โควิด-19

เช็คพื้นที่ หลังราชกิจจาฯ ประกาศ "ปรับโซนสี" รับมือโควิด Omicron เริ่ม 1 เม.ย.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ "ปรับโซนสี" รับมือการแพร่ระบาดของโควิด Omicron เริ่ม 1 เม.ย. เช็คพื้นที่เฝ้าระวังสูง-นำร่องท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 65 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) ที่ 6/2565 "ปรับโซนสี" เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว

 

 

 

 


 

 

ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว ออกไปอย่างต่อเนื่องเป็นระยะนั้น

 

 

เพื่อให้การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางการจัดเขตพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ (2) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

 

 

โดยคำแนะนำของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

กระทรวงมหาดไทย จึงมีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการตามข้อกำหนดฯ "ปรับโซนสีคุมโควิด" สำหรับเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนด เป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูงและพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้ายคำสั่งนี้

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

 

สั่ง ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

 

 

เช็คพื้นที่ หลังราชกิจจาฯ ประกาศ \"ปรับโซนสี\" รับมือโควิด Omicron เริ่ม 1 เม.ย.

 

เช็คพื้นที่ หลังราชกิจจาฯ ประกาศ \"ปรับโซนสี\" รับมือโควิด Omicron เริ่ม 1 เม.ย.

เช็คพื้นที่ หลังราชกิจจาฯ ประกาศ \"ปรับโซนสี\" รับมือโควิด Omicron เริ่ม 1 เม.ย.

เช็คพื้นที่ หลังราชกิจจาฯ ประกาศ \"ปรับโซนสี\" รับมือโควิด Omicron เริ่ม 1 เม.ย.

 

 

อ่านประกาศฉบับเต็ม 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ