บันเทิง

ศิลาในน้ำเชี่ยว - พุทธวจนะ

ศิลาในน้ำเชี่ยว - พุทธวจนะ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระองค์ไม่ทรงแต่งตั้งพระภิกษุรูปใดให้เป็นศาสดาปกครองคณะสงฆ์สืบต่อจากพระองค์เหมือนพระศาสดาในศาสนาอื่น ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า

 โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต ปญฺญตฺโต โส โว มมจฺจเยน สตฺถา “ดูก่อนอานนท์ ธรรมและวินัยใด ที่เราได้แสดงแล้ว และบัญญัติแล้ว แก่เธอทั้งหลาย ธรรมและวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย โดยกาลที่เราล่วงลับไป”

 ด้วยเหตุนี้ พระธรรมวินัย จึงเปรียบเสมือนพระศาสดา ให้ชาวพุทธทั้งหลาย ได้เรียนรู้และปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ มีกลุ่มบุคคลที่รู้ไม่จริงหรือรู้เท่าไม่ถึงกาล บิดเบือนพระธรรมคำสอน  และไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนตามแนวทางของพระพุทธองค์ อันจะเป็นเหตุแห่งความเสื่อมของพระพุทธศาสนา

 ดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า พระพุทธศาสนาจะเจริญหรือเสื่อมถอยลง ด้วยเพราะพุทธบริษัท 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา อันเป็นกลุ่มผู้ร่วมกัน นับถือ ร่วมกันศึกษา และร่วมกันรักษาพุทธศาสนาไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระภิกษุ  ผู้มีหน้าที่ศึกษาปฏิบัติธรรม เผยแผ่คำสอน สืบต่อพระพุทธศาสนา

 พระพุทธองค์ทรงมีพุทธดำรัสตอบเหตุ ๕ ประการ หากพระภิกษุประพฤติปฏิบัติแล้วจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา

 “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในอนาคตภิกษุทั้งหลายจักเป็นผู้ชอบจีวรดีงาม เมื่อชอบจีวรดีงาม ก็จักละความเป็นผู้ถือทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัตร จักละเสนาสนะอันสงัดคือป่า และป่าชัฏ จะประชุมกันอยู่ที่บ้าน นิคมและราชธานี และจักถึงการแสวงหา ไม่สมควร อันไม่เหมาะสมต่างๆ เพราะเหตุจีวร”

 “อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายจักเป็นผู้ชอบบิณฑบาตที่ดีงาม จักละความเป็นผู้ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร จักประชุมกันอยู่ที่บ้าน นิคมและราชธานี แสวงหาบิณฑบาตที่มีรสเลิศด้วยปลายลิ้น แลจักถึงการแสวงหาอันไม่สมควร ไม่เหมาะสมต่างๆ เพราะเหตุแห่งบิณฑบาต

 “อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายจักเป็นผู้ชอบเสนาสนะที่ดีงาม จักละความเป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร จักประชุมกันอยู่ที่บ้าน นิคมและราชธานี แลจักถึงการแสวงหาอันไม่สมควร ไม่เหมาะสมต่างๆ เพราะเหตุแห่งเสนาสนะ”

 “อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายจักเป็นผู้คลุกคลีด้วยภิกษุณีนางสิกขมานา แลสมณุทเทส เมื่อมีการคลุกคลี พึงหวังข้อนี้ได้ว่า เธอเหล่านั้นจักเป็นผู้ไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ จักต้องอาบัติเศร้าหมองบางอย่าง หรือจักบอกคืนสิกขา เวียนมาเพื่อเป็นคฤหัสถ์”

 “อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายจักเป็นผู้คลุกคลีด้วยอารามิกบุรุษ แลสมณุทเทส เมื่อมีการคลุกคลี พึงหวังข้อนี้ได้ว่า เธอเหล่านั้นจักเป็นผู้ประกอบการบริโภคของที่สะสมไว้มีประการต่างๆ จักกระทำนิมิตแม้อย่างหยาบที่แผ่นดินบ้าง ที่ปลายของเขียวบ้าง”

 “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภัยในอนาคต 5 ประการนี้แล อันเธอทั้งหลายพึงรู้ไว้เฉพาะ ครั้นแล้วพึงพยายามเพื่อละภัยเหล่านั้นฯ"

 เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว หากเราพบเห็นการกระทำที่ไม่สมควร อย่ารีบด่วนสรุปไปว่า ศาสนาพุทธเสื่อมแน่แล้ว แต่ขอให้เราชาวพุทธช่วยกันปกป้องและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมถึงให้การสนับสนุนวัดที่ดี พระที่ดีต่อไปครับ

"ดนัย จันทร์เจ้าฉาย"

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง