ก.วัฒนธรรม ประกาศรายชื่อ 12 ศิลปินแห่งชาติ ปี 2563

23 ก.พ. 2564
652
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก "ศิลปินแห่งชาติ" ประจำปี 2563 รวม 3 สาขา ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ ศิลปะการแสดง จำนวน 12 คน

23 ก.พ.64 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และรองประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 รวม 3 สาขา ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 12 คน ประกอบด้วย 
 

- สาขาทัศนศิลป์ จำนวน 4 คน ได้แก่


ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร  สุนพงษ์ศรี (จิตรกรรม)

ก.วัฒนธรรม ประกาศรายชื่อ 12 ศิลปินแห่งชาติ ปี 2563

 

นายอำมฤทธิ์  ชูสุวรรณ (จิตรกรรม-สื่อผสม)

ก.วัฒนธรรม ประกาศรายชื่อ 12 ศิลปินแห่งชาติ ปี 2563

 

นายประภากร  วทานยกุล (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย)

ก.วัฒนธรรม ประกาศรายชื่อ 12 ศิลปินแห่งชาติ ปี 2563

 

นายสำเริง  แดงแนวน้อย (ประณีตศิลป์-แกะสลักไม้)

ก.วัฒนธรรม ประกาศรายชื่อ 12 ศิลปินแห่งชาติ ปี 2563

 


สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 2 คน ได้แก่
นายอเนก  นาวิกมูล

ก.วัฒนธรรม ประกาศรายชื่อ 12 ศิลปินแห่งชาติ ปี 2563


นางสาวอรสม  สุทธิสาคร

ก.วัฒนธรรม ประกาศรายชื่อ 12 ศิลปินแห่งชาติ ปี 2563

- สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 6 คน ได้แก่
นายประทีป  สุขโสภา (เพลงพื้นบ้าน)

ก.วัฒนธรรม ประกาศรายชื่อ 12 ศิลปินแห่งชาติ ปี 2563

 

นายประเมษฐ์  บุณยะชัย (นาฏศิลป์ - โขน)

ก.วัฒนธรรม ประกาศรายชื่อ 12 ศิลปินแห่งชาติ ปี 2563

 

นายปี๊บ  คงลายทอง (ดนตรีไทย)

ก.วัฒนธรรม ประกาศรายชื่อ 12 ศิลปินแห่งชาติ ปี 2563

 

นางสุดา  ชื่นบาน (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง)

ก.วัฒนธรรม ประกาศรายชื่อ 12 ศิลปินแห่งชาติ ปี 2563         

 

นางรุ่งฤดี  เพ็งเจริญ (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง)

ก.วัฒนธรรม ประกาศรายชื่อ 12 ศิลปินแห่งชาติ ปี 2563

 

นายปง  อัศวินิกุล (ผู้กำกับระบบเสียง – สร้างสรรค์ และบันทึกเสียงภาพยนตร์)  

ก.วัฒนธรรม ประกาศรายชื่อ 12 ศิลปินแห่งชาติ ปี 2563

 

ทั้งนี้การคัดเลือกศิลปินแห่งชาติจะทำการคัดเลือกใน 3 สาขา ได้แก่
1. สาขาทัศนศิลป์ หมายถึง ศิลปะที่มองเห็นได้ด้วยตา แบ่งเป็น วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์  วิจิตรศิลป์ ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม และภาพถ่าย ส่วนประยุกต์ศิลป์ ได้แก่ สถาปัตยกรรมแบบประเพณีและร่วมสมัย  มัณฑนศิลป์  การออกแบบผังเมือง  การออกแบบอุตสาหกรรม และประณีตศิลป์ เป็นต้น
2. สาขาวรรณศิลป์ หมายถึง บทประพันธ์ที่แต่งอย่างมีศิลปะทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง มีองค์ประกอบที่สำคัญคือ ความรู้สึกสะเทือนใจ ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและกลวิธีเสนอเรื่องที่น่าสนใจ
3. สาขาศิลปะการแสดง หมายถึง ศิลปะที่มีการแสดง ที่เป็นได้ทั้งวิจิตรศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ รวมทั้งศิลปะพื้นบ้าน

โดยแบ่งเป็น3 ประเภท  ได้แก่  1.ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทยและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน  2.ดนตรีสากลและนาฏศิลป์สากล  3.ภาพยนตร์และละคร

ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มโครงการศิลปินแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ.2527  มีศิลปินแห่งชาติ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 - 2562 แล้วจำนวน 319 คน และในปี พ.ศ. 2563 จำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 331 คน  ซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว 154คน โดยยังมีชีวิตอยู่ 165 คน