โควิด-19

อย่าลืม"ผู้ประกันตน"ป่วยโควิด-19 เช็กวิธียื่นรับเงินทดแทนเมื่อขาดรายได้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ผู้ประกันตน" ป่วย"โควิด-19" อย่าลืมเช็กวิธีและเงื่อนไข ยื่นรับเงินทดแทนกรณีขาดรายได้ จ่ายครั้งละไม่เกิน 90 วัน

ผู้ประกันตนที่ป่วยโควิด-19 เช็กวิธียื่นรับเงินทดแทน กรณีขาดรายได้ หลังจากที่ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงานได้เปิดให้ผู้ประกันตน สามารถขอสิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล และเงินทดแทนการขาดรายได้ จากกองทุนประกันสังคม ของผู้ประกันตน ที่ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) กลุ่มอาการสีเขียว

 

วิธียื่นรับเงินทดแทนกรณีขาดรายได้ 

 

- ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 และต้องแยกรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation สามารถขอเบิกเงินค่าทดแทนการขาดรายได้  50% ของค่าจ้าง

- ขอใบรับรองแพทย์ หรือแคปภาพหน้าจอจาก Application LINE ที่ใช้ติดต่อกับสถานพยาบาล 
และภาพสำเนาเวชระเบียน ตั้งแต่เริ่ม - สิ้นสุดการรักษา เพื่อใช้ประกอบการยื่นใช้สิทธิ์
 

เงื่อนไขการเบิกค่าทดแทนการขาดรายได้

- ต้องส่งเงินสมทบ อย่างน้อย 3 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนใช้สิทธิ์ 
- กรณีผู้ประกันตนมาตรา 33 ลาป่วย 30 วันแรก รับค่าจ้างจากนายจ้าง (ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน)
- หากต้องหยุดพักรักษาตัวนานเกินกว่า 30 วัน สามารถยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ กรณีขาดรายได้ 50% ของค่าจ้าง 
(จ่ายครั้งละไม่เกิน 90 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน)

 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน 

 

- ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- ค่าดูแลการให้บริการผู้ประกันตนที่ป่วย โดยเป็นค่าใช้จ่ายรวมค่าอาหาร 3 มื้อ การติดตามประเมินอาการ และการให้คำปรึกษา 
- เหมาจ่ายในอัตรา 1,000 บาทต่อวัน ไม่เกิน 14 วัน
- ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เช่น ค่าปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น และค่าชุด PPE 
สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
- ค่ายาที่ใช้รักษา
- ค่าพาหนะเพื่อรับหรือส่งต่อผู้ป่วยระหว่างที่พัก โรงพยาบาลสนาม และสถานพยาบาล
- ค่าบริการ X-ray ทรวงอก

สามารถยื่นเบิกได้ภายใน 2 ปี เมื่อรักษาหายจากอาการเจ็บป่วยแล้ว ได้ที่สำนักงานประกันสังคมได้ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันสังคม โทร. 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง
 

อย่าลืม"ผู้ประกันตน"ป่วยโควิด-19 เช็กวิธียื่นรับเงินทดแทนเมื่อขาดรายได้

 

 

ที่มา : ไทยคู่ฟ้า

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ