โควิด-19

กรมควบคุมโรค แนะ โรงงาน ทำ "บับเบิลแอนด์ซีล" สกัด โควิด-19 ระบาด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะ โรงงาน ทำ "บับเบิลแอนด์ซีล" แบบป้องกัน โควิด-19 ชี้ทำง่าย ลดโอกาสระบาดทั้งโรงงาน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ชวนโรงงานทั่วไทย ทำ "บับเบิลแอนด์ซีล" แบบป้องกันโรค โควิด-19 ลดโอกาสเกิดการระบาดทั้งโรงงาน โดยให้ทุกแห่งสุ่มตรวจการติดเชื้อในพนักงานด้วยชุด ATK อย่างน้อยทุก 1 เดือน ควบคู่กับมาตรการส่วนบุคคลของพนักงาน 

 

 

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของ โควิด-19 สถานประกอบกิจการและโรงงานหลายแห่งได้รับผลกระทบ กรมควบคุมโรค จึงนำมาตรการ "บับเบิลแอนด์ซีล" (Bubble and Seal) มาใช้ควบคุมโรค โควิด-19 ในโรงงาน โดยออกแบบ 2 ระบบ คือ 

 

ระบบการควบคุม ซึ่งใช้ในพื้นที่ความคุมสูงสุดและเข้มงวด เช่น จ.สมุทรสาคร ในช่วงเดือนมกราคม 2564 แต่ละแห่งมีพนักงานจำนวนมาก โดยทำการคัดแยกผู้ติดเชื้อ มาแยกกักรักษาตัวที่ รพ.สนาม หรือสถานที่แยกกักอื่น ๆ ส่วนพนักงานในโรงงาน ที่สัมผัสโรคแต่ไม่ป่วย ให้โรงงานจัดที่พักในโรงงานแยกจากครอบครัว ชุมชน และให้สามารถทำงานได้ พบว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในช่วงสั้น ๆ ประมาณ 4 สัปดาห์ จึงได้พัฒนามาสู่ระบบบับเบิลแอนด์ซีลเพื่อป้องกันโรคในโรงงานที่ยังไม่มีการระบาด ซึ่งมีมากกว่าโรงงานที่มีผู้ติดเชื้อ 

 

หลังจากที่ดำเนินการในโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ผลพบว่าแทบไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เลย หรือมีก็น้อยมากและสามารถควบคุมได้เร็ว ทั้งแรงงานและโรงงานไม่ต้องหยุดการผลิต พนักงานยังมีรายได้ปกติ โรงงานสามารถผลิตได้เต็มศักยภาพ ไม่กระทบกับเศรษฐกิจของประเทศ 

 

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวต่อว่า อยากเชิญชวนให้โรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ ให้จัดทำแผนทำ "บับเบิลแอนด์ซีล" เพื่อการป้องกันโรค โดยแบ่งกลุ่มพนักงานที่ไลน์การผลิตเดียวกันออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ (small bubble) ไม่ปะปนกัน เพื่อจำกัดการแพร่เชื้อระหว่างกลุ่ม เนื่องจากจะตรวจสอบและควบคุมได้ จะลดการเกิดโรค โควิด-19 ระบาดทั้งโรงงาน ไม่ส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิตของโรงงาน 

 

กรมควบคุมโรค แนะ โรงงาน ทำ \"บับเบิลแอนด์ซีล\" สกัด โควิด-19 ระบาด

 

 

"ทุกโรงงานต้องมีการสุ่มตรวจการติดเชื้อพนักงานด้วยชุดเอทีเค (Antigen Test Kit : ATK) เพื่อเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งหรือมากกว่า แรงงานที่ไม่พบการติดเชื้อก็สามารถผลิตต่อไปได้ ไม่ต้องหยุด การที่โรงงานได้ทำบับเบิลฯ เพื่อการป้องกันโรคไว้ จะเสมือนว่าเป็นการสร้างกำแพงป้องกันเชื้อโรคจากภายนอก ป้องกันการระบาดเข้าสู่ภายในโรงงาน" นายแพทย์อภิชาต กล่าว

 

ในส่วนพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตัวเอง คือ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือ เว้นระยะห่าง ลดการปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ไม่เข้ากลุ่มที่มีคนจำนวนมาก เป็นต้น 

 

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ได้จัดเตรียมระบบที่ปรึกษา (Coaching system) ซึ่งบูรณาการทำงานร่วมระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย มี 3 ระดับคือส่วนกลาง ระดับเขต และระดับจังหวัด เพื่อให้คำแนะนำด้านเทคนิคความรู้ต่าง ๆ ให้คำปรึกษาการจัดทำระบบต่าง ๆ ตลอดจนข้อแนะนำต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบการโรงงาน รวมทั้งการลงพื้นที่เพื่อติดตาม ประเมิน กำกับการดำเนินงาน 

 

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ได้จัดทำคู่มือองค์ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำ "บับเบิลแอนด์ซีล" รวมทั้งกรณีตัวอย่างเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมฯ www.ddc.moph.go.th เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน 

 

กรมควบคุมโรค แนะ โรงงาน ทำ \"บับเบิลแอนด์ซีล\" สกัด โควิด-19 ระบาด

 

ข้อมูลจาก กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

 

 

logoline