฟน สำหรับแก้ไอแห้ง จำนวน 30 เม็ด

รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารเช้า กลางวัน และเย็น

 • ยาอะเซทิลซีสทีน สำหรับละลายเสมหะ จำนวน 20 เม็ด หรือ 20 ซอง

ละลายยา 1 เม็ด หรือ 1 ซอง ในน้ำ 1 แก้ว

รับประทาน วันละ 1 ครั้ง หลังอาหารเช้า หรือ เย็น

 • ยาคลอเฟนนิรามีน 4 มิลลิกรัม สำหรับลดน้ำมูก จำนวน 30 เม็ด

รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง หลังอาหารเช้า

 • ผงเกลือแร่ ORS สำหรับท้องเสีย จำนวน 5 ซอง

ละลายผงเกลือแร่ 1 ซองในน้ำ 1 แก้ว จิบแทนน้ำ เมื่อท้องเสีย

น้ำเกลือแร่ไม่ควรเก็บเกิน 24 ชั่วโมง

 • ยาฟ้าทะลายโจร สำหรับลดไข้ แก้เจ็บคอและต้านเชื้อ โควิด-19 จำนวน 60 เม็ด

รับประทาน ครั้งละ 3 - 4 เม็ด วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน

(โดยให้มีปริมาณของ Andrographolide 180 มิลลิกรัมต่อวัน)

 • ยาฟาวิพิราเวียร์ Favipiravir 200 มิลลิกรัม สำหรับต้านเชื้อ โควิด-19 จำนวน 50 - 64 เม็ด

 

 1. วันแรก รับประทาน ครั้งละ 9 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้าและเย็น
 2. วันที่ 2 - 5 รับประทาน ครั้งละ 4 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้าและเย็น

กรณีน้ำหนักตัว มากกว่า 90 กิโลกรัม

 1. วันแรก รับประทาน ครั้งละ 12 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้าและเย็น
 2. วันที่ 2 - 5 รับประทาน ครั้งละ 5 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้าและเย็น

 

 • รายการยาอื่น ๆ ตามแนวทางการรักษาโรคโควิด-19 ของกรมการแพทย์

 

ข้อ 9 ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงมากขึ้นถึงขั้นที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ เภสัชกรชุมชนจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อผู้ป่วยไปรักษายังสถานพยาบาลต่อไป

ข้อ 10 ให้นายกสภาเภสัชกรรมเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความหรือในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้นายกสภาเภสัชกรรมเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่นายกสภาเภสัชกรรมเห็นสมควรอาจเสนอให้คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดคำวินิจฉัยของนายกสภาเภสัชกรรมหรือของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม แล้วแต่กรณีให้ถือว่าเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564

รองศาสตราจารย์จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม

 

ยาฟาวิพิราเวียร์, Favipiravir, Antigen Test Kits, โควิด-19, ยาฟ้าทะลายโจร, Home isolation, Community isolation

 

ยาฟาวิพิราเวียร์, Favipiravir, Antigen Test Kits, โควิด-19, ยาฟ้าทะลายโจร, Home isolation, Community isolation

 

ยาฟาวิพิราเวียร์, Favipiravir, Antigen Test Kits, โควิด-19, ยาฟ้าทะลายโจร, Home isolation, Community isolation

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด