โควิด-19

"คลายล็อกดาวน์" ชลบุรี เช็กรายละเอียดคำสั่ง ผ่อนคลายกิจการกิจกรรมอะไรบ้าง

"คลายล็อกดาวน์" ชลบุรี ดีเดย์ 1 ก.ย. นี้ เปิดชายหาด-ร้านตัดผม-ร้านนวด ขณะที่ร้านอาหารนั่งทานได้ไม่เกิน 2 ทุ่ม ส่วนสถาบันกวดวิชา-โรงหนัง-ฟิตเนส ยังปิดต่อ

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี ได้เผยแพร่ประกาศคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ชลบุรี ที่ 97/2564 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 มาตรการ "คลายล็อกดาวน์" จังหวัดชลบุรี ระบุว่า 

 

 

 

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ชลบุรี มีคำสั่ง "คลายล็อกดาวน์" ดังต่อไปนี้ 

 

1.ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกัน ของบุคคลที่มีจำนวนมากกว่า 25 คน (เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่) 

 

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมการบริจาค หรือแจกจ่ายสิ่งของหรือกิจกรรมอื่นใดในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใดให้แจ้งอำเภอท้องที่ พิจารณาอนุญาตก่อนจัดกิจกรรม 

 

2.การปรับมาตรการควบคุมสถานที่ กิจการ/กิจกรรมให้เปิดดำเนินการได้ โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข เงื่อนเวลาการจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ดังต่อไปนี้ 

 

2.1 โรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกประเภทให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการจัดกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากได้ โดยให้ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี พิจารณาความจำเป็นและดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และสถานการณ์ในพื้นที่ 

 

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีก่อนเปิดทำการ 

 

 

2.2 ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ซึ่งรวมถึงร้านที่ตั้งอยู่ในสถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ร้านสะดวกซื้อ รถเข็นหาบเร่ แผงลอย ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร หรือสถานประกอบการอื่นใดที่มีการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. และงดการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด และจำกัดจำนวนผู้บริโภคในร้าน 

 

โดยหากเป็นการบริโภคในห้องปรับอากาศ ให้มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งปกติ และหากเป็นการบริโภคในพื้นที่เปิดที่มีอากาศสามารถถ่ายเทได้ดี เช่น ร้านอาหารขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย รถเข็น ให้มีจำนวนผู้นั่งบริโภคได้ไม่เกินร้อยละ 75 ของจำนวนที่นั่งปกติ 

 

ทั้งนี้ให้ใช้บังคับกับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า community Mall หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันด้วย 

 

2.3 คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือร้านตัดผม ให้เปิดดำเนินการได้ 

 

2.4 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ นวดแผนไทยให้เปิดบริการได้เฉพาะให้บริการนวดเท้า 

 

2.5 ตลาดนัดให้เปิดบริการได้ตามเวลาปกติจนถึงเวลา 20.00 น. โดยให้จำหน่ายเฉพาะสินค้าอุปโภคหรือบริโภค 

 

2.6 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า community Mall หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ จนถึงเวลา 20.00 น. 

 

เว้นแต่กิจการหรือกิจกรรมบางประเภทที่กำหนดเงื่อนไขควบคุมการให้บริการหรือปิดการดำเนินการไว้ก่อน ดังต่อไปนี้ 

 

 1. คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สามารถเปิดดำเนินการและให้บริการได้ผ่านการนัดหมายส่วนร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมให้เปิดดำเนินการได้โดยผ่านการนัดหมายและจำกัดเวลาการให้บริการในร้านไม่เกินรายละ 1 ชั่วโมง 
 2. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือสถานประกอบการนวดแผนไทยให้เปิดดำเนินการได้โดยการนัดหมายและจำกัดเฉพาะการให้บริการนวดเท้า 
 3. สถาบันกวดวิชา โรงภาพยนตร์ สวนสนุก สวนน้ำ สระว่ายน้ำ สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส ตู้เกมส์ เครื่องเล่น ร้านเกม การจัดเลี้ยงในการจัดประชุมยังคงให้ปิดดำเนินการไว้ก่อน 

 

2.7 สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา สระน้ำเพื่อการกีฬา หรือกิจกรรมทางน้ำเพื่อการสันทนาการ หรือสระว่ายน้ำสาธารณะ หรือสถานที่เพื่อออกกำลังกายประเภทกลางแจ้งหรือที่ตั้งอยู่พื้นที่โล่งแจ้ง สนามกีฬา หรือสถานที่เพื่อออกกำลังกายประเทศในร่มที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีสามารถเปิดดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม 

 

2.8 พื้นที่บริเวณชายทะเล ชายหาด อ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรี พื้นที่บริเวณสะพานเกาะลอย ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา และพื้นที่บริเวณสะพานชลมารควิถี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. งดการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนด 

 

ทั้งนี้ห้ามไม่ให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ หรือความไม่สงบเรียบร้อย หรือขัดต่อระเบียบกฎหมาย หรือกิจกรรมอันเป็นการรวมกลุ่ม มั่วสุม ที่สุ่มเสี่ยงก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด 

 

 • สวมหน้ากากอนามัย 100% 
 • ทำความสะอาดมือบ่อย ๆ 
 • เว้นระยะห่างทางสังคม 1-2 เมตร 
 • กินร้อน ช้อนกลางส่วนตัว 
 • รักษาระยะห่าง หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด 
 • ลงทะเบียนแพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" 
 • ทำความสะอาดร่างกายทันทีเมื่อกลับเข้าบ้าน 
 • ซักเสื้อผ้าทุกครั้งหลังออกไปที่สาธารณะ 

 

คลายล็อกดาวน์ชลบุรี

 

ที่มา วิทยา คุณปลื้ม

 

 

ข่าวยอดนิยม