โควิด-19

ขอนแก่นอ่วม ยอด "โควิด" พุ่ง ผู้ว่าฯ สั่งปิด รร.14 วัน-งดจัดกิจกรรมวันเด็ก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น สั่งปิดโรงเรียน 14 วัน เรียนออนไลน์เท่านั้น-งดจัดกิจกรรมงานวันเด็ก หลังยอด "โควิด" ผ่านปีใหม่วันเดียวพุ่ง 232 คน

(วันที่ 3 ม.ค. 2565) นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น ลงนามในประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 60) ใจความระบุว่า 

 

เนื่องจากตามรายงานการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประชาชนที่มีอาการสงสัยและกลุ่มเสี่ยงในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จากห้องปฏิบัติการ (Lab) เมื่อคืนวันที่ 1 ม.ค. 2565 ตรวจพบผลเป็นบวก (Positive) จำนวน 232 ราย เป็นการติดเชื้อไวรัสเพิ่มจำนวนค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับเวลาก่อนเทศกาลปีใหม่ ประกอบกับรายงานทางวิชาการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลายพันธุ์ "โอไมครอน" หรือ "Omicron" เป็นสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดได้ง่าย โดยเฉพาะการรวมกลุ่มหรือการจัดกิจกรรมที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ตามที่ฝ่ายสาธารณสุขกำหนด ทำให้การแพร่เชื้อเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อยับยั้ง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค จึงออกคำสั่งไว้ดังนี้

ขอนแก่นอ่วม ยอด \"โควิด\" พุ่ง ผู้ว่าฯ สั่งปิด รร.14 วัน-งดจัดกิจกรรมวันเด็ก

 

 

1. ให้ยกเลิกมาตรการในข้อ 4 ก. แห่งประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) 
จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ (58) โดยให้ใช้มาตรการดังต่อไปนี้แทน

  • ให้ปิดโรงเรียนหรือสถานศึกษาในทุกระดับและทุกสังกัด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งและทุกสังกัด โดยให้จัดการเรียนการสอนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด (On Line) งดจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (On Site) เว้นแต่เป็นสถานศึกษาที่ดูแลเด็กพิเศษ และ/หรือมีลักษณะเป็นที่พักประจำ
  • ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ แต่ห้ามนักเรียนออกนอกสถานศึกษา และห้ามผู้ปกครองหรือบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมในสถานศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 14 ม.ค. 2565

2. ให้หน่วยงานราชการ โดยหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ประเมินและพิจารณากำหนดการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของหน่วยงาน 
(WORK FROM HOME) ตามระเบียบของทางราชการเต็มอัตราความจำเป็น โดยทั้งนี้ ต้องพิจารณาความจำเป็นตามภารกิจความรับผิดชอบ ไม่ให้เสียหายแก่ราชการ และกระทบต่อการให้บริการประชาชน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 14 ม.ค. 2565


3. ขอความร่วมมือภาคเอกชน พิจารณาดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งสถานประกอบการ ร้านค้าและสถานที่อื่น ๆ (WORK FROM HOME) 
เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การสลับวันทำงาน หรือวิธีการอื่นใด เพื่อลดการสัมผัสหรือการรวมกลุ่มที่มีความเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 14 ม.ค. 2565


4. ให้งดจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2565 (วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม 2565)


5. ให้ส่วนราชการ หรือหน่วยงานราชการทุกแห่งทำการตรวจ หรือสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในทางเดินหายใจ (ATK) ให้แก่เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะรายที่มีความเสี่ยงสูง เมื่อเจ้าหน้าที่เริ่มเข้าปฏิบัติงานที่หน่วยงาน หากพบผลเป็นบวก (Positive) ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันที

 


สำหรับหน่วยงานภาคเอกชน สถานประกอบการ ขอความร่วมมือให้ทำการตรวจหรือสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในทางเดินหายใจ (ATK) ให้แก่พนักงาน โดยเฉพาะรายที่มีความเสี่ยงสูง เมื่อพนักงานเริ่มเข้าปฏิบัติงาน หากพบผลเป็นบวก (Positive) ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันที หากผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งในประกาศนี้ ข้อ 1 มีความผิดตามมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา 35 และมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งในประกาศนี้ ข้อ 4 มีความผิดตามมาตรา 34 และตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2565

 

ขอนแก่นอ่วม ยอด \"โควิด\" พุ่ง ผู้ว่าฯ สั่งปิด รร.14 วัน-งดจัดกิจกรรมวันเด็ก

 

ขอนแก่นอ่วม ยอด \"โควิด\" พุ่ง ผู้ว่าฯ สั่งปิด รร.14 วัน-งดจัดกิจกรรมวันเด็ก

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ