โควิด-19

"ผู้ว่าฯยะลา"ออกประกาศ หน่วยงานรัฐ อปท. ธนาคาร บริการเฉพาะคนฉีดวัคซีนแล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ผู้ว่าฯยะลา"ออกประกาศมาตรการกระตุ้นการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด- 19 ขอความร่วมมือหน่วยงานรัฐ อปท. ธนาคาร ให้บริการเฉพาะประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้ว 1 เข็ม อ้างเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนได้รับการฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 

18 ต.ค. 64 นายภิรมย์ นิลทยา "ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา" ในฐานะประธานกรรมการโรคติตต่อจังหวัดยะลา ได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา เรื่อง มาตรการกระตุ้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19  โดยมีเนื้อหาว่า

 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่จังหวัดยะลา ยังมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง สาเหตุเกิดจากการสัมผัสร่วมกันในครอบครัว ชุมชน สถานที่ทำงาน ซึ่งมาตรการสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคคือ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ปัจจุบันจังหวัดยะลา มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วคิดเป็นจำนวนร้อยละ 62 ของจำนวนประชากร ซึ่งทางสาธารณสุขกำหนดเป้าหมายต้องฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ประชาชนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนประชากร ทั้งนี้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้ได้โดยเร็วที่สุด

 

ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนได้รับการฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามเป้าหมาย จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลาในการประชุมครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้กำหนดมาตรการในการให้บริการประชาชนของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและธนาคาร ดังนี้

 

ขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ธนาคารทุกแห่ง ให้บริการเฉพาะประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค - 19 มาแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม โดยต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน หรือเอกสารรับรองในแอปพลิเคชันหมอพร้อมหรือสติ๊กเกอร์ สัญลักษณ์ยืนยันการได้รับวัคซีนติดไว้บริเวณหลังบัตรประจำตัวประชาชน
ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดยะลา

หากยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนให้ติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนได้ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนในแต่ละอำภอ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายภิรมย์ นิลทยา)

"ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา"

ประธานกรรมการโรคติตต่อจังหวัดยะลา

"ผู้ว่าฯยะลา"ออกประกาศ หน่วยงานรัฐ  อปท.  ธนาคาร บริการเฉพาะคนฉีดวัคซีนแล้ว

 

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 16 ต.ค. ทางจังหวัดยะลาได้มีคำสั่งตั้งด่านวันแรก คือ คำสั่ง ศบค.จังหวัดยะลา ที่ 295/2564 เรื่องการตั้งด่านตรวจ-จุดสกัดและกำหนดเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ-จุดสกัด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอยต่อพื้นที่จังหวัดยะลา รวมถึงการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดยะลา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

 

"ผู้ว่าฯยะลา"ออกประกาศ หน่วยงานรัฐ  อปท.  ธนาคาร บริการเฉพาะคนฉีดวัคซีนแล้ว

"ผู้ว่าฯยะลา"ออกประกาศ หน่วยงานรัฐ  อปท.  ธนาคาร บริการเฉพาะคนฉีดวัคซีนแล้ว

"ผู้ว่าฯยะลา"ออกประกาศ หน่วยงานรัฐ  อปท.  ธนาคาร บริการเฉพาะคนฉีดวัคซีนแล้ว

ส่วนสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดยะลา ณ วันที่ 18 ต.ค. 64

 

"ผู้ว่าฯยะลา"ออกประกาศ หน่วยงานรัฐ  อปท.  ธนาคาร บริการเฉพาะคนฉีดวัคซีนแล้ว

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด