บันเทิง

ผีเสื้อ...และ...ดอกไม้

ผีเสื้อ...และ...ดอกไม้
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผีเสื้อ...และ...ดอกไม้:มองนอกดูใน โดย.. แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

          ปี 2555 กับก้าวย่างแห่งปัญญาสู่ปีที่ 25 ของเสถียรธรรมสถาน มีคนเดินผ่านเข้ามา และเดินทางต่อไปบนมรรคาแห่งการตื่นนับล้านคน และในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์...วันแห่งการเฉลิมฉลองเสี้ยวศตวรรตของชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างศานติแห่งนี้ ผู้คนมากมายต่าง ‘กลับบ้าน’ หลังที่สองของพวกเขา
 
          จากวันนั้นที่เราได้เห็นคนหนุ่มสาวที่มีหัวใจอาสาออกมารับใช้สังคมร่วมกับพวกเราจำนวนนับหมื่น นับแสน นับล้าน และจะนับต่อไปเรื่อยๆ  ด้วยเรารู้ว่าเมื่อใจของคนหนุ่มสาวมีธรรมะที่มั่นคง หัวใจของพวกเขาจะเสถียรอยู่ด้วยธรรม ถึงวันนี้...ก็เป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ที่จะทำให้เรารู้ว่า การที่คณะสงฆ์ได้ให้โอกาส และการที่เราเป็นบุคคลที่ใช้โอกาสเพื่อจะพิสูจน์ว่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์จริง ก็ต่อเมื่อเราปฏิบัติจริง พวกเราทุกคนที่มารวมตัวกัน จะได้มีโอกาสที่จะท้าทายตัวเองว่า การเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดที่สำคัญนัก เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ เพราะการเป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัย ไม่ว่าเราจะอยู่ในเพศใด วรรณะใด และไม่ว่าในอดีต เราจะมามืดหรือมาสว่าง ถ้าปัจจุบันกรรมเป็นเวลาที่ประเสริฐสุด และใช้กายกรรม วจีกรรม ที่มีมโนกรรมที่สุจริต เราต่างพบว่าการไปสว่างเป็นเรื่องที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงท้าทายให้พวกเราพิสูจน์ 
 
          ในการนี้ พระเดชพระคุณ ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ พระธรรมโกศาจารย์ ประยูร ธมฺมจิตฺโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตาแสดงสัมโมทนียกถา เนื่องในโอกาสก้าวย่างแห่งปัญญาสู่ปีที่ 25 ของเสถียรธรรมสถาน และเปิดอาคาร ‘สิกขาลัย’
 
          “...เสถียรธรรมสถานเป็นผลงานแห่งการบุกเบิกต่อสู้ของผู้หญิงคนหนึ่ง  ถ้าไม่มีเสียงของคนดีสนับสนุนในเบื้องต้น พระมหาเถระ ครูบาอาจารย์มาให้กำลังใจ  ก็จะเติบโตมาไม่ถึงวันนี้  ถ้าไม่มีท่านทั้งหลายจากภายนอกเป็นอาสาสมัคร  เสถียรธรรมสถานก็ไม่แข็งแกร่งอย่างวันนี้ เพราะเสียงแห่งคนดีของท่านทั้งหลายสนับสนุนมิใช่หรือ เสถียรธรรมสถานจึงผงาดและโบยบินสร้างประโยชน์แก่สังคมไทยและสังคมโลก  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็เป็นหนึ่งในเสียงของคนดีนั้น  เมื่อ 5 ปีที่แล้ว มีมติของสภามหาวิทยาลัยให้เปิดการศึกษาเพื่อสตรีที่นี่ ในระดับปริญญาโท และในปีที่ผ่านมาก็ให้เปิดการศึกษาในระดับปริญญาตรีอีก  ช่วยกันบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาให้เติบกล้าเติบใหญ่ สามารถโบยบินทำประโยชน์แก่ชาวโลกได้กว้างใหญ่ไพศาลยิ่งขึ้น และถ้าสาวิกาสิกขาลัยจะเติบใหญ่เติบโตด้วยประการใดๆ ที่เสียงแห่งคนดี ซึ่งเรียกว่ากัลยาณมิตร มิตรที่ดีจะพึงช่วยได้ ก็จะทำให้สาวิกาสิกขาลัย  เสถียรธรรมสถาน เติบใหญ่ เติบกล้า ต่อเนื่องไปจากวัยเบญจเพสนี้ แน่นอนว่า ด้วยการสนับสนุนจากเสียงแห่งคนดี เสียงแห่งกัลยาณมิตร ที่มาประชุมพร้อมกันที่นี่ก็ดี  ที่อยู่ภายนอกสถาบันแห่งนี้ สนับสนุนต่อเนื่องกันมาก็ดี ก็จะสร้างความพร้อมให้เสถียรธรรมสถานนั้นเป็นผีเสื้อที่เติบใหญ่ไพศาล  สร้างประโยชน์สร้างคุณูปการต่อไป และถ้ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะสามารถสนับสนุนโดยให้สถานภาพเพิ่มขึ้นอย่างที่แม่ชีศันสนีย์พูดถึง คือมีสถานะตามกฎหมายเพิ่มขึ้นเป็นวิทยาลัย ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นแต่ประการใด  โดยที่ท่านทั้งหลายผู้เป็นคนดีต้องออกมาช่วยกันคนละไม้คนละมือ ประคับประคอง ส่งเสริม สร้างความเข้มแข็งให้กับสาวิกาสิกขาลัย และเสถียรธรรมสถานแห่งนี้เพิ่มยิ่งขึ้น และนั่นก็จะเป็นก้าวต่อไปในการจัดการศึกษาของสาวิกาสิกขาลัย นับแต่นี้ไป มองไปข้างหน้าด้วยความหวัง ด้วยความเชื่อมั่น ด้วยมือของคนดี ด้วยเสียงของคนดี ทั้งกัลยาณมิตร ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ประคับประคองให้ผู้หญิงได้มีเวทีในการบ่มเพาะตนเอง  ได้มีเวทีในการช่วยเหลือกันและกัน และได้มีเวทีในการสร้างสรรค์ความงดงามให้แก่โลกนี้  พิจารณาอย่างนี้  พวกเราทุกคน ทุกรูปจึงได้สนับสนุนกิจการของสาวิกาสิกขาลัย   อุดมการณ์แห่งจิตใจที่เป็นโพธิสัตว์  สร้างประโยชน์สุขโดยไม่เห็นแก่ตน หรือประโยชน์สุขส่วนตัว  สร้างสรรค์โลกนี้อย่างงดงาม ไปที่ใดก็มีแต่เสียงต้อนรับสรรเสริญ ยกย่อง เหมือนกับภมร ผีเสื้อ โบยบินไปในสวนดอกไม้  มีแต่ผสมเกสรให้โลกนั้นเติบโตงดงามทุกย่างก้าว ดังที่เสถียรธรรมสถาน และสาวิกาสิกขาลัย ได้แสดงออกให้ปรากฏต่อเนื่องเสมอมา...ในโอกาสนี้จึงขออนุโมทนา ชื่นชม ยินดีต่อความสำเร็จ  ผ่านร้อน ผ่านหนาวมาจนถึงวันนี้ ด้วยความมุ่งมั่น  ฝ่าฟัน  เสียสละ ด้วยจิตใจของโพธิสัตว์ ขององค์กรนี้ โดยเฉพาะ แม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต พร้อมคณะทั้งปวง อนุโมทนาต่อผู้สนับสนุนเสียงของคนดี  มือของกัลยาณมิตรที่ช่วยกันประคับประคองเสกสรรปั้นแต่งเสถียรธรรมสถานให้เป็นผลงานมิใช่ของผู้ใดผู้หนึ่งเพียงคนเดียว แต่ของพวกเราทุกคนที่มีส่วนร่วมในวันนี้  ซึ่งแน่นอนที่สุด ภายใต้จิตใจที่เสียสละในภาวะผู้นำของแม่ชีศันสนีย์...”
 
          งานในวันนั้น คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ให้เกียรติมาร่วมงาน รวมทั้งบรรดาอาสาสมัครในหลากหลายสาขาอาชีพก็ได้ระดมสรรพกำลังในสิ่งที่ตนถนัดเพื่อร่วมเฉลิมฉลองกาละอันเป็นมงคลนี้  อาทิ ฝ่ายแสง สี เสียง ฝ่ายจัดดอกไม้ ฝ่ายปลูกต้นไม้ ฝ่ายจัดสถานที่ ฝ่ายอาหาร ฯลฯ สาวิกาสิกขาลัย สถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมการบรรลุธรรม ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 5 แห่งการก่อตั้ง ก็ได้เปิดเป็นห้องเรียนเล็กๆ ใต้ร่มไม้โดยนิสิตสาวิกาสิกขาลัย ระดับปริญญาโท รุ่นที่ 4 ในการสนทนาระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง เพื่อเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ‘สาวิกาสิกขาลัย’ แก่ผู้เข้าร่วมฟัง 
นอกจากนี้ วง ‘มโหระทึก ดนตรีลีลา’ จากบริษัทเป่า จิน จง จำกัด นำทีมโดย คุณนพพล โกมารชุน ทายาทของ ป้าจุ๊ จุรี โอศิริ กัลยาณมิตรของเสถียรธรรมสถาน และ คุณปรียานุช ปานประดับ พร้อมด้วยทีมงานกว่า 20 ชีวิต ได้มาร่วมเฉลิมฉลองด้วยการบรรเลงบทเพลงสร้างความสุขและความสนุกสนานผ่านเสียงดนตรีไทยอย่างน่าประทับใจ และปิดท้ายด้วย มินิคอนเสิร์ต ‘เพลงรักในสวนธรรม’ เสถียรธรรม Story 25 ปี 25 กุมภา โดย ธเนส สุขวัฒน์ ศิลปินจิตอาสา  ซึ่งมีศิลปินหญิงหัวใจสีขาว อาทิ  คุณอ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์, คุณเจี๊ยบ วรรธนา วีรยวรรธนะ, คุณหนุ่ย นันทกานต์ ฤทธิวงศ์,  คุณอิ๋งอิ๋ง - คุณจีน AF, Joy Fox & World Music มาร่วมแสดงพลังจิตอาสาผ่านบทเพลงอันไพเราะ… 
 
          งานเฉลิมฉลองจบลงแล้ว แต่งานของเสถียรธรรมสถานไม่มีวันจบ การทำหน้าที่เพื่อพระธรรม เพื่อมวลมนุษยชาติยังคงดำเนินต่อไป และจากนี้ไป ขอให้ทุกวันเป็นวันที่เราท่านต่างตื่นขึ้นมาด้วยลมหายใจแห่งสติที่จะทำให้เรามีปัจจุบันขณะที่มีกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมอันสุจริต และใช้ชีวิตอย่างรู้ว่าแม้เวลาของชีวิตจะสั้นลง แต่ชีวิตกลับสดขึ้นได้ 
ธรรมสวัสดี
...................
(หมายเหตุ ผีเสื้อ...และ...ดอกไม้:มองนอกดูใน โดย.. แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต)

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง