โควิด-19

เช็ค 7 ประเทศ "ราชกิจจานุเบกษา" ยกเลิก พ้นเขต โรคติดต่ออันตราย โควิด ระบาด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดรายชื่อ 7 ประเทศ "ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศ ยกเลิก พ้นเขต โรคติดต่ออันตราย "โควิด" ระบาด อยู่ในราชอาณาจักร ได้

(9 กรฎาคม 2565) "ราชกิจจานุเบกษา" ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) พ.ศ. 2565 ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า 

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19(Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) ทั่วโลกมีแนวโน้มลดลง และความเสี่ยงที่ท้องที่นอกราชอาณาจักรจะเป็นแหล่งแพร่ของโรคมีน้อยลง และมีความใกล้เคียงกัน ประกอบกับการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ของประชาชนในราชอาณาจักรมีความครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันโรคเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

 

อีกทั้ง ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรส่วนใหญ่
ล้วนได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 แล้ว ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของประเทศไทยในการเปิดรับผู้เดินทางจากทั่วโลก และเพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคโควิด19 ที่อาจจะเข้ามาในราชอาณาจักรมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงเห็นสมควรให้มีการประกาศยกเลิก 7 ประเทศ ได้แก่

  1. สาธารณรัฐอิตาลี (Italian Republic)
  2. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (Islamic Republic of Iran)
  3. มาเลเซีย (Malaysia)
  4. ราชอาณาจักรกัมพูชา(Kingdom of Cambodia) 
  5. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(Lao People’s Democratic Republic)
  6. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย(Republic of Indonesia)
  7. สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า(Republic of the Union of Myanmar) 

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2565"

 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ข้อ 3 ให้ยกเลิก

 

(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563

 

(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563

 

(3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

อนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 

อ่าน ราชกิจจานุเบกษา ฉบับเต็ม

 

เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่
Website -  www.komchadluek.net
Facebook - https://www.facebook.com/komchadluek
LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด